Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak prawidłowo i skutecznie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie

na odbiór odpadów w gminie? ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Odbiór odpadów w gminie - Czy wiesz, jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie?

Nasz ekspert przedstawi Ci jakie są najważniejsze:

 • Cele ustawowe gospodarki odpadami,
 • Obowiązki ustawowe uczestników systemu gospodarki odpadami oraz ich odpowiedzialność,
 • Kryteria ustawowe obowiązkowo stosowane w postępowaniu na odbiór odpadów.

Dodatkowo dowiesz się, jak dobrze przygotować specyfikację zamówienia na odbiór odpadów!

 

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

PROGRAM

 1. ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 1. Cele ustawowe gospodarki odpadami
 2. Uczestnicy systemu gospodarki odpadami
 3. Obowiązki ustawowe uczestników systemu gospodarki odpadami.
 4. Odpowiedzialność uczestników systemu gospodarki odpadami
 1. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW
 1. ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ.
 1. Czy możliwe jest wykonanie zamówienia „siłami własnymi” ?
 2. Czy możliwy jest podział zamówienia na części ?
 3. Czy możliwe jest zastosowanie rozwiązań wariantowych?
 1. OPRACOWANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 1. Opis przedmiotu zamówienia,
 2. Ustalenie wartości zamówienia,
 • Kiedy jest niedozwolony podział zamówienia?
 1. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:
 • Przetarg nieograniczony,
 • Tryb podstawowy
 1. Jak postąpić w przypadku unieważnienia przetargu? Czy możliwe jest zastosowanie jednego z poniższych trybów?
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialog konkurencyjny,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki.

 1. Warunki podmiotowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 • Warunki obligatoryjne, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Niezbędne warunki podmiotowe, niezbędne do wykonania konkretnego zamówienia.
 • Warunki wymagane od ewentualnych podwykonawców.
 1. Badanie ofert:
 • Otwarcie ofert,
 • Poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść oferty,
 • Badanie rażąco niskiej ceny,
 • Odrzucenie ofert
 1. Ocena ofert:
 • Kryteria ustawowe obowiązkowo stosowane w postępowaniu na odbiór odpadów,
 • Zasady ustalania znaczenia poszczególnych kryteriów.
 1. Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia:
 • Wybór najkorzystniejszej oferty,
 • Unieważnienie postępowania.
 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Obligatoryjne postanowienia umowne wynikające z przepisów o gospodarce odpadami,
 2. Wymagania obligatoryjne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Zasady współpracy z wykonawcami realizującymi zamówienie na odbiór odpadów.         
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
 1. Skuteczny termin wniesienia odwołania,
 2. W jaki sposób skutecznie zaskarżyć czynność lub zaniechanie czynności wykonanej z naruszeniem prawa przez zamawiającego,
 3. Pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym,
 4. Jak postąpić w sytuacji, gdy wniesienie odwołania skutkuje możliwością zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą ?
 1. WYJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI SŁUCHACZY.

OPINIE

Szkolenie bardzo merytoryczne. Prowadzone przez wybitnego eksperta w tej dziedzinie. W pełni wyczerpuje temat.

Dorota Makowska - Sąd Okręgowy w Toruniu

Prowadzący Pan Jerzy Czaban to bardzo kompetentny szkoleniowiec, z ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Zainteresowany pracą uczestników szkolenia, skupia się na problemach codziennych uczestników. Podsuwa dobre rozwiązania problematycznych zagadnień. Lubi "pogadać", punktualnie, obszernie prowadzi szkolenie.

Katarzyna Jarzębowska - Urząd Gminy Rypin

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena