Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowa ustawa Pzp w praktyce....

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowa ustawa Pzp w praktyce.

Problemy interpretacyjne oraz ich rozwiązywanie na podstawie orzecznictwa, stanowiska UZP i organów kontroli ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie wszystkie osoby, które chcą uzyskać 100 procent wiedzy o nowej ustawie Pzp!

Na szkoleniu ekspert omówi:

 • problemy związane z nową ustawą oraz wątpliwości i ich rozwiązywanie na podstawie orzecznictwa, stanowiska UZP i organów kontroli.
 • dzielenie zamówień na części: uzasadnienie w świetle orzeczeń i kontroli, czym wytłumaczyć uniemożliwienie składania ofert częściowych, kiedy zakaz ogranicza konkurencję a kiedy jest uzasadniony.

Czego jeszcze nauczysz się na szkoleniu:

 • opis przedmiotu zamówienia: co jest ważniejsze: żeby zamawiający opisał czy wykonawca się domyślił? Co, jeżeli zamawiający nie opisał i wykonawca się nie domyślił? Odpowiedź w wyroku KIO J (nie tylko w jednym);
 • weryfikacja plików prymarnych w przypadku problemów z podpisem kwalifikowanym
 • waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów w zależności od przedmiotu zamówienia

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

               I. Etap planowania

-    agregacja i szacowanie zamówień nieplanowanych, pojawiających się w trakcie roku budżetowego;

-    zakres i obowiązek aktualizacji planu zamówień;

-    analiza potrzeb a zasada efektywności ekonomicznej;

-    zasada efektywności ekonomicznej w postępowaniach poniżej progu UE;

-    dzielenie zamówień na części: uzasadnienie w świetle orzeczeń i kontroli, czym wytłumaczyć uniemożliwienie składania ofert częściowych, kiedy zakaz ogranicza konkurencję a kiedy jest uzasadniony;

II. Przygotowanie postępowania

-      dopuszczalne formy i sposoby kontaktu na linii Zamawiający – wykonawca;

-      opis przedmiotu zamówienia: co jest ważniejsze: żeby zamawiający opisał czy wykonawca się domyślił? Co, jeżeli zamawiający nie opisał i wykonawca się nie domyślił? Odpowiedź w wyroku KIO J (nie tylko w jednym);

-      o znakach towarowych powiedziano już (chyba) wszystko, podsumowanie informacji i „lub równoważne” w przykładach i orzecznictwie, uchwałach, wynikach kontroli, równoważność w IT;

-      przedmiotowe środki dowodowe: zasady procedowania, podjęcie decyzji o możliwości uzupełnienia, poprawienia, terminy ważności przedmiotowych środków dowodowych, braki (np. tłumaczenie);

-      czy uprawnienia można „pożyczyć” od podwykonawcy? Wątpliwości interpretacyjne dot. warunków;

-      „równoważność” w warunkach – czy to to samo co w opz?

-      konsorcja i ich oświadczenia z art. 117, zakres informacji, procedowanie w razie niespełnienia wymagań;

-      podmiot udostępniający zasoby – zakres faktycznego udziału w postępowaniu

-      przegląd dokumentów wymaganych od wykonawców – zasady składania, uzupełniania, poprawiania – dokumenty elektroniczne i ich uzupełnianie;

-      o warunkach negatywnych i ich konsekwencjach: przykłady zastosowanie w postępowaniach;

-      co zrobić, gdy nie możemy określić konkretnie zakresu zamówienia: czy elastyczność w realizacji umów przetargowych w ogóle funkcjonuje? Jeżeli tak to jak to zrobić?

-      za co warto zapłacić więcej, jak to opisać, sprawdzić i uzasadnić: kryteria oceny ofert, poziomy, weryfikowalność, ocena;

-      dlaczego NIE WOLNO przewidywać obowiązkowej wizji lokalnej;

-      PESy jako sposób na „jakościową” realizację zamówień;

III. Procedura

-      pytania, wątpliwości i wyjaśnienia SWZ: terminy i ich liczenie, kiedy można zmodyfikować, a kiedy zmiana musi skutkować unieważnieniem;

-      omyłki i ich poprawianie na konkretnych przykładach popartych orzecznictwem;

-      musimy czy możemy wzywać do wyjaśnień oferty? Czy brak wyjaśnień oznacza bezwzględne odrzucenie oferty?

-      co wykonawca musi zrobić, żeby jego informacje zamawiający potraktował jako skutecznie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa;

-      które elementy oferty podlegają badaniu przez osoby merytoryczne i jak badanie ofert przeprowadzać;

-      uzupełnianie pełnomocnictw;

-      negocjacje jako tryb i negocjacje jako wariant udzielenia zamówienia: co, kiedy i jak można negocjować z wykonawcą;

-      ciekawe orzeczenia dotyczące unieważniania postępowań;

IV. Elektronizacja: wątpliwości związane z podpisami elektronicznymi

-      uporządkowanie pojęć;

-      komunikacja w postępowaniu i problemy z „mailem” – najnowsze orzecznictwo;

-      weryfikacja plików prymarnych w przypadku problemów z podpisem kwalifikowanym: kiedy podpis „zielony” należy dodatkowo zweryfikować, dlaczego „żółty” to w zasadzie „czerwony”, a jak potwierdzić, że „czerwony” jest definitywnie wadliwy, kiedy i w jakim zakresie warto skorzystać z biegłego (i ile to kosztuje);

V. Umowy

-      terminy w umowach;

-      zakazane postanowienia umów: orzeczenia KIO;

-      obowiązkowe postanowienia umów;

-      zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy;

-      waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów w zależności od przedmiotu zamówienia, rola realizującego umowę w waloryzacji, omówienie dostępnego orzecznictwa;

-      kary umowne: poziomy, zasady, limity, miarkowanie: najnowsze orzecznictwo NSA dot. Zawierania ugód;

-      nowe zasady dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ewentualnego douzupełniania;

-      kiedy i jak należy się rozliczyć z wykonywanej umowy, czyli ogłoszenie z wykonania umowy i raport z realizacji;

OPINIE

Trener Iwona Holka posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały

Opinia anonimowa

Szkolenie przygotowane merytorycznie, prowadząca posiada ogromną wiedzę i duże doświadczenie praktyczne. Opowiada o ciekawych wyrokach przypadkach związanych z omawianą kwestią. Obszerne materiały dot. szkolenia - na plus, czytelne

Joanna Walczak - Starostwo Powiatu Grodziskiego - Starostwo Powiatu Grodziskiego

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia