Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Warsztat składania ofert...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Warsztat składania ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne

według nowej ustawy

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na 2 dniowy warsztat składania ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne wg nowej ustawy.

Program szkolenia został przygotowany pod kątem Wykonawców.

Na szkoleniu zostanie poruszone analiza zapisów SWZ w postępowaniu powyżej progu unijnego na konkretnym przykładzie.

 

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

 

PROGRAM

I. Analiza zapisów SWZ w postępowaniu powyżej progu unijnego na konkretnym przykładzie.

 • Identyfikacja wymagań merytorycznych, proceduralnych i formalnych stawianych przez zamawiającego.
 •  Jaki inne źródła informacji mogą być przydatne do złożenia oferty. 
 • Plany postępowań
  • analiza potrzeb i wymagań
  • raporty z wykonania umów
  • ogłoszenie z wykonania umowy
  • wstępne konsultacje rynkowe

II. Badanie zapisów SWZ w postępowaniu poniżej progu unijnego na konkretnym przykładzie.

 • Omówienie wariantów udzielenia zamówienia i przygotowania się do negocjacji przewidzianych przez zamawiającego.
 • Omówienie ulepszenia oferty i schematu udzielenia zamówienia

III. Etap przed złożeniem oferty: kwestionowanie zapisów SWZ, warunków umowy, zadawanie pytań. Wskazówki oraz aspekty formalno - prawne.

 • Wizja lokalna i zebranie wykonawców.

IV. Składanie ofert 

 • przygotowanie dokumentów elektronicznych i odwzorowanych cyfrowo
 • pełnomocnictwa
 • wadium 
 • oświadczenia wstępne i JEDZ
 • przedmiotowe środki dowody: kiedy muszą być złożone wraz z ofertą
 • zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
 • oświadczenia konsorcjum
 • procedura i sposoby elektronicznego składania ofert: podpisy, platformy do komunikacji oraz weryfikowanie/walidowanie podpisów elektronicznych

V.Badanie i ocena ofert: do czego może wezwać zamawiający i jak wykonawca powinien prawidłowo na wezwania odpowiadać. udział wykonawcy w procesie badania i oceny ofert;

 • udostępnianie ofert
 • warunki udziału w postępowaniu: terminy ich spełnienia oraz dokuementy którymi trzeba dysponować
 • potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia 
 • spełnianie warunków i sposób organizacji konsorcjów
 • poleganie na zasobach podmiotów trzecich 
 • poprawianie omyłek w ofertach
 • wyjaśnianie ofert 
 • termin związania ofertą: nowe zasady obowiązywania 
 • omówienie czynności zamawiającego i przygotowanie należytych odpowiedzi wykonawcy 
 • procedura odwrócona: czynności i schemat działania;
  • ocena podmiotowa i procedura naprawcza; 
  • sposób wyjaśnień rażąco niskiej ceny 
  • składanie dokuemtów elektronicznych: podpisy, znacznik czasu, terminy na złożenie dokumentów

VI. Możliwe decyzje zamawiającego:

 • wybór oferty 
 • odrzucenie oferty
 • unieważnienie postępowania 
 • uchylanie się od zawarcia umowy

VII. kwestionowanie rozstrzygnięć i decyzji zamawiającego:

 • środki ochrony prawnej
 • zasady korespondowania z zamawiającym
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów

VIII. Umowy i ich realizacja oraz realny wpływ wykonawcy na zapisy umowy:

 • zasada współdziałania stron;
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy według NU
 • czego w umowach być nie powinno, czyli klauzule abuzywne;
 • klauzule obowiązkowe w umowach;
 • waloryzacja po nowemu;
 • umowy z podwykonawcami wg nowych regulacji;
 • prawo opcji;
 • kwestionowanie zapisów umów
 • rola rzecznika MSP

OPINIE

Gorąco polecam szkolenia o tematyce zamówień publicznych organizowane przez ApexNet. Trener Pani Iwona Holka prowadzi szkolenia profesjonalnie na bardzo wysokim poziomie i niezależnie od tego czy są one organizowane odpłatnie czy za darmo. Odpowiada na wszystkie zadane pytania uczestników. Bardzo angażuje się w tworzenie materiałów szkoleniowych. Rzadko spotyka się tak bardzo zaangażowanego fachowca. Swoją ogromną wiedzę przechowuje w zrozumiały sposób. W obecnym czasie forma on-line szkoleń jest najbardziej bezpieczną i wygodną formą dokształcania

Anna Romanik

Dla mnie forma szkoleń on-line jest jak najbardziej odpowiednia. Pozwala na oszczędność czasu niezbędnego na dojazd oraz kosztów np. noclegu, podróży, itp. Korzystam od wielu lat z usług szkoleniowych ApexNetu. Najpierw po stronie Zamawiającego a od 6 lat od strony Wykonawcy i prowadzący są zawsze z najwyższej półki. Swobodny ton prowadzenia szkolenia połączony z wiedzą merytoryczną, konkretnymi przykładami i materiałami szkoleniowymi, które później przydają się podczas składania ofert. Jeśli chodzi o transmisję on-line to u mnie była w porządku. Nie zacinała się ani nie wyrzucało podczas transmisji.

Izabela Mrozińska - EURODIS Jolanta Pinet

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach przez 3 miesiące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło