Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktyka udzielania zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

Praktyka udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE - jak przeprowadzić postępowanie bez ryzyka korekt finansowych

TEMAT

Praktyka udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE

- jak przeprowadzić postępowanie bez ryzyka korekt finansowych?

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ustalania korekt finansowych. Ekspert poruszy także najważniejsze różnice w postępowaniu kontrolnym przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków krajowych i unijnych.

Co ważne na szkoleniu dowiesz się o naruszeniach, które mają wpływ na wynik postępowania w zamówieniach. Omówione zostaną na podstawie trzech kategorii nieprawidłowości zawartych w „taryfikatorze korekt finansowych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

I.    Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
1.    Najważniejsze różnice w postępowaniu kontrolnym przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków krajowych i unijnych;
2.    Czym jest „nieprawidłowość” – które z naruszeń przepisów prawa może stać się podstawą do nałożenia korekty finansowej?
3.    Metody ustalania wysokości korekt finansowych:
a)    metoda dyferencyjna;
b)    metoda wskaźnikowa.
4.    Warunki obniżania wartości:
a)    korekt finansowych;
b)    wydatków poniesionych nieprawidłowo.

II.    Naruszenia, które mają wpływ na wynik postępowania – czyli obszary „szczególnej troski” w zamówieniach omówione na podstawie trzech kategorii nieprawidłowości zawartych w „taryfikatorze korekt finansowych”.
1.    Kategoria 1 – Ogłoszenie o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia.
a)    Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia;
b)    Sztuczny podział zamówień na roboty budowlane / usługi / dostawy
c)    Brak uzasadnienia powodu, dla którego nie dopuszczono składania ofert częściowych lub nie udzielono zamówienia w częściach;
d)    Błędy przy wyznaczaniu terminu składania ofert lub nieprzedłużeniu terminu w sytuacjach wymaganych przepisami;
e)    Bezprawne stosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego;
f)    Nieprzestrzeganie procedury właściwej w zakresie zamówień elektronicznych – komunikacja elektroniczna i stosowanie podpisów elektronicznych;
g)    Błędy w ogłoszeniu o zamówieniu skutkujące nałożeniem korekty finansowej;
h)    Zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia ograniczający dostęp do zamówienia;
i)    Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia:

 • Czy wystarczający jest opis gwarantujący udział chociaż dwóm wykonawcom?
 • Czy niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
 • Użycie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia – kiedy jest dopuszczalne bez zastrzeżeń, a kiedy po spełnieniu określonych warunków?
 • Udowodnienie równoważności – czym jest równoważność, jakie środki jej dowodzą, na jakim etapie postępowania muszą być złożone i czy wykonawca może powołać się na rozwiązania równoważne realizując umowę?
 • Obowiązek powierzania wykonania zamówienia osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę – przypadki oraz sposób jego weryfikacji?

j)    Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa.

2.    Kategoria 2 – Kwalifikacja oferentów i ocena ofert.
a)    Niedopuszczalne zmiany w warunkach podmiotowych i przedmiotowych lub stosowanie warunków innych po otwarciu ofert;
a)    Ocena ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ;
b)    Niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia – zasada jawności w praktyce;
c)    Negocjacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym modyfikacja oferty zwycięskiej – poprawianie omyłek, wyjaśnienia, a zmiany treści oferty;  
d)    Nieprawidłowe związki wykonawców z zamawiającym – pomoc w przygotowaniu postępowania, a zakłócenie uczciwej konkurencji;
e)    Nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert – czym jest rażąco niska cena, procedura jej ustalenia, wymagane elementy złożonych wyjaśnień;
f)    Konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia – obowiązek składania oświadczeń z art. 56 PZP i przypadek wykluczenia wykonawcy;
g)    Zmowa przetargowa i porozumienia ograniczające konkurencję – jak je ustalać i jakie konsekwencje grożą w sytuacji ich wystąpienia;
3.    Kategoria 3 – Realizacja zamówienia
a)    Przesłanki dopuszczające zmianę umowy:

 • Zmiany nieistotne;
 • Zmiany istotne nieobjęte zakazem zmiany;
 • Czy zamawiający może podnieść wynagrodzenie wykonawcy domagającego się zmiany umowy ze względu na występującą inflację czy też agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę?

b)    Klauzule waloryzacyjne:

 • Czy zgodnie z art. 439 ustawy Pzp zamawiający winien przejąć pełne ryzyko związane ze zmianą cen lub materiałów;
 • Czy określając maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia można wpisać rażąco niską kwotę?
 • Kiedy zamawiający musi przewidywać klauzule waloryzacyjne?

c)    Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach:

 • Czym jest „opóźnienie” i jak należy rozumieć frazę „chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”?
 • Jakie zachowania są niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem?
 • Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w orzecznictwie – czy określenie „Zamawiający gwarantuje realizację minimum 1% zakresu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia” jest wystarczające?

OPINIE

Bardzo dobra organizacja szkolenia, trafny wybór miejsca spotkania i świetny prowadzący - duża wiedza i umiejętność jej przekazania.

Katarzyna Malak

Bardzo rzeczowe szkolenie. Poparte wieloma cennymi przykładami ze szczególnym uwzględnieniem wyjątków w konkretnych przypadkach. Szkolenie godne polecenia.

Krzysztof Biernacki - Akademia Pomorska w Słupsku

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło