Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne w praktyce

- kompleksowy kurs doskonalący stosowanie największych zmian w historii Pzp.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

UWAGA!!!

Zapraszamy na 3-dniowy kurs z zamówień publicznych w Zakopanem.

To nie jest zwykłe szkolenie, a wyjątkowy kurs doskonalący stosowanie zmian w praktyce!


Na kursantów czeka ogromny zastrzyk wiedzy z Prawa zamówień publicznych w jego najświeższym wydaniu, w tym m.in.:

 • Kwintesencja zmian w zamówieniach publicznych pod kątem obecnej ustawy,
 • Jak udzielać zamówień w trybie podstawowym
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obecnej ustawy Pzp
 • Składanie i otwarcie ofert pod rządami obecnej ustawy Pzp

 

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1597

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 1. Co to jest rejestr umów i gdzie należy go zamieścić?
 2. Data wejścia w życie przepisów – czy umowy zawarte przed 1 stycznia 2022 roku podlegają publikacji w rejestrze?
 3. Forma zawarcia umowa nakładająca obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze – czy umowy ustne zamieszczamy w rejestrze i czy faktura to umowa?
 4. Jakich umów dotyczy rejestr – wyłącznie dotyczących udzielonych zamówień (wydatkowych) czy też służących pozyskaniu środków?
 5. Zakres informacji zawarty w rejestrze umów;
 6. Wyjątki przewidziane prawem;
 7. Próg 500 zł to kwota netto, czy brutto i czy można zawrzeć kilka małych umów by uniknąć obowiązku zamieszczania ich w rejestrze?
 8. Osoby wpisujące dane do rejestru umów: czy powinien to być pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy też Zamówień Publicznych?
 9. Sankcje związane z niezamieszczeniem informacji w rejestrze umów albo podaniem w nim danych nieprawdziwych?
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
  1. Zasady ustalenia wartości zamówienia 
 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw:
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane obejmujące obiekt budowlany;
 4. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 6. ustalenie wartości zamówienia nieplanowanego, wieloletniego, udzielanego w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – UE czy Polskiego Ładu;
 7. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?
  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań:
 1. Różnice w zakresie zawartości dokumentów;
 2. Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
 4. Zmiany SWZ – dlaczego w postępowaniach powyższej progów unijnych nie zawsze można dokonać zmiany przed terminem składania ofert.
  1. Przedmiotowe środki dowodowe:
 1. Składane wraz z ofertą;
 2. Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;
 3. Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;
  1. Weryfikacja podmiotowa Wykonawcy:
 1. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny;
 2. Warunki pozytywne – jak określać, czy w postępowaniach powyżej progów unijnych są one obowiązkowe?
 3. Zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego;
 4. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;

 

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 1. Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
 2. Zawiadamianie Prezesa UZP o złożonych ofertach,
 3. Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo,
 4. Badanie i ocena ofert, w tym symulacja przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rażąco niskiej ceny - jak prawidłowo wezwać do wyjaśnień i o co pytać? Ile razy można powtarzać wezwanie do złożenia wyjaśnień?
 5. Czy brak informacji o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, a także brak informacji o powstaniu obowiązku podatkowego Zamawiającego skutkują odrzuceniem oferty?
 6. Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
 7. Rozstrzygnięcie postępowania:
 1. Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
 2. Obowiązek zawiadomienia Wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania w tej samej sprawie,
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu prowadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno ogłoszenie?
 1. Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 1. KROK PO KROKU PRZEZ PRZETARG NIEOGRANICZONY I TRYB PODSTAWOWY
 1. Przetarg nieograniczony:
 1. Analiza potrzeb i wymagań;
 2. Procedura odwrócona - podstawowa i rozszerzona;
 3. Terminy ustawowe.
 1. Tryb podstawowy:
  1. Na czym polega każdy z trzech wariantów stosowania tego trybu?
  2. Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III?
  3. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach?
 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW ROSYJSKICH I INNYCH PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH AGRESJĘ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ
 1. Wykluczenie wykonawców na podstawie ustawy sankcyjnej
 2. Czarna lista wykonawców
 3. Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia
 4. Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu
 5. Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym bagatelnych)
 6. Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia rady (ue) 833/2014
 7. Od kiedy obowiązuje?
 8. Jak stosować?

 

OPINIE

Rekomenduje szkolenie przeprowadzone przez firmę ApexNet, profesjonalna i bardzo dobra organizacja. W przyszłości będę korzystała ze szkoleń organizowanych przez Państwa firmę.

Anita Gołosz - Starostwo Państwowe w Szydłowcu

Prowadzący to jakość sama w sobie. Informacje przekazane bardzo czytelnie. Forma szkolenia miejsce i materiały na bardzo dobrym poziomie.

Małgorzata Kulbacka - ,,Pro - Medica'' w Ełku Sp.z.o.o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • wyżywienie

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ZAKOPANE, HOTEL AQUARION **** 22-24 czerwca 2022 Łukasz Czaban 2549.00 zł netto + 23% VAT

Pokój 1-os 2549.00 ZŁ NETTO

Pokój 2-os 2149.00 ZŁ NETTO

Z tej opcji mogą skorzystać:
1. osoby z tej samej instytucji/firmy
2. osoby zgłaszające się z osobą towarzyszącą
3. przy pojedynczym wykorzystaniu pok. 2-os. za dodatkową opłatą

Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907