Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Kluczowe zmiany w nowej...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Kluczowe zmiany w nowej ustawie Pzp

intensywny kurs przygotowujący do wejścia w życie zmian od 01.01.2021

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie w Zakopanem podczas którego ekspert kompleksowo wprowadzi Państwa w tematykę nowej ustawy Pzp.

Na szkoleniu poruszony zostanie m.in. temat planowania i przygotowania postępowania po nowemu. Dodatkowo ze szkolenia dowiesz się jakie dokumenty będą obowiązywać zamawiających i wykonawców od 1 stycznia 2021 r. Dodatkowo zostanie omówiony temat umów oraz raportów z realizacji zamówienia. Ostatnim punktem programu będą również środki ochrony prawnej.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM

Krok 1: tytułem wstępu: poznaj podstawy i założenia Nowej ustawy.

Krok 2: Poznaj nowe i zmienione definicje oraz ich wpływ na przepisy i podejście Nowej ustawy. Dowiedz się m.in. czym jest pisemność, kiedy zaczyna i kończy się postępowanie, kim jest wykonawca, co to są dokumenty i warunki zamówienia.

Krok 3: Poznaj nowe wyłączenia ze stosowania ustawy.

Krok 4: Poznaj nowe zasady i przesłanki ich wprowadzenia, żeby lepiej zrozumieć Nową ustawę, m.in.: zasadę efektywności ekonomicznej oraz współpracy stron na etapie realizacji umowy

PLANOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG NUPZP

Krok 5: Poznaj nowe wymagania związane z planowaniem postępowań: uwzględnianiem polityki zakupowej państwa oraz strategią zarządzania poszczególnymi kategoriami zakupowymi zamawiającego

Krok 6: Przygotuj plan zamówień po nowemu: obowiązki i zakres planu

Krok 7: dowiedz się wszystkiego co o obowiązkowej w postępowaniach powyżej progów UE analizie potrzeb zamawiający wiedzieć powinien

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG NUPZP

 Krok 8: Dowiedz się jak wykorzystać wstępne konsultacje rynkowe, jak pozyskać informacje do przygotowania postępowania od wykonawców i jak wyeliminować ryzyko zarzutu przewagi konkurencyjnej wykonawców biorących udział w konsultacjach – wzory uzasadnień od a do z

Krok 9 Szacuj i agreguj zamówienia po nowemu

ZAMÓWIENIA BAGATELNE

Krok 10: Poznaj nową kategorię zamówień: zamówienia bagatelne i dowiedz się jak je prawidłowo przeprowadzić, m.in. jak ustalić jednorazową wartość zakupu, ja ogłosić, kiedy nie trzeba będzie przygotowywać ogłoszenia

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

 Krok 11: Poznaj nowe wymagania dotyczące zakresu Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań;

WYMAGANIA DLA POSTĘPOWANIA

Krok 12: Opis przedmiotu zamówienia: poznaj zasady przygotowania zgodnego z przepisami OPZ

Krok 13: NOWOŚĆ: Przedmiotowe środki dowodowe: czym są, kiedy, jak je wymagać, uzupełniać, czy nie? Czym są PŚD a czym jest treść oferty – po tym kroku przedmiotowe środki dowodowe i treść oferty nie będą już miały tajemnic J

Krok 14: Podstawy wykluczenia 2021: poznaj zmienione zasady ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia oraz podmiotowych środków dowodowych, selfcleaning wykonawcy

Krok 15: Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie

Krok 16: Wykazywanie warunków i udział w postępowaniu konsorcjów;

Krok 17: Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających zasoby (wszystko co o P3 musi wiedzieć Zamawiający)

Krok 18: Kształtowanie kryteriów oceny ofert i zasad oceny ofert

Krok 19: Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Krok 20: Wybór odpowiedniego trybu: tryby w postępowaniach powyżej progu unijnego: przesłanki z naciskiem na zmiany w NU

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 Krok 21: ogłoszenia: publikatory, zasady, terminy, zakres, zmiany ogłoszeń

Krok 22:  zasady zamieszczania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zasady informowania wykonawców

Krok 23: Pytania i wyjaśnienia SIWZ po nowemu, dopuszczalne modyfikacje dokumentów i ogłoszeń

Krok 24: Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów, zebranie wykonawców

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Krok 25: Systemy, sposoby elektronicznego składania ofert, elektronizacja postępowań od 2021

Krok 26: podpisy elektroniczne od 2021 – wszystko co Zamawiający o podpisie wiedzieć powinien wraz z praktycznymi warsztatami i omówieniem elektronicznych dokumentów, przykłady dokumentów składanych przez wykonawcę w postaci elektronicznej: praktyczne omówienie

Krok 27: niepubliczne otwarcie ofert po nowemu, możliwość zawieszenia postępowania

 

OCENA OFERT:

Krok 28: Poznaj nowe wadium: nowe zasady wnoszenia, wartości, zasady zwrotu wadium

Krok 29 Ocena przedmiotowa ofert: badanie, wyjaśnianie, poprawianie omyłek

Krok 30: Procedura odwrócona po nowemu: uporządkowanie, schemat działania

Krok 31: Sprawdź, czy nie ma rażąco niskiej ceny

Krok 32: Ocena podmiotowa wykonawców: Wezwania do złożenia dokumentów, procedura naprawcza

Krok 33: Poznaj nowe przesłanki odrzucenia ofert

Krok 34: Nowość: Termin związania ofertą: nowe podejście

Krok 35: Dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty

Krok 36: Zwroty…

Krok 37: Uchylanie się od zawarcia umowy i co dalej?

Krok 38: Unieważnienie postępowania

Krok 39: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

CO NOWEGO W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ PROGÓW:

Krok 40: poznaj różnice między postępowaniem poniżej i powyżej progu UE

Krok 41: poznaj tryby i sposoby udzielenia zamówienia w postępowaniu poniżej progów UE

Krok 42: poznaj cały schemat małego postępowania i jego udzielenie krok po kroku i dowiedz się na czym mają polegać negocjacje celem ulepszenia oferty;

UMOWY

Krok 43 przed zawarciem umowy: zweryfikuj zabezpieczenie: omówienie zmian w ustawie dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Krok 44: dowiedz się jakich zapisów nie można wprowadzać do umowy (klauzule abuzywne)

Krok 45: jakie postanowienia MUSZĄ zostać zawarte w umowie, zaliczki, płatności częściowe, wymagania dotyczące podwykonawców

Krok 46: Klauzule waloryzacyjne i ich przykłady

Krok 47: Poznaj praktyczne zapisy dotyczące prawa opcji spełniające nowe wymagania ustawowe

Krok 48: Zmiany do umowy: omówienie i uporządkowanie

PO UMOWIE

Krok 49: Przygotuj ogłoszenie o wykonaniu umowy

Krok 50: Czym jest raport z realizacji zamówienia i kiedy Zamawiający ma obowiązek go sporządzić

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:

 • przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych.

3. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

 • wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych,
 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego


 

OPINIE

Szkolenia ApexNetu są profesjonalne, pomocne z aktualnymi zmianami w Zamówiniach Publicznych. Pani Iwona Holka to świetna, doświadczona osoba, która zna odpowiedzi na każde zadane pytanie. Bardzo lubię te szkolenia i biorę w nich udział jeśli mam możliwość.

Agnieszka Janus - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Po raz kolejny Pani Iwona Holka dowiodła, że jest jednym z najlepszych trenerów ZP. Bardzo dobrze przygotowanie oraz świetna znajomość tematu nowej ustawy Pani Iwony gwarantuje podniesienie i pogłebienie wiedzy o nowelizacji uczetnikom szkolenia

Iwona Kościelniak-Gawinek - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • wyżywienie

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło