Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Obowiązki zamawiających...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Obowiązki zamawiających na etapie planowania i udzielania zamówień publicznych

według aktualnych przepisów i orzecznictwa

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na 2 dniowy praktyczny kurs dla zamawiających dotyczący planowania i udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem po 1 stycznia 2021.

Program szkolenia obejmuje przeprowadzenie przez wszystkie etapy udzielania zamówień po wejściu w życie nowej ustawy Pzp.

Na szkoleniu dowiesz się w jakim formacie można:

 • składać oferty,
 • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
 • przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe,
 • pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby.

W drugiej części szkolenia trener omówi wszystkie obowiązujące tryby, a także wskaże najwięsze zmiany w umowach, które dotyczą zmian przewidzianych w ogłoszeniu lub Specyfikacji. Ekspert poruszy również temat zamawiania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz zmian wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę.

 

Jesteś zamawiającym i potrzebujesz wiedzy jak bęzbłędnie przejść wszystkie etapy planowania? Jeśli tak, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1702
Liczba opinii o trenerze: 1574

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Planowanie zamówień
 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia:
 1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia planu;
 2. Miejsce publikacji;
 3. Zawartość planu;
 4. Konieczność aktualizacji planu;
 5. Możliwość wszczęcia postępowania nieuwzględnionego w planie postępowań.
 1. Plan zamówień publicznych:
 1. Czym jest plan zamówień publicznych?
 2. Czy jego sporządzenie jest konieczne?
 3. Cel jego przygotowania.
 1. Ustalenie wartości zamówienia
 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego;
 4. Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych;
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach;
 6. Prawo opcji, zamówienie podlegające wznowieniu, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych i dodatkowe dostawy – różnice, warunki i zastosowanie w praktyce.
 1. Udzielanie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP
  1. Regulamin udzielania zamówień w jednostce:
 1. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł;
 2. Zawartość regulaminu – elementy niezbędne, pożądane i zbyteczne;
 3. Zalety i wady regulaminu przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych;
 4. Progi i rodzaje procedur poprzedzających wybór wykonawców;
 5. Komunikacja pomiędzy stronami w tym składanie ofert przez wykonawców.
  1. Dokumentowanie udzielonych zamówień:
 1. Opisywanie faktury - treść pieczątki stosowanej przy zamówieniach do 130 000 zł;
 2. Ewidencja udzielonych zamówień do sprawozdania rocznego;
 3. Umowa do 130.000 zł – czy wymagana jest forma pisemna, możliwość jej zmiany.

 1. Przygotowanie postępowania w procedurze biuletynowej (krajowej)
 1. Powierzanie wykonywania czynności w postępowaniu osobom gwarantującym bezstronności i obiektywizm:
 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów;
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Forma składanych oświadczeń i katalog osób zobligowanych do ich złożenia – m.in. czy zawsze należy składać dwa oświadczenia w postępowaniu oraz czy osoba ustalająca wartość zamówienia lub opisująca przedmiot zamówienia też ma złożyć oświadczenia z art. 56?
 1. Wybór trybu:
 1. Przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego;
 2. Przebieg procedury w trybach innych niż podstawowy:
 • Terminy ustawowe;
 • Zakres negocjacji;
 • Wymagane oświadczenia, dokumenty i środki dowodowe;
 • Rodzaje ogłoszeń.
 1. Tryb podstawowy i przebieg procedury:
 • Warianty i przebieg postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
 • Zakres dopuszczalnych negocjacji; 
 • Postać negocjacji;
 • Weryfikacja rażąco niskiej ceny – czy następuje na etapie przed czy po negocjacjach?
 1. Wybrane elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Zmiany w zakresie dopuszczalności użycia znaków towarowych, patentów i pochodzenia;
 • Przypadki mogące utrudnić uczciwą konkurencję;
 • Wymagania wykonywania czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.
 1. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia:
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
 • Sposób określania warunków przez Zamawiającego i cel dokonywania tej czynności.
 1. Kryteria oceny ofert:
 • Ewolucja przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert;
 • Wymagania i ograniczenia przy stosowaniu kryteriów innych niż cena lub koszt.
 1. Zmiany umowy:
  1. Omówienie wyjątków od ogólnego zakazu dokonywania zmiany w umowie;
  2. Zmiany przewidziane w ogłoszeniu lub Specyfikacji;
  3. Zamawianie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych – czym jest zamówienie dodatkowe; 
  4. Zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę;
  5. Zakazane zmiany umowy prowadzące do zmiany ogólnego charakteru umowy;
  6. Omówienie niedopuszczalnych zmian istotnych;
  7. Zmiana niskowartościowa.

OPINIE

Szkolenie bardzo treściwe i interesujące. Udział w szkoleniu pozwolił na rozwianie obaw związanych z wejściem życie nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Polecam uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Pana Łukasza Czaban ze względu na unikalne kompetencje oraz umiejętność propagacji wiedzy z zakresu pzp

Błażej Recław - JST

Wysokie kompetencje i kultura osobista wykładowcy. Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, bez zbędnych wtrąceń, rzeczowe, na najwyższym poziomie merytorycznym

Małgorzata Zwierzyńska-Styczeń - Instytutu Pamięci Narodowej- KŚZpNP

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
WARSZAWA, ATLAS TOWER 30 września - 1 października 2021 Grzegorz Czaban 995.00 zł netto + 23% VAT 1495.00 zł netto + 23% VAT

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907