Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

- jak składać skuteczne oferty zgodnie z nowym Pzp

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jeśli zastanawiasz się:

 • Co nowa ustawa Pzp zmieniła w zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa?
 • Jak po nowemu prowadzić skuteczne postępowania?
 • Jak w praktyce wdrożyć nowe obowiązki?
 • Jakie procedury są obowiązkowe dla wszystkich zamawiających?
 • Co zmieniło się w kwestii umów?

To świetnie trafiłeś!

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie dedykowane wyłącznie dla osób chcących poznać nowości w Prawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Zamówienia publiczne na OiB nie są prostą materią, ale dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu Eksperta Grzegorza Czabna wyjdziesz ze szkolenia z ogromną dawką nowej, praktycznej wiedzy, którą będziesz mogł wykorzystać od razu w swojej pracy!

 

PROGRAM

 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (OiB)
 1. Zmiana progów obowiązywania przepisów ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień w dziedzinach OiB,
 2. Przepisy Pzp mające zastosowanie do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 3. Szczególne uprawnienia zamawiających udzielających zamówień w dziedzinach OiB, w tym:
 1. możliwość stosowania norm obronnych do opisu przedmiotu zamówienia,
 2. zastosowanie elektronicznych środków komunikacji uzależnione od decyzji zamawiającego,
 3. szczególne podstawy wykluczenia wykonawców,
 4. obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli mają zastosowanie,
 5. możliwość stosowania rentowności, bezpieczeństwa dostaw, interoperacyjności i właściwości operacyjnych jako kryteriów oceny ofert;
 6. możliwość zawarcia umowy ramowej na okres siedmiu lat,
 7. możliwość odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania w przypadkach innych, niż określone w Pzp.
 1. Skąd czerpać wiedzę o sprawach dotyczących zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 1. Zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu - gdzie publikuje się te ogłoszenia?
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - gdzie jest publikowane, co zawiera?
 3. Nowe zasady zadawania pytań do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW)
 4. Obowiązek udostępniania ofert wraz załącznikami - kiedy i w jaki sposób należy udostępniać oferty?
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 
 1. Wstępne konsultacje rynkowe -jakie ryzyko niesie za sobą dla Wykonawców udział w konsultacjach?
 2. Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako dokument zastępujący dotychczasowy SIWZ oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW)
 4. Istotne zmiany dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawców:
 • Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 • Zmniejszenie liczby podstaw obligatoryjnych
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym uczestnikiem postępowania
 • Nowe podstawy wykluczenia
 • Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 • Doprecyzowanie zasad wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja)
 • Zmiany dotyczące polegania na zdolnościach podmiotów trzecich
 • Zasady składania, uzupełniania i poprawiania podmiotowych środków dowodowych
 • Czy można uzupełnić pełnomocnictwo po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 • Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców na podstawie kryteriów selekcji
 1. Co to są kryteria selekcji?
 2. Zmiany zasad ograniczania liczby Wykonawców
 3. Podstawy odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OiB
 • Wszczęcie postępowania  o zamówienie w dziedzinach OiB
 • Terminy w postępowaniu o zamówienie w dziedzinach OiB
 • Tryby udzielania zamówień w dziedzinach OiB
 1. przetarg ograniczony
 2. negocjacje z ogłoszeniem
 3. dialog konkurencyjny
 4. negocjacje bez ogłoszenia
 5. zamówienie z wolnej ręki
 • Nowe otwarcie ofert bez udziału Wykonawców
 • Badanie i ocena ofert
 • Wadium po zmianach
 1. Zmiany dotyczące wysokości wadium
 2. Zmiany dotyczące dopuszczalnych form wadium
 3. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
 4. Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
 5. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium
 • Zmiany dotyczące terminu związania ofertą
 1. W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi określić termin związania ofertą?
 2. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 3. Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 4. Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
 5. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
 6. Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

4. UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego
 1. wprowadzenie klauzul abuzywnych
 2. określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 3. wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów
 1. Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej
 1. Jak skutecznie wnieść odwołanie?
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
 3. Ułatwienia dotyczące skarg na orzeczenia KIO
 4. Utworzenie sądu zamówień publicznych
 5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

OPINIE

Prowadzący posiada ogromną wiedzę, bardzo przydatne szkolenie.

Michał Wesołowski - Seris Konsalnet

Szkolenie dobrze prowadzone, prowadzący bardzo dobrze przekazuje informacje. Duże doświadczenie prowadzącego z zakresu szkolenia.

Maciej Gawęda - Time Security Sp. z o. o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło