Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Kontrola prawidłowości...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Kontrola prawidłowości udzielania przez Beneficjentów Pomocy Technicznej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzona przez Instytucję Zarządzającą PO IR

- praktyczny warsztat na ćwiczeniach

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Ekspert omówi listę sprawdzającą prawidłowość udzielenia zamówienia podlegającego udzieleniu z zachowaniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Na szkoleniu trener szczegółowo przedstawi jak kontrolować takie zagadnienia m.in. jak:

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi   
  unijne
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia:
 • Elektronizacja zamówień
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
 • Zmiany przy opisie przedmiotu zamówienia

 •  

 

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 923

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

 1. Wprowadzenie

Przygotowanie i omówienie schematu przebiegu postępowań

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi   
  unijne
 1. Tryb podstawowy: Na czym polega każdy z trzech wariantów stosowania tego trybu?
 2. Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III?
 3. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach?
 4. Czy zamawiający może zrezygnować z zapowiedzianych negocjacji w wariancie II pomimo informacji od wykonawców o gotowości ulepszenia złożonej wcześniej oferty?
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 1. przetarg nieograniczony
 2. przetarg ograniczony
 3. negocjacje z ogłoszeniem
 4. dialog konkurencyjny
 5. partnerstwo innowacyjne
 6. negocjacje bez ogłoszenia
 7. zamówienia z wolnej ręki
 1. Weryfikacja przeprowadzonego postępowania krok po kroku zgodnie z listą sprawdzającą obowiązującą Instytucję Zarządzającą PO IR (IZ)

Dokonywanie przez IZ kontroli zamówień na podstawie obowiązującej w procedurach wewnętrznych „Listy sprawdzającej prawidłowość udzielenia zamówienia podlegającego udzieleniu z zachowaniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych” (wzór listy w załączeniu) w poniższym zakresie:

 1. Ustalenie wartości zamówienia:
 1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części (bez robót budowlanych);
 2. Postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
 3. Sposoby ustalenia wartości zamówienia, a wartość zamówienia jako kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć.
 4. Jak zweryfikować kalkulację Zamawiającego?
 5. Omówienie błędów na case study (bez robót budowlanych).
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Omówienie błędów w ramach opisów przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi na podstawie case study
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia:
 1. Kiedy zamawiający zobligowany jest przygotować SWZ?
 2. Zasady wyjaśnień SWZ – terminy ustawowe, sposób ich liczenia, obowiązek przedłużenia terminu składania ofert, odpowiedź wyłącznie na wybrane pytania „po terminie”, czym jest wniosek o wyjaśnienie i czy wnioski o zmianę SWZ lub wyjaśnienie intencji zamawiającego wymagają reakcji?
 3. Zasady zmiany SWZ – zmiany dezaktualizujące ogłoszenie, kolejność działań i czy zawsze jest możliwość zmiany SWZ przed terminem składania ofert?
 4. Miejsce udostępnienia i  okres – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i co zrobić z SWZ w przypadku unieważnienia postępowania.
 5. Omówienie błędów na case study.
 1. Termin związania ofertą i jego przedłużenie:
 1. Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą – jakie czynności Zamawiający ma wykonać w sytuacji kiedy termin związania ofertą upływa, a jakie kiedy upłynął;
 2. Obowiązek wskazania terminu związania ofertą datą kalendarzową – sposób liczenia terminu, maksymalny okres, czy zmiana terminu składania i otwarcia ofert ma wpływ na termin związania ofertą?
 3. Niedopuszczalne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
 4. Termin związania ofertą, a obowiązek zabezpieczenia oferty wadium.
 5. Omówienie błędów na case study.
 1. Badanie ofert:
 1. Przedmiotowe środki dowodowe – definicja, termin złożenia, możliwość uzupełnienia;
 2. Konieczność poprawienia omyłek – czym jest niezgodność treści oferty z dokumentami zamówienia, możliwość zakwestionowania poprawienia innej omyłki przez Wykonawcę, terminy;
 3. Przykłady omyłek w Prawie zamówień publicznych - jakie istotne zmiany można wprowadzać
 4. Ile razy można wzywać Wykonawców do złożenia dokumentów?
 5. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – zmiany w zakresie obowiązku zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy i wymagań dotyczących zawartości wyjaśnień, dlaczego cena oferty niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert nie zawsze wymaga zwrócenia się o wyjaśnienia; Kiedy proces wyjaśniania rażąco niskiej ceny można uznać za wystarczający? Co Zamawiający powinien uzyskać w wyniku wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?
 6. Nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 7. Omówienie błędów na case study.

