Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zasady kontrolowania...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zasady kontrolowania zamówień publicznych zgodnie z nowym Pzp

- warsztat dla kontrolerów

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

UWAGA! SZKOLENIE DEDYKOWANE KONTROLEROM!

Program szkolenia został przygotowany pod kątem nowej ustawy PZP oraz zmian, które dotyczą kontrolowania zamówień publicznych.

Szkolenie ma charakter warsztatowy!

Podczas szkolenia ekspert omówi zasady kontroli zamówień publicznych na podstawie kwestionariusza kontrolnego. Szczegółowo zostanie omówiony jego zakres.

W drugiej części szkolenia ekspert przeprowadzi uczestników po najważniejszych zmianach w nowym Prawie zamówień publicznych, w tym m.in.:

 • elektronizację zamówień publicznych,
 • umowy w Pzp,
 • klauzule abuzywane,
 • waloryzację wynagrodzeń,
 • trybu podstawowego
 • czy rodzaje ogłoszeń i ich elementy.

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie dla kontrolerów!

 

PROGRAM

 1. Zagadnienia związane z kontrolą w nowym Prawie Zamówień Publicznych.
 1. Organy kontroli, zobligowane do stosowane przepisów Działu XI ustawy nPZP podczas kontroli udzielania zamówień publicznych;
 2. Wymagana współpraca pomiędzy organami kontroli:
 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. Zwracanie się z wnioskiem o udostępnienie informacji o wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli przez inny organ;
 3. Konieczność uwzględnienia wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu.
 1. Konieczność dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia;
 2. Stosowanie przepisów Działu XI ustawy nPZP do postępowań realizowanych na podstawie sPZP;
 3. Rola Prezesa UZP służąca harmonizacji rezultatów pokontrolnych i rodzaje kontroli realizowane przez Prezesa.
 1. Zasady dokonywania kontroli na podstawie kwestionariusza kontrolnego.
 1. Kwestionariusz kontrolny:
 1. Termin udostępnienia;
 2. Szczegółowy opis zagadnień, podlegających sprawdzeniu;
 1. Wybrane elementy wskazywane zazwyczaj w kwestionariuszu – wymagania ustawowe dotyczące weryfikowanego zagadnienia i źródła informacji o dokonanej czynności - CZĘŚĆ WARSZTATOWO-ĆWICZENIOWA
 1. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zmiana zasady agregacji zamówień w przypadku usług i robót budowlanych;
 • Postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
 1. Termin związania ofertą i jego przedłużenie:
 • Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą – jakie czynności Zamawiający ma wykonać w sytuacji kiedy termin związania ofertą upływa, a jakie kiedy upłynął;
 • Obowiązek wskazania terminu związania ofertą datą kalendarzową – sposób liczenia terminu, maksymalny okres, czy zmiana terminu składania i otwarcia ofert ma wpływ na termin związania ofertą?
 • Niedopuszczalne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
 • Termin związania ofertą, a obowiązek zabezpieczenia oferty wadium.
 1. Badanie ofert:
 • Przedmiotowe środki dowodowe – definicja, termin złożenia, możliwość uzupełnienia;
 • Konieczność poprawienia omyłek – czym jest niezgodność treści oferty z dokumentami zamówienia, możliwość zakwestionowania poprawienia innej omyłki przez Wykonawcę, terminy;
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – zmiany w zakresie obowiązku zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy i wymagań dotyczących zawartości wyjaśnień;
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • Przypadki i możliwości zwrócenia się o wyjaśnienie treści oferty Wykonawcy.

d. Ocena podmiotowa Wykonawcy:

 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny;
 • Zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego;
 • Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
 • Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia;

e. Procedura odwrócona – zmiany na tle sPZP oraz zakaz jej stosowania w postępowaniach o wartości niższej niż próg unijny.

f. Zmiany przy opisie przedmiotu zamówienia:

 • Obowiązek podania kryteriów równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu w opisie przedmiotu zamówienia;
 • Konieczność spełnienia dwóch warunków zamiast trzech by móc skorzystać z wyjątku dopuszczającego stosowanie znaków towarowych.

g. Kryteria oceny ofert:

 • W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 • Kryteria podmiotowe – czy przy usługach społecznych wciąż mogą być stosowane?

III. Wybrane zagadnienia regulowane nPZP

 1. Elektronizacja zamówień:
  1. Na czym polega zasada pisemności?
  2. Które czynności komunikowane przez strony wymagają użycia podpisów elektronicznych?
  3. Podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty – różnice, możliwość zastosowania, weryfikacja.
 2. Umowy w zamówieniach publicznych:
 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych);
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych;
 5. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Zmiany umowy:
  1. Zakres dopuszczalnych przepisami zmian;
  2. Obowiązek wskazania w ogłoszeniu podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego dokonanej zmiany.
 2. Tryb podstawowy:
  1. Na czym polega każdy z trzech wariantów stosowania tego trybu?
  2. Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III?
  3. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach?
 3. Rodzaje ogłoszeń i najważniejsze ich elementy:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu;
 2. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 3. Ogłoszenie o zrealizowanej umowie.

OPINIE

Biorąc pod uwagę trudny czas, w jakim funkcjonujemy, szkolenie zorganizowane sprawnie i na wysokim poziomie, prowadzący z dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Duży plus za możliwość odsłuchania materiału ze szkolenia po jego zakończeniu. POLECAM.

Kamila Choptiany - Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Szkolenie bardzo merytoryczne, jeśli chodzi o nową ustawę Pzp, raczej dla osób zaawansowanych w zamówieniach. Prowadzący dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz starał się odpowiadać na pytania. W większości uzyskaliśmy odpowiedzi, choć potrzeba jeszcze czasu by rozwiązać wszystkie wątpliwości kontrolujących. Pod względem organizacyjnym super, żadnych zakłóceń. Dobry materiał szkoleniowy (prezentacja).

Agata Świderska - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie