Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > TRYB PODSTAWOWY BEZ TAJEMNIC...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

TRYB PODSTAWOWY BEZ TAJEMNIC I WĄTPLIWOŚCI

na każdym etapie postępowania z uwzględnieniem zmian w Pzp i nowych rozporządzeń wykonawczych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

TRYB PODSTAWOWY BEZ TAJEMNIC I WĄTPLIWOŚCI!
 

Sprawdz jak przejść bezstresowo pełną procedurę udzielania zamówień uwzględniając nowe rozporządzenia!

Jaka wiedza czeka na Ciebie jeszcze na szkoleniu?

 • agregacja zamówień – kiedy mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, a kiedy z zakazanym podziałem?
 • weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia
 • Obowiązki związane z elektromobilnością
 • Nowy próg uprawniający do stosowania procedury krajowej

Tego i wiele więcej dowiesz się na szkoleniu.

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1579

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. Przygotowanie postępowania
 1. Planowanie zamówień:
  • plan postępowań o udzielenie zamówień;
  • plan zamówień publicznych.
 2. Ustalenie wartości:
 • agregacja zamówień – kiedy mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, a kiedy z zakazanym podziałem?
 • przypadki zamówień nieplanowanych;
 • praktyczne zastosowanie możliwości wynikającej z art. 30 ust. 4 PZP;
 • przykładowe uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.
 1. Sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu potrzeb i Wymagań:
 • termin związania ofertą;
 • termin wykonania zamówienia;
 • informacja o możliwości / obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej;
 • podmiotowe środki dowodowe – wariant minimum, pośredni i maksymalny;
 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • informacje o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy oraz podanie nazw proponowanych podwykonawców;
 • elementy wymagane w treści SWZ, a nie wskazane wprost w przepisie art. 281 ustawy.
 1. Przeprowadzenie postępowania
 1. Wszczęcie postępowania;
 2. Otwarcie ofert i zamieszczanie wymaganych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
 • kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • zestawienie otwartych ofert wraz z informacją o cenie lub koszcie.
 1. Informowanie Prezesa UZP.
 2. Badanie ofert:
 • weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia
 • przesłanki odrzucenia oferty;
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
 • poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności.
 1. Ocena ofert;
 2. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:
 • Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 • Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;
 • Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
 1. Przebieg procedury w trybie podstawowym
 1. Wybór wariantu trybu podstawowego i przebieg procedury:
 • zamówienie bez negocjacji;
 • zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 • zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.
 1. Zalety i wady poszczególnych wariantów;
 2. Terminy ustawowe

 1. Sprawozdania zamówieniowe
 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach:
 • sposób i forma przekazania;
 • zakres informacji;
 • zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem
 1. Obowiązki związane z elektromobilnością:
 • obowiązek sprawozdawczy dotyczący zamówień na dostawy pojazdów drogowych kategorii M i N i wybrane usługi o charakterze transportowym o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (zgłaszanych do bazy TED) oraz usług w zakresie drogowego publicznego transportu zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia PE i Rady nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r.;
 • informacje zawarte w sprawozdaniu;
 • forma, sposób i adresat przekazania sprawozdania.
 1. Nowości w zamówieniach
 1. Nowy próg uprawniający do stosowania procedury krajowej;
 2. Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych:
 • co to jest rejestr umów?
 • od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
 • w jakiej formie musi być zawarta umowa, aby zaistniała konieczność zamieszczenia o niej informacji w rejestrze umów?
 • jakie informacje musi zawierać rejestr umów?
 • czy w rejestrze należy zamieszczać informacje o umowach zawartych przed wejściem w życie przepisów o tym rejestrze?
 • od jakiego progu kwotowego należy prowadzić rejestr umów?
 • czy należy podawać do rejestru informacje o uzupełnieniu lub zmianach umów?
 • kto odpowiada za zamieszczanie danych w rejestrze umów?
 • w jakim terminie zamieszcza się informacje w rejestrze umów?
 • kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze umów?
 • jakie sankcje grożą za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym nieprawdziwych?
 1.  Nowe rozporządzenia budowlane:
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).
 1. Zmiany w przesłankach wykluczenia z postępowania.

OPINIE

Całokształt szkolenia oceniam na ocenę celującą. Ogromnym atutem jest wiedza i kompetencje trenera, który chętnie i merytorycznie odpowiada na zadane mu pytania. Miejsce i czas szkolenia również są bardzo korzystne. Korzystam ze szkoleń ApexNet już kolejny raz i kolejny raz przerosło moje oczekiwania :)

Sandra Urbaniak - Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo dobry. Trener P. Łukasz Czaban dysponuje ogromną wiedzą z zakresu zamówień publicznych. Wysokie kompetencje szkolącego sprawiają, że pomimo trudnej tematyki szkolenie jest ciekawe i merytoryczne (i nie ma mowy o znudzeniu słuchaczy). Szkolenie prowadzone z moimi oczekiwaniami tj. analiza konkretnych przepisów w połączeniu z różnymi aktami prawnymi. Taki sposób prowadzenia szkolenia pozwala szerzej zrozumieć zamówienia publiczne.

Alicja Kamola - Starostwo Powiatowe w Sieradzu

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 16-17 lutego 2022 Łukasz Czaban 999.00 zł netto + 23% VAT 1499.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907