Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne jako proces zakupowy

- od planowania po rozliczenie, audyt i archiwizację.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uwaga! Nowe szkolenie! Poznaj cztery ważne fazy w zamówieniach publicznych pod kątem procesu zakupowego!

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

- wyjątkowy program popartymi wieloma praktycznymi przykładami!

- ekspert z wieloletnim doświadczeniem, który pokaże jak szybko i bezbłędnie przygotować się do procesu od jego planowania!

- 100% gwarancji zdobycia potrzebnej wiedzy!

Podczas szkolenia Ekspertka przejdzie przez fazę:

 • planowania
 • przygotowania postępowania wraz z wyborem wykonawców
 • wykonania umowy
 • rozliczenia i audytu

To kompleksowe omówienie wszystkiech etapów procesu zakupowego!

PROGRAM

Faza 1 Planowanie

- plany zamówień w jednostce a plan postępowań. Obowiązkowy zakres planu i jego aktualizacjia;

- wstępne konsultacje rynkowe jako narzędzie przygotowywania i planowania postępowań

- zrównoważone zamówienia i priorytetowe działania państwa, czyli uwzględnianie polityki zakupowej w kontekście:

a) aspektów normalizacyjnych

kalkulacji kosztów życia produktów

c) społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców

upowszechniania dobryk praktyk zakupowych

d) stosowania aspektów społecznych

 • macierz zakupowa dla zamówień publicznych w praktyce, czyli umiejętnośc dobrania sposobu udzielenia zamówienia do jego charakteru:
 1. zamówienia na dostawy i usługi standardowe: cele zamawiającego i sposób procedowania
 2. zamówienia na dostay/usługi/roboty budowlane typu dźwignie
 3. zamówienia strategiczne dla funkcjonowania zamawiającego
 4. zamówienia typu „wąskie gardła”

- dla których zamówień stosować optymalizację zakupów, zabiegać o minimalizację ceny, które zamówienia  są newralgiczne dla działania zamawiającego, które obarczone największym ryzykiem i wymagają zagwarantowania łańcucha dostaw, w jakich przypadkach warto stosować umowy ramowe, dzialić zamówienia na części

 • analiza potrzeb w postępowaniach unijnych i jej konsekwencje dla postępowania i realizowanej umowy. Analiza potrzeb a wniosek o dofinansowanie w postępowaniach finansowanych ze środków UE, analiza potrzeb i strategiczne planowanie, wnioski z unieważnionych postępowań  
 • organizacja wewnętrzna procesu zakupowego: obowiązki członków komisji i osób mjących wpływ na postępowanie w świetle rozliczalności i indywidualnej odpowiedzialności
 • na czym polega zasada efekywności  ekonomicznej i dlaczego zdaniem ustawodawcy jest najważniejszą zmaną w Nowej Ustawie, kiedy zamówienie będziemy opierać wyłącznie o efektywność finansową;

Faza 2 przygotowanie postępowania i wybór wykonawcy

 • W jaki sposób planowanie zamówień przełożyć na procedurę przetargową
 • Prawidłowe przygotowanie dokumentów zamówienia: OPZ, wykazu przedmiotowych środków dowodowych, właściwe określenie wymaganego poziomu spelniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Kryteria oceny ofert: zasada przeliczalności na cenę
 • Kryteria społeczne, środowiskowe, sposób ustalania kryteriów
 • W jaki sposób procedura udzielenia zamówienia może wpływać na oferty wykonawców
 • Nowe mechanizmy w ustawie PZP usprawniające i odformalizowujące postępowania: wadium, terminy związania ofert, procedura odwrócona,
 • postępowania poniżej progu Ue i mozliwość negocjacji : co i w jakim zakresie może podlegać negocjacjom, kiedy zamawiający musi zdecydować o negocjacjach i jaki jest prawdłowy schemat działania;  
 • Weryfikacja rażąco niskiej ceny, wpływ wyjaśnień na kwestie zmian umów, waloryzację wynagrodzeń
 • Dlaczego „zgodnie z swz” to nie jest udzielenie wyjaśnień – wpływ odpowiedzi na procedurę oceny ofert i realizacji umowy na przykładach

Co to jest „nadzorca elektroniczny” i jaki będzie miał wpływ na rynek zamówień

Faza 3 wykonanie umowy

 • Współpraca zamawiającego i wykonawcy w trakcie realizacji umowy
 • Terminy na jakie mogą być zawarte umowy, dlaczego ustawodawca zrezygnował z maksymalnego, 4 letniego terminu zawierania umów
 • Klauzule niedozwolone w umowach
 • Oowiązkowe zapisy umów dla dostaw, usług, robót budowlanych
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, możliwośc żądania zabezpieczenia do zmian umowy, zamówień podobnych, opcji
 • Płatności częściowe, zaliczkowanie
 • Klauzule indeksacyjne, waloryzacyjne: przykłady zastosowań, zapisy w umowach
 • Zapewnienie elastyczności umowy w świetle ograniczeń ustawy Pzp: opcja, wznowienie, zamówienia podobne, zmiany do umowy 
 • Prawo opcji i wznowienia w praktyce: zapisy umów i ich omówienie
 • Liczenie termnów, opóźnień i zwłoki
 • Zmiany umów: omówienie ustawowych przesłanek, ryzyk i obowiązków

Faza 4 rozliczenie i audyt

 • Wewnętrzne regulacje ułatwiające raportowanie realizacji umowy
 • Ogłoszenie z wykonania umowy: jak określić należyte wykonanie zamóweinia, kiedy można uznać zamówienie za zrealizowane należycie, czy naliczenie kary umownejświadczy o nienależytym wykonaniu
 • Raport z realizacji umowy i jego wpływ na kolejne postępowania
 • Ewaluacja umów
 • Raport a kontrole postępowań
 • Protokoły i archiwizacja

OPINIE

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. Jasno i przystępnie przekazana wiedza prostym językiem oraz przykłady praktyczne znacząco podnoszą jego wartość. Godne polecenia. Ogromna wiedza Pani Iwony

Aneta Płonka - Instytut Techniki Budowlanej

Pani Iwona jak zwykle do tematu szkolenia podeszła z pełnym profesjonalizmem. Temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych omówiła kompleksowo, udzielała wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane w trakcie szkolenia pytania. Forma online w 100% się sprawdza, dodatkowym atutem jest możliwość odtworzenia szkolenia po jego zakończeniu i dostęp do materiałów

Anna Rusztecka - ZUS

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie