Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia sektorowe...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia sektorowe na każdym etapie postępowania

z uwzględnieniem umów i sprawozdania zgodnie z nowym rozporządzeniem

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

KURS - Zamówienia sektorowe na każdym etapie postępowania!

Na szkoleniu przygotujesz się jak przejść przez wszystkie etapy udzielania zamówień w branży zamówień sektorowych z uwzględnieniem najważniejszych zmian.

 • W pierwszej części szkolenia Ekspert przeprowadzi Państwa przez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.
 • W drugiej części szkolenia Ekspert opowie o dokumentacji postępowania i obowiązkach wynikających z wejściem nowego rozporządzania. 

Pracujesz w branży sektorowej? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
 • nowe definicje „zamówień sektorowych”, „działalności sektorowej”, „zamawiającego sektorowego” oraz „praw szczególnych i wyłącznych”
 • zmiana wysokości progów unijnych dotyczących zamówień sektorowych
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
 • Nowa reguła udzielania zamówień - zasada efektywności ekonomicznej
 • Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego
 1. Co to jest konflikt interesów?
 2. Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 3. Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 4. Oświadczenie o niekaralności (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
 • Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych
 • Doprecyzowanie zasad łącznego szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane udzielanych w częściach
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako dokument zastępujący dotychczasowy SIWZ oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW)
 • Nowe terminy związania ofertą oraz inny sposób ich określania w SWZ
 • Podstawy wykluczenia z postępowania
 1. Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 2. Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 3. Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie sektorowe za pomocą
 1. okresowego ogłoszenia informacyjnego
 2. ogłoszenia o systemie kwalifikowania wykonawców
 3. ogłoszenia o zamówieniu
 • Tryby udzielania zamówień sektorowych
 1. przetarg nieograniczony
 2. przetarg ograniczony
 3. sektorowe negocjacje z ogłoszeniem - specjalna procedura przewidziana tylko dla zamówień sektorowych
 4. dialog konkurencyjny
 5. partnerstwo innowacyjne
 6. negocjacje bez ogłoszenia
 7. zamówienie z wolnej ręki

•   Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu

•   Zmiany dotyczące przedmiotowych środków dowodowych: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania

•   Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW

•   Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców

•   Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert

•   Informacje publikowane przez zamawiającego związane z postępowaniem

•   Badanie i ocena ofert

•   Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

•   Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)

•   Nowe regulacje dotyczące wadium: postać wadium niepieniężnego, nowe zasady zwrotu wadium

•   Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty

4.      UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO- KLUCZOWE SPRAWY

·         Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

a)      wprowadzenie klauzul abuzywnych

b)      określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty

c)      wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów

d)      wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji

e)      Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

•  Obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

a)   Gdzie i kiedy należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?

b)   Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?

c)   Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?

d)   Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

•  Raport z realizacji umowy

a)      Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?

b)      Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy

c)      Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania

5.      SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH SKŁADANE ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII Z 20.12.2020 R.

·         Sprawozdanie dotyczące zamówień podprogowych

·         Sprawozdanie dotyczące zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne

·         Sprawozdanie dotyczące zamówień uwzględniających aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne


 

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Czaban okazało się wielkim, pozytywnym zaskoczeniem. Prowadzone było na wysokim poziomie merytorycznym z dużą kulturą osobistą. Informacje były przekazywane w sposób przystępny, co pozwoliło mi nie tylko poszerzyć moją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, jak również zdobyć nowe umiejętności. Polecam serdecznie.

Anna Kasprzyk-Bis - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Szkolenia przeprowadzane przez Firmę ApexNet niezmiennie cechuje profesjonalizm i rzetelność. Zarówno kompetencje i sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego, jak i techniczne aspekty przeprowadzenia szkolenia były na najwyższym poziomie. Firma ApexNet dostosowała sposób prowadzenia szkoleń do warunków, w których dziś przyszło nam funkcjonować i jak zwykle zrobiła to w perfekcyjny sposób. Dziękuję za szkolenie on line, choć nie ukrywam, że preferuję te z bezpośrednim kontaktem z prowadzącym. Więc tym bardziej jestem wdzięczna za bonus w postaci możliwości skorzystania z dodatkowego szkolenia w „lepszych czasach”.

Bożena Kolanowska-Warwas - Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia