Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Studium Zamówień Publicznych...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Studium Zamówień Publicznych XXXIV edycja

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Studium Zamówień Publicznych to 5 weekendowych zjazdów, które przygotują Cię do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.!

Efektem uczestnictwa jest nabycie niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci ustrzec się niechcianych błędów i pułapek podczas stosowania najnowszej ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki Studium będziesz zawsze przygotowany do niezapowiedzianych kontroli, ustrzeżesz się postępowań w KIO oraz samodzielnie przeprowadzisz bezbłędny przetarg. Otrzymasz gotowe rozwiązania najczęściej spotkanych problemów!

Studium jest akredytowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, co oznacza o najwyższej jakości tego szkolenia. Po zakończeniu nauki otrzymasz indywidualny dyplom ze zdjęciem podsumuwujący Twoją pracę. Chcesz zostać wykwalifikowanym specjalistą ds. zamówień publiczncyh?

 

Dlaczego warto?

6 ekspertów zamówień publicznych

73 godziny wykładów, ćwiczeń i dyskusji

32 minione edycje

5 dwudniowych zjazdów

814 zadowolonych kursantów poprzednich edycji

1,5 godzinny test zaliczeniowy

PROGRAM

Zjazd I, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek, 18 marca 2022 r.

1. Zagadnienia wprowadzające - NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

3. Co to jest zamówienie publiczne?

5. Zasady udzielania zamówień publicznych WG NOWEGO PRAWA PZP

6. Polityka zakupowa państwa

7. Plan postępowań o udzielenie zamówień (PPZ)

8. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd I, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 19 marca 2022 r.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - NOWA USTAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Formy wsparcia zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

5. Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych

6. Ustalenie wartości zamówienia

7. Udzielanie zamówień na częściach lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych

8. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

 

Zjazd II, dzień 1: 9:00 - 17:30 Piątek,8 kwietnia 2022 r.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ) - NOWA USTAWA PZP

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

3. Opis sposobu przygotowywania oferty, w tym wymagania techniczne oraz organizacyjne sporządzania oraz przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

5. Udostępnianie, wyjaśnianie i zmiana treści SWZ

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd II, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 9 kwietnia 2022 r.

1. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikająca z ustawy pzp

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi

5. Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych

6. Kontrola zamówień publicznych w Polsce

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

  

Zjazd III, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 22 kwietnia 2022 r.

1.Tryby udzielania zamówień publicznych o wartości równiej i większej od progów unijnych - w kontekście nowej ustawy pzp

2.Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej od progów unijnych

3.Badanie i ocena ofert

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd III, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 23 kwietnia 2022 r.

1. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

3. Umowa w sprawie zamówień publicznych - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4. Raport z realizacji umowyZjazd IV, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 20 maja 2022 r.

KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 • Definicja środków komunikacji elektronicznej
 • Warunki odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, w tym narzędzi i urządzeń służących przekazywaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie oraz oświadczeń wstępnych
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

PODPIS ELEKTRONICZNY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W NOWEJ USTAWIE PZP

KATALOGI ELEKTRONICZNE

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNEGO MODELOWANIA DANYCH BUDOWALNYCH

SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONKTEKŚCIE NOWEJ USTAWY PZP

 


Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd IV, dzień 2: 9.00 - 16.30 Sobota, 21 maja 2022 r.

1. Środki ochrony prawnej A NOWE PRAWO PZP

2. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

SEMINARIUM – POWTÓRZENIE CAŁEGO MATERIAŁU STUDIUM

TEST ZALICZENIOWY

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd V, dzień 1: 9.00 - 17.30 Piątek, 10 czerwca 2022 r.

1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych - NOWE PRAWO PZP

2. Zamówienia publiczne na roboty budowlane - NOWA USTAWA PZP

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji
 

Zjazd V, dzień 2: 9.00 - 16.30  Sobota, 11 czerwca 2022 r.

1. Zamówienia publiczne o wartości pon. 130 000 zł

2. Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących (prezes uzp, nik, rio, uks, instytucje zarządzające funduszami unijnymi)


Podsumowanie i zakończenie studium


Rozdanie dyplomów

 

  

OPINIE

Szkolenie godne polecenia. Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie . Bardzo dobra organizacja. Przyjemna atmosfera. Pełna profesja, kultura i doświadczenie przede wszystkim pana Czabana.

Szkolenie godne polecenia. Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie . Bardzo dobra organizacja. Przyjemna atmosfera. Pełna profesja, kultura i doświadczenie przede wszystkim pana Czabana. - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Szkolenie poprowadzone przez kompetentnych trenerów. Wiedza przekazywana w sposób jasny i łatwy do przyswojenia, nawet przez osobę początkująca. Osoby, które miały doświadczenie w tej dziedzinie mogły bez problemu uporządkować swoja wiedzę i zweryfikować zagadnienia, które stwarzały słuchaczowi problem.

Szkolenie poprowadzone przez kompetentnych trenerów. Wiedza przekazywana w sposób jasny i łatwy do przyswojenia, nawet przez osobę początkująca. Osoby, które miały doświadczenie w tej dziedzinie mogły bez problemu uporządkować swoja wiedzę i zweryfikować zagadnienia, które stwarzały słuchaczowi problem. - PNGS

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 18 marca - 11 czerwca 2022 Iwona Holka, Grzegorz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Jerzy Dylewski, Wioleta Bajda, Damian Michalak 3990.00 zł netto + zwolniony z vatu

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907