Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Przygotowanie do nowych projektów UE 2021-2027 ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), przedstawienie uwarunkowań montaży publiczno-prywatnych w świetle ustawy o PPP, dotychczasowych doświadczeń realizacyjnych w Polsce, modeli zachodnich PPP,  a także doświadczeń w ramach dotacji z UE.

Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję publiczną, rozważających realizację inwestycji w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP)

PROGRAM

Nowa Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

 • Cele i obszary tematyczne nowych funduszy UE
 • Założenia do przygotowania projektów
 • ZIT  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Instrumenty zwrotne
 • Montaż finansowy projektów w tym PPP
 • Zmiany w ustawie o PPP
 • Projekty hybrydowe w PPP

Regulacje prawne a praktyka inwestycyjna w modelu PPP

 • Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • Ewolucja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, UE i na świecie;
 • Przygotowanie do partnerstwa
 • Role partnerów w montażu
 • Ustawa o PPP - regulacja prawna czy instytucja
 • Doświadczenia zagraniczne
 • PPP a klasyczny model inwestycyjny

Ustawa o publiczno-prywatnym partnerstwie - ramy/otocznie prawne PPP w Polsce

 • Tryb wyboru partnera publicznego
 • Czas trwania kontraktów PPP
 • Umowa o PPP
 • Zawarcie/zerwanie umowy PPP
 • Obowiązki stron
 • Komparatory - warunek powodzenia kontraktu o PPP
 • Rola instytucji rządowych w prawodawstwie dotyczącym PPP
 • Realizacje montaży PPP w Polsce - doświadczenia przed- i po-ustawowe

PPP - szanse i wyzwania dla samorządu terytorialnego

 • Nowa perspektywa  finansowa projektów PPP 2021-2027
 • Uwarunkowania  wdrażania PPP
 • Warunki powodzenia PPP
 • Strony kontraktów PPP
 • Odpowiedzialności stron
 • Ryzyka kontraktów PPP typowe dla stron


 

Projekty PPP w ujęciu prawodawstwa UE

 • Fundusze strukturalne a PPP
 • Ewolucja PPP w Europie - modele narodowe
 • Wydolność projektów opierających się na montażu publiczno-prywatnym
 • Zagadnienia do wyjaśnienia
 • Doświadczenia europejskie - przykłady projektów

Partnerstwo publiczno prywatne w projektach finansowanych ze środków UE w praktyce

 • Przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Przygotowanie założenia przedsięwzięcia
 • Analiza opłacalności przedsięwzięcia (sposób szacowania założeń przez stronę publiczną i prywatne)
 • Sposoby kalkulacji przychodów strony publicznej i prywatnej
 • Opłacalność przedsięwzięcia (stopa zwrotu z przedsięwzięcia, wyniki partnera, wpływ inwestycji na finanse publiczne)
 • Formy współpracy z partnerami prywatnymi
 • Wybór modelu współpracy
 • Wybór partnera prywatnego (tryb z ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, tryb z ustawy prawo zamówień publicznych
 • Wkład własny podmioty publicznego
 • Finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego – montaż finansowy

 Zarządzanie projektami realizowanymi w formule PPP w projektach finansowanych ze środków UE

 • Rozpoczęcie współpracy
 • Zasady zarządzania projektem na etapie przygotowania (komunikacja wewnętrzne i zewnętrzna, dokumentu formalne niezbędne do wszczęcia postępowania)
 • Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego (istotne postanowienia umowy, podział ryzyka)
 • Mechanizmy wynagradzania
 • Zasady zarządzania projektem na etapie realizacji przedsięwzięcia
 • Cykl życia projektu
 • Monitoring umowy PPP
 • Zakończenie współpracy
 • Zalety i wady partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Problemy z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

OPINIE

Jak dla mnie spotkanie z Panem Tomaszem miało odkrywczy charkater - ocena merytoryczna 6 na 6.

Krzysztof Dziadkiewicz - Centrum usług psychologicznych EGO

Szkolenie oceniam b.pozytywnie. Trener przedstawił bardzo dużo przykładów zarówno pozytywnych jak i negatywnych w kontekście funkcjonowania przepisów, systemów, projektów.

Katarzyna Laskowska - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena