Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 10 kluczowych obszarów...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

10 kluczowych obszarów zmian dla wykonawców

w nowej ustawie Pzp

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Nowa ustawa Pzp szykuje wiele zmian. Największe zmiany w historii zamówień publicznych wejdą już 1 stycznia 2021 roku. Na specjalnie dedykowanym szkoleniu dla Wykonawców, trener omówi 10 najbardziej kluczowych zmian, które wpłynął na zamówienia publiczne.

Czy wiesz, że zmiany dotyczą również otwarcia ofert?

M. in. w programie trener poruszy temat: ,,Nowe otwarcie ofert BEZ udziału Wykonawców''

Przyjdź na szkolenie i dowiedz się jakie informacje musi udostępnić Zamawiający Wykonawcy z otwarcia ofert? W jaki sposób udostępnia się informacje z sesji otwarcia ofert oraz poznaj zasady postępowania podczas otwarcia ofert w przypadku awarii systemu informatycznego.

PROGRAM

 1. Skąd czerpać wiedzę o sprawach dotyczących zamówień publicznych po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 1. Zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu - gdzie publikuje się te ogłoszenia?
 2. ogłoszenie o zamówieniach bagatelnych - co zawiera, gdzie jest publikowane, czy stanowi zaproszenie do udziału w postępowaniu?
 3. Ogłoszenie o wyniku postępowania - gdzie jest publikowane, co zawiera?
 4. Ogłoszenie o wykonaniu umowy:
 • Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 1. Nowe zasady zadawania pytań do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW)
 2. Obowiązek udostępniania ofert wraz załącznikami - kiedy i w jaki sposób należy udostępniać oferty?
 1. Nowe otwarcie ofert BEZ udziału Wykonawców
 1. Jakie informacje musi udostępnić Zamawiający Wykonawcy z otwarcia ofert?
 2. W jaki sposób udostępnia się informacje z sesji otwarcia ofert
 3. Zasady postępowania podczas otwarcia ofert w przypadku awarii systemu informatycznego
 1. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców po wejściu w życie nowej ustawy Pzp
 1. Istotne zmiany dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawców:
 • Zmniejszenie liczby podstaw obligatoryjnych
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym uczestnikiem postępowania
 • Nowe podstawy wykluczenia
 1. Zmiany warunków udziału w postępowaniu
 2. Doprecyzowanie zasad wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja)
 3. Zmiany dotyczące polegania na zdolnościach podmiotów trzecich
 4. Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 5. Zasady składania, uzupełniania i poprawiania podmiotowych środków dowodowych
 6. Uproszczenia dotyczące formy podmiotowych środków dowodowych w postępowaniach o mniejszej wartości
 7. Czy można uzupełnić pełnomocnictwo po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 1. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców na podstawie kryteriów selekcji
 1. Co to są kryteria selekcji?
 2. Zmiany zasad ograniczania liczby Wykonawców
 3. Podstawy odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 1. Wadium po zmianach
 1. Zmiany dotyczące wysokości wadium
 2. Zmiany dotyczące dopuszczalnych form wadium
 3. Jak wnieść wadium w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej po zmianach?
 4. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
 5. Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
 6. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium
 7. W jaki sposób Zamawiający musi zwrócić wadium wniesione w formie niepieniężnej (gwarancje, poręczenia)?

 

6.    Jak poprawnie przygotować ofertę po zmianach?

a)     Zmiany dotyczące wymaganej formy oferty w postępowaniach o zamówienie o wartości niższej od progów UE
b)     Co to jest podpis zaufany i jak go użyć?
c)      Co to jest podpis osobisty i jak go użyć?
d)     Zmiany dotyczące poprawiania omyłek w ofertach
e)     Wymagania techniczne i organizacyjne przygotowania i składania ofert
f)      Nowe podstawy odrzucenia ofert
g)     Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
h)     Zasady składania i uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych.

7.       Termin związania ofertą oraz wybór oferty po upływie tego terminu

a)     Zmiany dotyczące długości terminu związania ofertą
b)     W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi podać termin związania ofertą?
c)      Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
d)     Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
e)     Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
f)      Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
g)     Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

8.    Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE

a)     Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej

b)     Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów
c)      Czy można po otwarciu ofert udostępnić innym Wykonawcom zaoferowane ceny i przeprowadzić negocjacje w celu ich obniżenia?
d)     Czy można przeprowadzić procedurę odwróconą w trybie podstawowym?

9.    Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania

10.  Korzystne dla Wykonawców zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego

a)     Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
b)     Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
c)      Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
d)     Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych
e)     Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

11.  Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej

a)     Na jakie czynności i zaniechania przysługuje odwołanie w postępowaniach o zamówienie o wartości poniżej progów unijnych?
b)     Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
c)      Ułatwienia dotyczące skarg na orzeczenia KIO
d)     Utworzenie sądu zamówień publicznych
e)      Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

OPINIE

Szkolenie jak zwykle bez zarzutów. Profesjonalnie, wyczerpująco. Prowadzący sympatyczny, szkolenie prowadzone ciekawie, wysoka wiedza merytoryczna.

Małgorzata Daniło - SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie, zaczynając od organizacji, po wykładowcę oraz dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych.

Paweł Dworzecki - Dowództwo 1 Brygady Logistycznej

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło