Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > Zachowanie trwałości...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zachowanie trwałości projektu unijnego na lata 2014-2020

- obowiązki beneficjenta w tym zakresie i kontrola wypełniania tych obowiązków

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przyjdź na wyjątkowe praktyczne szkolenie o zachowaniu trwałości projektu unijnego na lata 2014-2020

Na szkoleniu dowiesz się o:

 • Obowiązującym prawodawstwie, a w tym poznasz wytyczne unijne i krajowe, zalecenia Instytucji nadzorujących dotyczące prawidłowego zamykania oraz trwałości projektów w ramach programów operacyjnych
 • Zasady trwałości projektu – art. 71 Rozporządzenia WE 1303/2013
 • Analiza wskaźnikowa – rozliczenie produktu i rezultatu w ramach Projektu

  Efekty końcowe projektu – efektywność a cele projektu.

TRENER

Tomasz Leszczyński

Ekspert i autor licznych artykułów oraz ekspertyz z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami w kraju. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnomocnik zarządów spółek komunalnych (PWIK).

Liczba przeprowadzonych szkolen: 21
Liczba opinii o trenerze: 7

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji.

PROGRAM

I DZIEŃ

9.00 – 10.30

MODUŁ I

Akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020

Obowiązujące prawodawstwo, w tym wytyczne unijne i krajowe, zalecenia Instytucji nadzorujących dotyczące prawidłowego zamykania oraz trwałości projektów w ramach programów operacyjnych  finansowanych z funduszy strukturalnych 2014-2020

Dokumenty programowe unijne oraz krajowe nakładające obowiązki w zakresie trwałości projektu na Beneficjenta

Obowiązki Beneficjenta w zakresie trwałości projektu wynikające z

dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie oraz umowy

Główne obowiązki Beneficjentów w okresie trwałości projektu

(przerwa 15 min.)

10.45 – 12.15

MODUŁ II

Utrzymanie trwałości projektu

Zasady trwałości projektu – art. 71 Rozporządzenia WE 1303/2013

Trwałość instytucjonalna projektu

Trwałość finansowa projektu a generowanie dochodu

Utrzymanie trwałości projektu

Obowiązki związane z generowanymi przychodami

Dokumenty i czynności po stronie Beneficjenta w zakresie monitorowania dochodu w fazie operacyjnej projektu

Dokumenty i czynności po stronie Instytucji Wdrażającej w zakresie monitorowania dochodu w fazie operacyjnej projektu

Spekulacja na projektach – vide case 2007-2013

Kontrola trwałości – ewaluacja projektu

(przerwa lunchowa 30 min.)

12.45 – 14.30

MODUŁ III

Podstawowe definicje w zakresie wymogi trwałości

Zasadnicza modyfikacja - istotna zmiana – generalna zmiana projektu 

Zaprzestanie działalności produkcyjnej,

Zmiana charakteru własności,

Zmiana charakteru operacji,

Warunki realizacji projektu,

Nieuzasadniona korzyść,

Nieoszukańcze bankructwo

Przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów

Zmiany podmiotów zarządzających produktami i rezultatami projektu

Następstwa prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu

(przerwa 15 min.)

14.30- 15.30

MODUŁ IV

Dyskusja, pytania i odpowiedzi, praktyczne porady (practical guide)

II DZIEŃ

9.00 – 10.30

MODUŁ V

Monitorowanie oraz rozliczanie projektu na zakończenie jego realizacji

Monitorowanie wskaźników w okresie trwałości.

Analiza wskaźnikowa – rozliczenie produktu i rezultatu w ramach Projektu

Efekty końcowe projektu – efektywność a cele projektu

Dokumenty i czynności po stronie Beneficjenta w zakresie monitorowania wykorzystania infrastruktury w fazie operacyjnej (mechanizm monitorowani i wycofania)

Dokumenty i czynności po stronie Instytucji Wdrażającej w zakresie monitorowania wykorzystania infrastruktury w fazie operacyjnej (mechanizm monitorowani i wycofania)

Algorytm do struktur mieszanych w ramach projektów

(klucze powierzchniowe i roboczogodzin)

Jak stworzyć algorytmu proporcjonalności ? (metodyka kluczy algorytmów)

Raporty ewaluacyjne

Ankieta ewaluacyjna

(przerwa 15 min.)

10.45 – 12.15

MODUŁ VI

Prowadzenie kontroli przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące

Zasady kontroli – warsztat kontrolerski

Zasady trwałości projektów – Procedury kontrolne

Przygotowanie do kontroli i audytu projektu na jego zakończenie

Przygotowanie do kontroli i audytu projektu w okresie jego trwałości

Udostępnianie dokumentacji organom kontroli

Kontrola dokumentacji w okresie trwałości projektu m.in.

Rejestracyjne

Ślady rewizyjne – ewidencja księgowa

Księgi rachunkowe,

Polityki rachunkowości

Protokoły z przeprowadzonych kontroli

Sprawozdawczość finansowa

Ewidencje podatkowe,

Opinie z badania sprawozdań finansowych.

(przerwa lunchowa 30 min.)

12.45 – 14.15

MODUŁ VII

Archiwizacja dokumentacji unijnej związanej z zakończeniem realizacji projektu

Przechowywanie dokumentacji projektu w okresie trwałości

Rodzaje dokumentacji

Zasady i sposoby przechowywania dokumentacji

Promocja projektu w relacji do trwałości projektu

Kwalifikowalność podatku VAT poniesionego na powstanie infrastruktury w fazie operacyjnej projektu. Działania i czynności po stronie Beneficjenta i Instytucji Wdrażającej

Korekty finansowe i zasada proporcjonalności – okres trwałości

Zakaz podwójnego finansowania:

potencjalna możliwość odzyskiwania podatku VAT sfinansowanego z dotacji

finansowanie wydatków z innej dotacji

amortyzacja środków trwałych

Zwrot dofinansowania - zasady

Nieprawidłowości - najczęściej popełniane błędy - case study POIG, POIiŚ, POWER

Nadużycia finansowe – procedura zgłaszania do KE

Rodzaje nadużyć i nieprawidłowości

Konsekwencje prawne oraz finansowe niewypełnienia obowiązkówprojektu

Zamknięcie projektu

(przerwa 15 min.)

14.30- 15.30

MODUŁ VIII

Dyskusja, pytania i odpowiedzi, praktyczne porady (practical guide)

Metody szkoleniowe :

Wykład moderowany,  wizualizacja Power Point, Case Study – studia przypadków

OPINIE

Szkolenie oceniam b.pozytywnie. Trener przedstawił bardzo dużo przykładów zarówno pozytywnych jak i negatywnych w kontekście funkcjonowania przepisów, systemów, projektów.

Katarzyna Laskowska - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wiedza i doświadczenia prowadzącego są zadziwiające i inspirujące do zdobywania nowych informacji i nowych kompetencji. Według mojej opinii właściwa osoba na właściwym miejscu.

Elżbieta Jankowska - Urząd Gminy Żabia Wola

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 16-17 grudnia 2021 Tomasz Leszczyński 995.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907