Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak bezbłędnie udzielać...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Jak bezbłędnie udzielać zamówień publicznych w trybie podstawowym?

Kompleksowy kurs z uwzględnieniem najnowszych zmian i orzecznictwa KIO

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Cel szkolenia:
Poznanie ostatnich zmian w obowiązujących przepisach prawa i interesujących orzeczeń KIO dotyczących stosowania ustawy.

Co zyskasz biorąc udział w tym szkoleniu?

 1. Umiejętność weryfikacji podmiotowej wykonawców pod kątem ustawy sankcyjnej;
 2. Zrozumienie zalet i wad poszczególnych wariantów trybu podstawowego;
 3. Poznanie najnowszej linii orzeczniczej KIO;

Dla kogo dedykujemy to szkolenie:

 • Specjaliści ds. zamówień publicznych;
 • Członkowie Komisji Przetargowej;
 • Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowanie oraz nadzorujące wykonanie umowy;
 • Eksperci doradzający zamawiającym i wykonawcom.

 

Rekomendacje uczestników

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1250
Liczba opinii o trenerze: 1613

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
  1. Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań:
 1. Różnice w zakresie zawartości dokumentów;
 2. Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
  1. Przedmiotowe środki dowodowe:
 1. Składane wraz z ofertą;
 2. Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;
 3. Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;

                     3. Weryfikacja podmiotowa Wykonawcy:

 1. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich oceny – zmiany po 1 stycznia 2022r;
 2. Warunki pozytywne:
 • Czy można domagać się określenia lub podwyższenia poziomu warunków udziału w postępowaniu?
 • Jak jest cel stawiania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia oc?
 • Czy można polegać na polisie oc innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu?
 • Czy informację z banku należy składać wraz z pełnomocnictwem do wystawienia takiej informacji?
 • Na jakie doświadczenie może powołać się Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który nabył je wspólnie z innym Wykonawcą?
 1. Korzystanie z zasobu podmiotu trzeciego - Dysponowanie bezpośrednie potencjałem kadrowym oraz technicznym - kiedy występuje?
 2. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 1. Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo,
 2. Czy brak informacji o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, a także brak informacji o powstaniu obowiązku podatkowego Zamawiającego skutkują odrzuceniem oferty?
 3. Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
 4. Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 

 1. KROK PO KROKU PRZEZ TRYB PODSTAWOWY
  1. Na czym polega każdy z trzech wariantów trybu podstawowego?
  2. Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III:
 1. Forma negocjacji – czy można przeprowadzić negocjacje telefonicznie?
 2. Czy można pominąć etap negocjacji w wariancie II przesyłając od razu wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej?
 3. Jak i czy dokumentować przebieg negocjacji?
  1. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach w wariancie II i III?
  2. Kiedy zamieszczać na stronie internetowej informację z otwarcia ofert i ile razy informować Prezesa UZP o złożonych ofertach w wariancie II i III;
  3. Ile czasu potrzeba na przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym w zależności od wybranego wariantu?
 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW ROSYJSKICH I INNYCH PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH AGRESJĘ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ
 1. Wykluczenie wykonawców na podstawie ustawy sankcyjnej;
 2. Czarna lista wykonawców;
 3. Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia – jakich dokumentów i oświadczeń żądać;
 4. Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu;
 5. Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym bagatelnych);
 6. Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia rady (ue) 833/2014 – czy ma zastosowanie przy zamówieniach poniżej progów unijnych?

OPINIE

Osoba prowadząca super, wszechstronna wiedza, perfekcjonizm. Bardzo dobrze zorganizowane

Katarzyna Będkowska - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Trener bardzo dobrze przygotowany, posiada ogromną wiedzę z zakresu zamówień publicznych. W przypadku jakichkolwiek pytań chętnie udziela odpowiedzi.

Joanna Pierzchała - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
ONLINE, 5-6 lipca 2022 Łukasz Czaban 999.00 zł netto + 23% VAT 1499.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907