Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Udzielanie zamówień publicznych z dziedziny nauki w 2021 r.

– nowa ustawa Pzp dla uczelni wyższych i instytutów badawczych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie specjalistyczne dedykowane uczelniom wyższym i instytutom badawczym. To brzmi prościej.

Trener omówi zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

 

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

 

PROGRAM

CO SIĘ ZMIENIA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI?

 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp
 1. Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych
 2. Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 3. Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
 4. Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
 5. Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień na usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych
 • Zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych


PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - analiza porównawcza obowiązków zamawiającego wg aktualnej i nowej ustawy

 • Nowa reguła udzielania zamówień - zasada efektywności ekonomicznej
 • Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego
 1. Co to jest konflikt interesów?
 2. Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 3. Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 4. Oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Analiza potrzeb i wymagań - wymagana zawartość, kiedy należy sporządzić APiW?
 • Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
 • Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości jednorodnych usług
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako dokument zastępujący dotychczasowy SIWZ oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW)
 • Nowe terminy związania ofertą oraz inny sposób ich określania w SWZ
 • Podstawy wykluczenia z postępowania
 1. Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 2. Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 3. Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WG NOWEJ USTAWY PZP

 • Tryby udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych
 1. Tryb podstawowy bez negocjacji
 2. Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
 3. Tryb podstawowy z negocjacjami
 4. partnerstwo innowacyjne
 5. negocjacje bez ogłoszenia
 6. zamówienie z wolnej ręki
 • Tryby udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 1. przetarg nieograniczony
 2. przetarg ograniczony
 3. negocjacje z ogłoszeniem
 4. dialog konkurencyjny
 5. partnerstwo innowacyjne
 6. negocjacje bez ogłoszenia
 7. zamówienie z wolnej ręki
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 • Zmiany dotyczące przedmiotowych środków dowodowych: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 • Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
 • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 • Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert
 • Informacje publikowane przez zamawiającego związane z postępowaniem
 • Badanie i ocena ofert
 • Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)
 • Nowe regulacje dotyczące wadium: postać wadium niepieniężnego, nowe zasady zwrotu wadium
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie w ciekawy sposób, przekazana została duża ilość informacji, które będą bardzo przydatne przy realizacji zapisów w oparciu o Pzp.

Monika Wallenburg - Główny Instytut Górnictwa

Duża ilość przykładów praktycznych, duża wiedza w tematyce zamówień publicznych i innych okołoustawowych przepisów. Odpowiednie umiejętności dotarcia do słuchaczy.

Hubert Popiel - Politechnika Wrocławska

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach przez 3 miesiące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena