Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Newralgiczne elementy...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Newralgiczne elementy umów i SWZ w orzecznictwie

co zmienić w dotychczasowej treści SWZ, jakich zapisów unikać, gdzie najłatwiej popełnić błąd?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Wychwycisz zapisy SWZ, które warto zmienić aby nie zostały skutecznie podważano przez wykonawców;
 2. Poznasz argumentację KIO wyjaśniającą jak należy określać newralgiczne elementy Specyfikacji;
 3. Dowiesz się jak weryfikować przesłanki z ustawy sankcyjnej również przy udzielaniu zamówień nieobjętych ustawą PZP;
 4. Nauczysz się pod jakimi warunkami będziesz mógł się zgodzić na zmianę wynagrodzenia wykonawcy, który domaga się aneksu do umowy ze względu na inflację i wojnę w Ukrainie;
 5. Zrozumiesz jakie zapisy warto uwzględniać w formularzu ofertowym i jak traktować błędy, omyłki i niedokładności popełniane w jego treści przez Wykonawców.

 

Celem szkolenia jest zweryfikowanie poprawności zapisów najważniejszego dokumentu w postępowaniu jakim jest Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Odbiorcy szkolenia:

 • Specjaliści ds zamówień publicznych
 • Członkowie Komisji Przetargowej
 • Osoby przygotowujące poszczególne elementy SWZ
 • Pracownicy zajmujący się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Kontrolerzy i Audytorzy wewnętrzni.

PROGRAM

I.     DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
1)    Specyfikacja Warunków Zamówienia i Opis Potrzeb i Wymagań:
a)    Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
b)    Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
c)    Zmiana Specyfikacji prowadząca do zmiany ogłoszenia – czy zmiana SWZ „w ostatniej chwili” przed terminem składania ofert jest w ogóle możliwa, po jakim okresie od przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do UPUE można opublikować zmianę SWZ, jak ocenić praktykę zamieszczania na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji „Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji i przesuwa termin składania ofert, pełna treść zmian zostanie opublikowana po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”;
2)    Obligatoryjne elementy SWZ pominięte w treści przepisu art. 134 (powyżej progów unijnych) i art. 281 ustawy PZP (poniżej progów unijnych);

II.    TREŚĆ SPECYFIKACJI I POJAWIAJĄCE SIĘ W NIEJ BŁĘDY
1)    Opis Przedmiotu Zamówienia:
a)    Spełniający warunek uczciwej konkurencji – czy wystarczającym byłby opis gwarantujący udział chociaż dwóm wykonawcom?
b)    Czy niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
c)    Użycie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia – kiedy jest dopuszczalne bez zastrzeżeń, a kiedy po spełnieniu określonych warunków?
d)    Udowodnienie równoważności – czym jest równoważność, jakie środki jej dowodzą, na jakim etapie postępowania muszą być złożone i czy wykonawca może powołać się na rozwiązania równoważne realizując umowę?
e)    Obowiązek powierzania wykonania zamówienia osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę – przypadki oraz sposób jego weryfikacji?

2)    Przedmiotowe środki dowodowe:
a)    Czy przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu w sytuacji gdy zamawiający przewidywał taką procedurę w dokumentach zamówienia, a środek ten został złożony wraz z ofertą i jest kompletny, ale jego treść nie potwierdza zgodności oferowanego zamówienia z wymaganiami?
b)    Równoważny przedmiotowy środek dowodowy – czy SWZ musi taki dopuszczać, a zamawiający jest zobligowany opisać kryteria jakie musi on spełniać?
c)    Tłumaczenie przedmiotowego środka dowodowego sporządzonego w języku obcym – czy jest integralną częścią dokumentu i tym samym nie podlega procedurze uzupełnień?
d)    Przedmiotowy środek dowodowy żądany wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona – czy rozwiązanie takie jest dopuszczalne, czy stanowi może wadę postępowania?

3)    Warunki udziału w postępowaniu:
a)    Czy określanie warunków udziału w postępowaniu powyżej progów unijnych jest obowiązkowe?
b)    Czy podmiotowy środek dowodowy może wykraczać poza warunek postawiony w treści SWZ;
c)    Jak określić warunki, aby w ich ramach badany był potencjał wykonawcy rzeczywiście niezbędny do należytego wykonania zamówienia;
d)    Czy wykonawca, który wykonał jednorazowo czynność objętą przedmiotem zamówienia, czy też jedną umowę może dowodzić, iż ma wystarczające doświadczenie aby powierzyć mu realizację zamówienia, a żądanie realizacji większej ilości zamówień utrudnia uczciwą konkurencję?
e)    Jak jest cel stawiania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia oc?

4)    Poleganie na zasobie podmiotu trzeciego:
a)    Dysponowanie bezpośrednie i pośrednie – czy umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną lub samozatrudnioną wymaga dopełnienia obowiązków wynikających z art. 118 PZP?
b)    Czy dysponowanie potencjałem technicznym w oparciu o umowę leasingu, najmu lub dzierżawy oznacza korzystanie z zasobu podmiotu trzeciego?
c)    Kluczowa część zamówienia, a korzystanie z zasobu podmiotu trzeciego – czy powołanie się na potencjał podmiotów trzecich wymagający podwykonawstwa kluczowych części zamówienia w sytuacji kiedy zamawiający zastrzegł wykonanie tych części do osobistego wykonania uniemożliwia skorzystanie z zasobu podmiotu trzeciego?
d)    Czy można polegać na polisie oc innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu?

5)    Podstawy wykluczenia:
a)    Określone w ustawie PZP i ustawie sankcyjnej;
b)    Czarna lista wykonawców;
c)    Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia – model prosty, pośredni i unijny;
d)    Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu zapisane w ustawie sankcyjnej;
e)    Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym do 130.000 zł) – jakie zmiany wprowadzić do regulaminu wewnętrznego?
f)    Procedura samooczyszczenia wykonawcy w sytuacji zatajenia informacji o wykluczeniu.

6)    Dodatkowe warunki zakazujące udzielania zamówień wynikające z rozporządzenia rady (ue) 833/2014
a)    Dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne nie należy mylić z przesłankami wykluczenia?
b)    Czy rozporządzenie dotyczy również zamówień prowadzonych w procedurze krajowej, a współfinansowanych ze środków unijnych?
c)    Jak stosować unijne warunki sankcyjne w praktyce?

7)    Kryteria oceny ofert:
a)    Czy sposób oceny w ramach przyjętej metodologii może mieć charakter subiektywny?
b)    Kryteria uwzględniające cele społeczne;
c)    Kryterium doświadczenie osób – kiedy jest zgodne z ustawą, jak weryfikować daną informację, jeżeli służy zarówno ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak i kryteriów oceny ofert, aby uniknąć nieporozumień proceduralnych związanych z możliwością uzupełnienia i wyjaśnienia obu rodzajów dokumentów;
d)    Przypadki stosowania kryterium najniższej ceny.

8)    Wadium
a)    Czy rzeczywiście ważność dokumentu wadialnego musi być dłuższa niż termin związania ofertą?
b)    Termin ważności wadium, a termin zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego;
c)    Pełnomocnictwo do podpisania dokumentu wadialnego – czy zamawiający ma prawo jego żądać od wykonawcy i skąd wiadomo, że osoba składająca swój podpis na dokumencie była do tego uprawniona?
d)    Zwrot wadium w formie dokumentu wadialnego – jak go dokonać i czy jest to konieczne również po wygaśnięciu terminu ważności dokumentu?

9)    Formularz ofertowy:
a)    Czemu służy i jakie zapisy są w nim zbyteczne?
b)    Formularz nieuwzględniający wszystkich wymagań SWZ – czy niezamieszczenie przez zamawiającego konkretnego punktu w tym dokumencie zwalnia wykonawcę z obowiązku zamieszczenia danej informacji w ofercie?
c)    Czy posłużenie się przez wykonawcę „nieaktualnym" formularzem stanowi omyłkę, którą należy skorygować czy też skutkuje odrzuceniem oferty?

III.    UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
1)    Przesłanki dopuszczające zmianę umowy:
a)    Zmiany nieistotne;
b)    Zmiany istotne nieobjęte zakazem zmiany;
c)    Czy zamawiający może podnieść wynagrodzenie wykonawcy domagającego się zmiany umowy ze względu na występującą inflację czy też agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę?

2)    Klauzule waloryzacyjne:
a)    Czy zgodnie z art. 439 ustawy Pzp zamawiający winien przejąć pełne ryzyko związane ze zmianą cen lub materiałów;
b)    Czy określając maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia można wpisać rażąco niską kwotę?
c)    Kiedy zamawiający musi przewidywać klauzule waloryzacyjne?

3)    Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach:
a)    Czym jest „opóźnienie” i jak należy rozumieć frazę „chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”?
b)    Jakie zachowania są niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem?
c)    Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w orzecznictwie – czy określenie „Zamawiający gwarantuje realizację minimum 1% zakresu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia” jest wystarczające?

OPINIE

Szkolenie bardzo ciekawe, pełne przykładów, prowadzone w oparciu o dyskusję, zadawanie pytań, ćwiczeń przygotowanych przez trenera, który wykazuje się ogromnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie zamówień publicznych. Do tego przyjemna atmosfera i pyszne posiłki w przerwach szkolenia

Ewelina Bobyk

Wykładowca w pełni i w sposób zadowalający przekazał swoją wiedzę i potrafił odpowiedzieć na pytania. Pan Grzegorz potrafi poprowadzić tak szkolenie, że temat zamówienia publiczne dla mnie nie będzie nigdy nudny i zawsze z chęcią będę wracać na jego wykłady. Wszystko poparte nie tylko na teorii, ale też przykłady w pełni omówione.

Dominika Doleżan - POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Decydując się na ofertę specjalną "2S" otrzymujesz wybrane szkolenie oraz dodatkowe 10-godzinne SZKOLENIE VOD 50% taniej! Na dostęp do szkolenia VOD nie musisz czekać - możemy uruchomić je od razu lub w dowolnym momencie. Szkolenie wybierasz w momencie składania zamówienia lub później.
Miejsce Termin Trener Cena
Cena 2S
DOBIERZ SZKOLENIE VOD 50% TANIEJ
LUBLIN, FOCUS HOTEL PREMIUM 22-23 września 2022 Grzegorz Czaban 1190.00 zł netto + 23% VAT 1690.00 zł netto + 23% VAT
SZCZECIN, HOTEL DANA 22-23 września 2022 Łukasz Czaban 1190.00 zł netto + 23% VAT 1690.00 zł netto + 23% VAT
KRAKÓW, VIENNA HOUSE EASY 27-28 września 2022 Grzegorz Czaban 1190.00 zł netto + 23% VAT 1690.00 zł netto + 23% VAT
GDAŃSK, HOTEL SCANDIC 29-30 września 2022 Grzegorz Czaban 1190.00 zł netto + 23% VAT 1690.00 zł netto + 23% VAT
Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

To szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907