Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Maraton nowego Prawa...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Maraton nowego Prawa zamówień publicznych

- kompleksowe podsumowanie największych zmian w historii.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Nowość! Intensywny 4 dniowy kurs przygotowujący do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych!

Chcesz przygotować się kompleksowo do nowej ustawy Pzp, aby od 1 stycznia 2021r. bez problemów ogłosić swoje pierwsze postępowanie po nowemu? Zaufaj liderowi z ponad 20-letnim doświadczeniem!

Gwarantujemy dużo praktycznej wiedzy i kompleksowe omówienie największych zmian w historii Pzp

z najlepszymi ekspertami ds. zamówień publicznych.

Na maratończyków czeka potężny zastrzyk wiedzy z Prawa zamówień publicznych w jego najświeższym wydaniu, w tym m.in.:

 • Kwintesencja zmian w zamówieniach publicznych pod kątem nowej ustawy, która wchodzi w życie 1 stycznia 2021.
 • Nowa Platforma E-Zamówienia
 • Nowe dokumenty i tryby
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie nowej ustawy pzp
 • i wiele więcej!

PROGRAM

 1. JAKA BĘDZIE NOWA PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA?
  1. Harmonogram prac związanych z budową platformy e-Zamówienia
  2. Funkcjonalności Platformy e-Zamówienia:
   • Moduł Tożsamości (MT)
   • Moduł Ogłoszeń (MO): przygotowanie ogłoszeń, planów postępowań, Biuletyn Zamówień Publicznych
   • Moduł Postępowań (MP): inicjacja postępowania, aktualizacja statusu postępowania, komunikacja interesariuszy postępowania (pytania/odpowiedzi, zaproszenia, wyjaśnienia, odwołania, zawiadomienia)
   • Moduł Ofert/Wniosków (MOW): przygotowanie, składanie ofert/wniosków o dopuszczenie, prac konkursowych, przechowywanie i zabezpieczenie ofert/wniosków i prac konkursowych, Otwarcie ofert/wniosków o dopuszczenie/ prac konkursowych
   • Moduł Monitorowania i Analiz (MMiA)
 2.  PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
 3. Polityka zakupowa państwa
 • Cele polityki zakupowej państwa
 • Zasady polityki zakupowej państwa
 • Kierunki rozwoju polityki zakupowej państwa
 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
 • Zawartość planu postępowań
 • Nowe zasady publikacji planu  postępowań
 • Aktualizacja planu postępowań
 1. Doprecyzowanie zasad szacowania wartości zamówienia
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 • Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego
 • Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach 
 1. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego
 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 • Oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)
 1. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego
 • Kto sporządza analizę potrzeb?
 • Wymagany zakres analizy potrzeb
 • Forma analizy potrzeb
 • Zasada efektywności ekonomicznej
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 • Zmiany dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych i innych dyskryminujących określeń
 1. Podstawy wykluczenia z postępowania
 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 1. Nowe warunki udziału w postępowaniu
 2. Zmiany w zakresie przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

10.Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW): zawartość; w jakich trybach, jaki dokument?

11. Nowe terminy związania ofertą

III. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

 1. Ogłoszenia i informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń w zamówieniach podlegających ustawie PZP
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 • Przedmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 • Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 • Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
 • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 • Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert
 • Informacje publikowane przez zamawiającego związane z postępowaniem
 • Badanie i ocena ofert
 • Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty (M.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty
 • Nowe regulacje dotyczące wadium: postać wadium niepieniężnego, nowe zasady zwrotu wadium
 • Procedura odwrócona w świetle nowej ustawy PZP
 • Wybór oferty i informowanie o wynikach postępowania
 1. Zakończenie postępowania
 • Nowe podstawy unieważnienia postępowania
 • Zastępczy wybór wykonawcy
 • Zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego
 • 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 • Tryb podstawowy - warianty, przebieg postępowania w każdym z wariantów
 • Przepisy niemające zastosowania w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne
 1. DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 2. Zmiany w zakresie zawartości protokołu postępowania
 3. Nowe zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu
 4. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu
 5. Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 1. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne
 2. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego
 • wprowadzenie klauzul abuzywnych
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 1.  Raport z realizacji umowy
 • Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
 • Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
 • Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania
 1. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
 • Zmiana katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
 • Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych
 • Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy PZP?
 • Utworzenie sądu zamówień publicznych
 • Zmniejszenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO
 • Nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych
 •  Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)
 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROTOKOŁÓW POSTĘPOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO

a) Nowa definicja protokołu postępowania.

b) Definicja załączników do protokołu.

c) Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (czy Zamawiający musi udostępniać oferty w internecie?)

d) Wymagana zawartość protokołu postępowania.

e) Czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?

f) Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?

g) Wymagania dotyczące dokumentowania czynności i zdarzeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

h) Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.

i) Co musi zawierać protokół postępowania w trybie podstawowym?


 

OPINIE

Szkolenie wyczerpująco omówiło zmiany w nowej ustawie.

Magdalena Ćwiklińska - Urząd Gminy Leszno

Wzięcie udziału w szkoleniu było znakomitą decyzją. Wiedza merytoryczna prowadzącego jest na bardzo wysokim poziomie, poparta doświadczeniem. Szkolenie zachęca do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Warunki lokalowe - Bardzo dobre.

Karolina Pietrzak - Urząd Gminy Długołęka

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena