Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > ZAMÓWIENIA PUBLICZNE...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA SAMORZĄDÓW

z uwzględnieniem rejestru umów, polityki zakupowej państwa oraz Polskiego Ładu

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

NOWOŚĆ! 2 dniowy kompleksowy kurs - Zamówienia Publiczne w samorządzie!

Zapraszamy na  szkolenie, którego celem jest omówienie specyfiki i wyjątkowości postępowań w jednostkach samorządowych.

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę o:

 • Nowym obowiązku związany z zamieszczaniem informacji o zawartych umowach w rejestrze umów
 • Najważniejszych elementach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
 • Zamówieniach publicznych w Polskim Ładzie, a także po uwzględnieniu Polityki Zakupowej.

UWAGA: Szkolenie występuje również w pełnej formule kompleksowego kursu złożonego z 2 części - ,,Zamówienia Publiczne w samorządzie - kompleksowy kurs z uwzględnieniem specyfiki i wyjątkowości postępowań''

PEŁNY PROGRAM I SZCZEGÓŁY >>TUTAJ<<

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. NOWY OBOWIĄZEK ZWIĄZANY Z ZAMIESZCZANIEM INFORMACJI O ZAWARTYCH UMOWACH W REJESTRZE UMÓW
 1. Co to jest rejestr umów i gdzie należy go zamieścić?
 2. Data wejścia w życie przepisów – czy umowy zawarte przed 1 stycznia 2022 roku podlegają publikacji w rejestrze?
 3. Forma zawarcia umowa nakładająca obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze – czy umowy ustne zamieszczamy w rejestrze i czy faktura to umowa?
 4. Jakich umów dotyczy rejestr – wyłącznie dotyczących udzielonych zamówień (wydatkowych) czy też służących pozyskaniu środków?
 5. Zakres informacji zawarty w rejestrze umów;
 6. Wyjątki przewidziane prawem;
 7. Próg 500 zł to kwota netto, czy brutto i czy można zawrzeć kilka małych umów by uniknąć obowiązku zamieszczania ich w rejestrze?
 8. Osoby wpisujące dane do rejestru umów: czy powinien to być pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy też Zamówień Publicznych?
 9. Sankcje związane z niezamieszczeniem informacji w rejestrze umów albo podaniem w nim danych nieprawdziwych?
 1. ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

     Planowanie postępowania:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia;
 2. Plan zamówień publicznych;

     Analiza potrzeb i wymagań:

 1. Wskazówki wprowadzone w ramach polityki zakupowej państwa;
 2. Zawartość;
 3. Cel sporządzenia, osoby odpowiedzialne i forma;
 4. Udostępnienie;
 5. Odstępstwo od obowiązku jej sporządzenia.

     Zasady ustalenia wartości zamówienia 

 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw:
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane obejmujące obiekt budowlany;
 4. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 6. ustalenie wartości zamówienia nieplanowanego, wieloletniego, udzielanego w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – UE czy Polskiego Ładu;
 7. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?

       Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań:

 1. Różnice w zakresie zawartości dokumentów;
 2. Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
 4. Zmiany SWZ – dlaczego w postępowaniach powyższej progów unijnych nie zawsze można dokonać zmiany przed terminem składania ofert.

      Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Składane wraz z ofertą;
 2. Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;
 3. Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;

     Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:

 1. Nowa, obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania – co zrobić w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 roku?
 2. Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie;
 3. Oświadczenie wstępne – kto musi złożyć, kto może podpisać?
 4. Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 5. Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;
 6. Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
 7. Które podmiotowe środki dowodowe muszą być złożone z ofertą, a które należy żądać przed udzieleniem zamówienia?
 8. Wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego. 

     Procedura odwrócona:

 1. zasady postępowania według jej reguł;
 2. przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ;
 3. czy zamawiający żądając złożenia oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona musi żądać złożenia również oświadczenia potwierdzającego aktualność zawartych w nim informacji?
 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, A POLSKI ŁAD
  1. Termin wszczęcia postępowania:
   1. przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia postępowania zakupowego w wymaganym terminie;
   2. przypadek unieważnienia postępowania i przekroczenie terminu w promesy przy wszczęciu kolejnego.
  2. Zasada jeden wniosek o dofinansowanie – jedno postępowanie zakupowe;
  3. obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji;
  4. Obowiązek przewidzenia polubownego rozwiązania sporów:
 1. Mediacja;
 2. Inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
  1. Reguły wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy realizowanej w okresie:
   1. nie dłuższym niż 12 miesięcy;
   2. dłuższym niż 12 miesięcy.

OPINIE

Bardzo polecam szkolenie z Panem Łukaszem Czabanem. Szkolenie na wysokim poziomie, spełniło moje oczekiwania. Wiedza przekazana w sposób przystępny i zrozumiały. Polecam.

Justyna Kucharczyk - GMINA DĘBE WIELKIE

Szkolenia prowadzone przez Pana Łukasza Czabana są zawsze bardzo merytoryczne, konkretne oraz zawierają bieżące informacje. Warto podkreślić, że wszystkie Państwa szkolenia oraz dodatki z nimi związane są godne polecenia. Dla mnie osobiście szkolenia online są bardzo wygodne i chętnie będę z nich korzystać. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Monika Rydel - Urząd Gminy Czarnia

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia