Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne w praktyce bez kontrowersji i wątpliwości

na podstawie najnowszych przepisów i aktualnego orzecznictwa ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

12 H KURSU - 100 % PRAKTYKI - GWARANCJA NAJLEPSZEJ WIEDZY!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study z aktualnego orzecznictwa KIO i Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kurs kierowany jest do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Wykonawców
 • Kontrolerów

 

Rekomendacje uczestników

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1622

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

I. SKŁADANIE OFERT

 • Czy można przekazać Zamawiającemu kilka plików zawierających tą samą ofertę?
 • Jak liczyć terminy składania elektronicznych ofert? Czy „do 12:00” oznacza, iż ofertę można przekazać do „12h:00m:99s”?
 • Rozbieżność pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie - poprawić, czy odrzucić ofertę?
 • Oferta złożona w archiwum .rar - przyjąć, czy odrzucić?
 • Czy Zamawiający musi korzystać z kwalifikowanej usługi walidacji (QVS) podczas sprawdzania elektronicznych podpisów, czy może zweryfikować prawidłowość elektronicznego podpisu z wykorzystaniem dowolnych narzędzi np. dostarczanych przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania wydających kwalifikowane certyfikaty?
 • Czy można złożyć skan oferty?
 • Oferta z oświadczeniem o powierzeniu wykonania całego zamówienia podwykonawcom - przyjąć czy odrzucić?
 • Konsekwencje braku podania w ofercie informacji nt części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz braku wskazania nazw proponowanych podwykonawców.

II. NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM LUB PRZEKAZYWANIEM ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

 • Dokument w języku obcym i (1) brak tłumaczenia, (2) załączenie tłumaczenia tylko stron zawierających potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego, (3) brak tłumaczenia w sytuacji, gdy Zamawiający nie przewidział uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych, (4) niewłaściwy podpis.
 • Brakuje części tabeli z parametrami - uzupełniać, czy odrzucić ofertę?
 • e-KRK - co przekazać Zamawiającemu - plik .pdf, czy .xml?, jak sprawdzać poprawność złożenia, czy możliwe jest składanie wizualizacji wydruku tego dokumentu poświadczonego przez Wykonawcę, kto opatruje podpisem ten dokument?
 • Elektroniczne zaświadczenia z US i ZUS - czy jest możliwe składanie wydruków wizualizacji tych dokumentów?, kto opatruje podpisem ten dokument?
 • Pełnomocnictwo uzupełniane po terminie składania ofert i datą po upływie tego terminu - przyjąć, czy odrzucić?
 • Kto i jak poświadcza skan pełnomocnictwa?
 • Konsekwencje niezłożenia innych dokumentów niż pełnomocnictwo - potwierdzających umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
 • Informacja z KRK dotycząca spółek komandytowych - czy w sytuacji, gdy komplementariuszem spółki jest spółka z o.o., należy złożyć informacje z KRK dotyczące członków zarządu komplementariusza (czyli spółki z o.o.)?
 • Zaświadczenie ZUS i US w spółkach cywilnych - na wspólników, czy na spółkę?
 • Warunki samouzupełniania podmiotowych środków dowodowych - jak reagować gdy w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawca dostarczy również inne niż określone w wezwaniu?

 

III. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW WYKLUCZENIA

 • Czy można domagać się określenia lub podwyższenia poziomu warunków udziału w postępowaniu?
 • Czy można wykazać posiadanie trzech inspektorów nadzoru, gdy Zamawiający wymagał skierowania do realizacji zamówienia dwóch?
 • Jak jest cel stawiania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia oc?
 • Czy można polegać na polisie oc innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu?
 • Dlaczego można składać - na wezwanie Zamawiającego - polisę oc wystawioną po upływie terminu składania ofert?
 • Czy informację z banku należy składać wraz z pełnomocnictwem do wystawienia takiej informacji?
 • Czy autor dokumentacji projektowej może być kierownikiem robót?
 • Czy małżonkowie prowadzący odrębną działalność gospodarczą jakom osoby fizyczne mogą składać odrębne oferty w tym samym postępowaniu?
 • Czy Wykonawca, który przygotował dokumentację projektową, STWiORB oraz kosztorysy inwestorskie może ubiegać się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane?
 • Czy doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby sumuje się?
 • Na jakie doświadczenie może powołać się Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który nabył je wspólnie z innym Wykonawcą?
 • Dysponowanie bezpośrednie potencjałem kadrowym oraz technicznym - kiedy występuje?

IV. CIEKAWE SPRAWY DOTYCZĄCE OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 • Co zrobić, gdy Wykonawca nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, ale Zamawiający - po wezwaniu do wyrażenia takiej zgody - zdążył wybrać ofert przed upływem terminu związania ofertą?
 • Zasady opisywania kryteriów oceny ofert w święte najnowszego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Gwarancja wadialne z terminem ważności pokrywającym się z terminem związania ofertą - dobrze, czy też termin ważności gwarancji wadialnej musi być kilka dni dłuższy od TZO?
 • Jakie są konsekwencje zaoferowania nierealnego rabatu, terminu wykonania, okresu gwarancji?
 • Kiedy kryterium oceny ofert dotyczące doświadczenia osób, które będą wykonywać zamówienie jest kryterium podmiotowym?
 • Co zrobić z ofertami, które przedstawiają rożne stawki podatku VAT w związku z tarczą inflacyjną?
 • Kiedy postępowanie o udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym?
 • Kiedy postępowanie o udzielenie zamówienia obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy?
 • Ile razy można wzywać do wyjaśnień i dowodów w celu ustalenia, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu?

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW ROSYJSKICH I INNYCH PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH AGRESJĘ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ:

 • Wykluczenie wykonawców na podstawie ustawy sankcyjnej
 • Czarna lista wykonawców
 • Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia
 • Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu
 • Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym bagatelnych)
 • Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia rady (ue) 833/2014
 • Od kiedy obowiązuje?
 • Jak stosować?

 

OPINIE

Szkolenia prowadzone przez Pana Łukasza Czabana są zawsze bardzo merytoryczne, konkretne oraz zawierają bieżące informacje. Warto podkreślić, że wszystkie Państwa szkolenia oraz dodatki z nimi związane są godne polecenia. Dla mnie osobiście szkolenia online są bardzo wygodne i chętnie będę z nich korzystać. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Monika Rydel - Urząd Gminy Czarnia

Bardzo polecam szkolenie z Panem Łukaszem Czabanem. Szkolenie na wysokim poziomie, spełniło moje oczekiwania. Wiedza przekazana w sposób przystępny i zrozumiały. Polecam.

Justyna Kucharczyk - GMINA DĘBE WIELKIE

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 23-24 sierpnia 2022 Łukasz Czaban 999.00 zł netto + 23% VAT 1499.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907