 

 

 1. Ocena podmiotowa Wykonawcy:
 1. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny – zmiana w art. 108 ust. 1 bez przepisów przejściowych, a zachowanie Zamawiającego;
 2. Zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego;
 3. Warunki w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
 4. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia – wariant minimalny, pośredni i unijny;
 5. Weryfikacja podwykonawców;
 6. Procedura odwrócona – czym jest i jak powinna być stosowana.
 7. Omówienie błędów na case study.
 1. Zmiany przy opisie przedmiotu zamówienia:
 1. Kiedy opis przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych nie utrudnia uczciwej konkurencji.
 2. Obowiązek podania kryteriów równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu w opisie przedmiotu zamówienia;
 3. Omówienie błędów na case study.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 2. Kryteria podmiotowe – czy przy usługach społecznych wciąż mogą być stosowane?
 3. Kryteria opisowe, a ich szczegółowość – np. spełnianie kryterium w sposób zadowalający/satysfakcjonujący, dobry, b. dobry
 4. Omówienie błędów na case study.
 1. Kompletność dokumentacji przeprowadzonego postępowania:
 1. Protokół postępowania – czym jest, jego forma i zawartość;
 2. Załączniki do protokołu – czym są oraz które z dokumentów tworzonych przez zamawiającego nie stanowią załączników do protokołu;
 3. Co w przypadku stwierdzenia błędów w protokole i załącznikach.
 4. Realizacja zasady jawności w praktyce – czy zamawiający prawidłowo ją realizował;
 5. Odpowiedzialność komisji przetargowej i kierownika zamawiającego, oświadczenia i termin ich złożenia,
 6. Omówienie błędów na case study.
 1. Umowy w zamówieniach publicznych:
 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych);
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych;
 5. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zmiany w umowie, przykłady istotnych zmian umowy.
 7. Omówienie błędów na case study.
 1. Elektronizacja zamówień:
  1. W jakiej formie i postaci Zamawiający powinien przekazać dokumentację do kontroli?
  2. Jak sprawdzać „elektroniczne” postępowania?
  3. Jakie narzędzia są do takiej kontroli przydatne?
  4. Podpisy kwalifikowane, zaufane, osobiste
  5. Potwierdzanie „za zgodność z oryginałem” w wersji elektronicznej – kto i co może potwierdzać
  6. Postępowania prowadzone za pośrednictwem miniPortalu i komercyjnych platform zakupowych
  7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
 1. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu.
 1. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
 2. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych
 1.  Korekty finansowe.
  1. Ogólne zasady wymierzania korekt
  2. Korekty za naruszenie zasad publikacji informacji o zamówieniu,
  3. Korekty za naruszenie przesłanek w realizacji postępowań w trybach niekonkurencyjnych,
  4. Korekty za błędy w konstruowaniu warunków udziału w postępowaniu oraz wadliwe ustalenie kryteriów oceny ofert,
  5. Korekty za naruszenie przepisów Pzp. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
  6. Korekty za ograniczanie kręgu potencjalnych Wykonawców,
  7. Korekty dotyczące procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,
  8. Korekty za niedozwolone zmiany umowy
  9. Korekty w zakresie wadliwego dokumentowania postępowania oraz nierespektowania zasady bezstronności
  10. Omówienie case study
 1. Komunikat UZP w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19.
 2. Najczęściej pojawiające się zamówienia w kontrolach IZ


 

 

OPINIE

Szkolenie było prowadzone z pasją, przez doświadczonego szkoleniowa, poparte wieloma przykładami. Możliwość zadawania pytań i prowadzenia dialogu dodatkowo zwiększa atrakcyjność szkolenia.

Katarzyna Sienkiewicz - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Bardzo ciekawe. Pani wykładająca opowiada z pasją, jest bardzo zaangażowana, świetnie przygotowana

Emilia Godlewska - OZ GSt.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
KRAKÓW, VIENNA HOUSE EASY 2-3 czerwca 2022 Iwona Holka 1590.00 zł netto + 23% VAT
BRAK WOLNYCH MIEJSC
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz agnieszka.adamczyk@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058905