Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Obowiązki zamawiających...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Obowiązki zamawiających na każdym etapie postępowania

wg nowych przepisów Pzp w 2021r.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na 2 dniowy praktyczny kurs dla zamawiających dotyczący nowej ustawie Pzp z liderem rynku szkoleń zamówień publicznych!

Ekspert szczegółowo omówi obowiązki zamawiających na każdym etapie postępowania po 1 stycznia 2021.

Na szkoleniu dowiesz się w jakim formacie można:

 • składać oferty,
 • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
 • przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe,
 • pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

PROGRAM

 1. Elektroniczne postępowanie o zamówienie
 1. Definicja dokumentu elektronicznego;
 2. W jakim formacie można składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby?
 3. Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej wykorzystywanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 4. Jak składać i weryfikować podpis zaufany i osobisty?
 5. Zasada pisemności w nPZP - co to jest pisemna zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty, której termin związania minął?
 6. Pełnomocnictwa – forma, obowiązek złożenia, wezwanie do uzupełnienia i poświadczenie za zgodność;
 7. Platforma e-zamówienia:
 1. Do czego służy platforma e-zamówienia?
 2. Czy można przeprowadzić postępowanie bez rejestracji na Platformie?
 3. Funkcje platformy.
 1. Weryfikacja podmiotowa wykonawców
 1. Warunki udziału w postępowaniu w przypadku:
 1. Samodzielnego ubiegania się o zamówienie;
 2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie;
 3. korzystania z zasobów podmiotów trzecich.
 1. Przesłanki braku podstaw do wykluczenia;
 1. Przesłanki obligatoryjne;
 2. Przesłanki fakultatywne;
 3. Samooczyszczenie i przypadki kiedy wykluczenie wykonawcy byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.
 1. Podmiotowe środki dowodowe:
 1. Które podmiotowe środki dowodowe należy żądać – wersja minimum, średnia i maksymalna;
 2. Przypadki niezłożenia, złożenia niekompletnego lub zawierającego błąd podmiotowego środka dowodowego przez wykonawcę;
 3. Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 4. Podmiotowe środki dowodowe – sposób ich sporządzania, obowiązek ich podpisania, wyjątki.
 1. „Pułapki” zawarte w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń;
 2. O czym informować wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanki wykluczenia z postępowania lub niespełnienia warunku udziału w postępowania.

 


 

 1. Badanie oferty
 1. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia;
 2. Przesłanki odrzucenia oferty;
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
 4. Poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności;
 5. Próbki – kiedy próbki są przedmiotowymi środkami dowodowymi, a kiedy podmiotowymi i wynikające z tego podziału obowiązki?
 6. Wyjaśnianie treści oferty – podstawa prawna i zakres dokonywania tej czynności.

 

 1. Udzielenie zamówienia i realizacja umowy
 1. Obowiązki informacyjne Zamawiającego dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia ofert;
 2. Termin zawarcia umowy – czy okres stand still obowiązuje w przypadku kiedy złożono kilka ofert ale wszyscy wykonawcy za wyjątkiem wybranego złożyli wniosek o zwrot wadium na podstawie art. 98 ust. 2 pkt 3 nPZP?
 3. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 4. Umowa w sprawie zamówienia:
 1. dopuszczalność zmiany umowy – przypadki umożliwiające zawarcie aneksu do umowy i ogłoszenie o zmianie umowy;
 2. klauzule abuzywne;
 3. obowiązkowe elementy umowy;
 4. zagadnienia związane z podwykonawstwem:
 • możliwości ograniczenia podwykonawstwa;
 • żądanie informacji o części zamówienia powierzanej podwykonawcy oraz nazw proponowanych podwykonawców;
 • weryfikacja podwykonawcy;
 • zawartość umowy o podwykonawstwo.
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy w świetle rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w biuletynie zamówień publicznych – kto zamieszcza ogłoszenie, w jakim terminie, cel dokonywania tej czynności, czy ogłoszenie jest też konieczne w postępowaniach prowadzonych powyżej progów unijnych.
 1. Dokumentowanie postępowania
 1. Protokół postępowania i załączniki do protokołu – zawartość i forma ich sporządzenia;
 2. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu – czy Zamawiający musi udostępniać oferty na stronie internetowej?
 3. Czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?
 4. Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?
 5. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.

OPINIE

Szkolenie bardzo treściwe i interesujące. Udział w szkoleniu pozwolił na rozwianie obaw związanych z wejściem życie nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Polecam uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Pana Łukasza Czaban ze względu na unikalne kompetencje oraz umiejętność propagacji wiedzy z zakresu pzp

Błażej Recław - JST

Wysokie kompetencje i kultura osobista wykładowcy. Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, bez zbędnych wtrąceń, rzeczowe, na najwyższym poziomie merytorycznym

Małgorzata Zwierzyńska-Styczeń - Instytutu Pamięci Narodowej- KŚZpNP

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło