Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Obowiązki zamawiających...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Obowiązki zamawiających na etapie planowania i udzielania zamówień publicznych

według aktualnych przepisów i orzecznictwa ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na 2 dniowy praktyczny kurs dla zamawiających dotyczący planowania i udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem po 1 stycznia 2021.

Program szkolenia obejmuje przeprowadzenie przez wszystkie etapy udzielania zamówień po wejściu w życie nowej ustawy Pzp.

Na szkoleniu dowiesz się w jakim formacie można:

 • składać oferty,
 • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
 • przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe,
 • pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1702
Liczba opinii o trenerze: 1598

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Planowanie zamówień
 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia:
 1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia planu;
 2. Miejsce publikacji;
 3. Zawartość planu;
 4. Konieczność aktualizacji planu;
 5. Możliwość wszczęcia postępowania nieuwzględnionego w planie postępowań.
 1. Plan zamówień publicznych:
 1. Czym jest plan zamówień publicznych?
 2. Czy jego sporządzenie jest konieczne?
 3. Cel jego przygotowania.
 1. Ustalenie wartości zamówienia
 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego;
 4. Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych;
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach;
 6. Prawo opcji, zamówienie podlegające wznowieniu, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych i dodatkowe dostawy – różnice, warunki i zastosowanie w praktyce.
 1. Udzielanie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP
  1. Regulamin udzielania zamówień w jednostce:
 1. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł;
 2. Zawartość regulaminu – elementy niezbędne, pożądane i zbyteczne;
 3. Zalety i wady regulaminu przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych;
 4. Progi i rodzaje procedur poprzedzających wybór wykonawców;
 5. Komunikacja pomiędzy stronami w tym składanie ofert przez wykonawców.
  1. Dokumentowanie udzielonych zamówień:
 1. Opisywanie faktury - treść pieczątki stosowanej przy zamówieniach do 130 000 zł;
 2. Ewidencja udzielonych zamówień do sprawozdania rocznego;
 3. Umowa do 130.000 zł – czy wymagana jest forma pisemna, możliwość jej zmiany.

 1. Przygotowanie postępowania w procedurze biuletynowej (krajowej)
 1. Powierzanie wykonywania czynności w postępowaniu osobom gwarantującym bezstronności i obiektywizm:
 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów;
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Forma składanych oświadczeń i katalog osób zobligowanych do ich złożenia – m.in. czy zawsze należy składać dwa oświadczenia w postępowaniu oraz czy osoba ustalająca wartość zamówienia lub opisująca przedmiot zamówienia też ma złożyć oświadczenia z art. 56?
 1. Wybór trybu:
 1. Przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego;
 2. Przebieg procedury w trybach innych niż podstawowy:
 • Terminy ustawowe;
 • Zakres negocjacji;
 • Wymagane oświadczenia, dokumenty i środki dowodowe;
 • Rodzaje ogłoszeń.
 1. Tryb podstawowy i przebieg procedury:
 • Warianty i przebieg postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
 • Zakres dopuszczalnych negocjacji; 
 • Postać negocjacji;
 • Weryfikacja rażąco niskiej ceny – czy następuje na etapie przed czy po negocjacjach?
 1. Wybrane elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Zmiany w zakresie dopuszczalności użycia znaków towarowych, patentów i pochodzenia;
 • Przypadki mogące utrudnić uczciwą konkurencję;
 • Wymagania wykonywania czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.
 1. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia:
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
 • Sposób określania warunków przez Zamawiającego i cel dokonywania tej czynności.
 1. Kryteria oceny ofert:
 • Ewolucja przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert;
 • Wymagania i ograniczenia przy stosowaniu kryteriów innych niż cena lub koszt.
 1. Zmiany umowy:
  1. Omówienie wyjątków od ogólnego zakazu dokonywania zmiany w umowie;
  2. Zmiany przewidziane w ogłoszeniu lub Specyfikacji;
  3. Zamawianie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych – czym jest zamówienie dodatkowe; 
  4. Zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę;
  5. Zakazane zmiany umowy prowadzące do zmiany ogólnego charakteru umowy;
  6. Omówienie niedopuszczalnych zmian istotnych;
  7. Zmiana niskowartościowa.

OPINIE

Szkolenie bardzo treściwe i interesujące. Udział w szkoleniu pozwolił na rozwianie obaw związanych z wejściem życie nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Polecam uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Pana Łukasza Czaban ze względu na unikalne kompetencje oraz umiejętność propagacji wiedzy z zakresu pzp

Błażej Recław - JST

Wysokie kompetencje i kultura osobista wykładowcy. Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, bez zbędnych wtrąceń, rzeczowe, na najwyższym poziomie merytorycznym

Małgorzata Zwierzyńska-Styczeń - Instytutu Pamięci Narodowej- KŚZpNP

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 30 września - 1 października 2021 Grzegorz Czaban 995.00 zł netto + 23% VAT 1495.00 zł netto + 23% VAT

Szkolenie dostępne również w formie:

 
STACJONARNE
Szkolenie na żywo w sali konferencyjnej

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907