Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak w praktyce realizować...

SZKOLENIA OTWARTE

Jak w praktyce realizować zamówienia publiczne w 2023 r bez ryzyka błędów i nieprawidłowości zgodnie z najnowszymi przepisami i orzecznictwem

TEMAT

Jak w praktyce realizować zamówienia publiczne w 2023 r.

bez ryzyka błędów i nieprawidłowości zgodnie z najnowszymi przepisami i orzecznictwem?.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Nowość! Przyjdź na specjalny kurs na którym dowiesz się, jak bezpiecznie i bez błędów realizować zamówienia publiczne w 2023 roku uwzględniając najnowsze przepisy i orzecznictwo.

Na specjalnym szkoleniu ekspert omówi takie zagadnienia jak:

 • Zmiany umowy w sprawie zamówienia w tym nowe wymagania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r. Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • Stosowanie przepisów sankcyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - błędy, nieprawidłowości, interpretacje
 • Wybrane zagadnienia w najnowszym orzecznictwie KIO
 • Prawo opcji w orzecznictwie
 • Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Zmiany umowy w sprawie zamówienia w tym nowe wymagania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców:
 1. Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?
 2. Co to są zmiany istotne?
 3. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
 4. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 5. Zmiany niskowartościowe;
 6. Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
 • Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
 • Sposoby zmiany cen materiały i kosztów;
 • Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?
 • Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli ze względu na ich specyfikę uzna to za zbędne? 
 • Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 • Konieczność określenia wysokości maksymalnego poziomu kar umownych – czy poziom rażąco wygórowany jest dopuszczalny czy świadczy o próbie ominięcia przepisów ustawy? 
 1. Relacja pomiędzy art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r., a art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – czy powołanie się na art. 48 wymaga publikacji w BZP lub przekazania UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?
 2. Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa przygotowane przez UZP i Prokuratorię Generalną RP.
 1. Stosowanie przepisów sankcyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - błędy, nieprawidłowości, interpretacje:
  1. Obowiązek wykluczenia wykonawców rosyjskich z postępowania o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów Pzp (zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówienia sektorowe i OiB o wartości mniejszej niż progi UE): jak stosować w praktyce?
  2. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż progi UE;
  3. Omówienie przykładowych podmiotowych środków dowodowych służących ocenie braku ujęcia sankcjami;
  4. Czy art. 5k rozporządzenia sankcyjnego może być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?
  5. Czy 10% wartości zamówienia przypada na wszystkich podwykonawców, dostawców i podmioty udostępniające zasoby, czy na każdego z nich z osobna?
  6. Kto to jest „dostawca”, o którym mówi art. 5k rozporządzenia sankcyjnego?
  7. JEDZ i jego zastosowanie do oceny braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej;
  8. Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla Wykonawców podlegających wykluczeniu;
  9. Ogólnounijny zakaz dalszego wykonywania umów przez rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 - od kiedy obowiązuje? Jak stosować?

 1. Wybrane zagadnienia w najnowszym orzecznictwie KIO:
 1. Przedmiotowe środki dowodowe – czy dokument składany w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawiony po terminie składania ofert?
 2. Wezwanie do ponownego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowego środka dowodowego – czy zamawiający może wyznaczać Wykonawcy dowolny termin na zrealizowanie wezwania, różne terminy wyznaczane różnym Wykonawcom i dopuszczalność zmiany pierwotnie wyznaczonego terminu na wniosek Wykonawcy?
 3. Wyjaśnianie treści oferty – kiedy wezwanie do tej czynności jest uprawnieniem, a kiedy obowiązkiem i jakie są najczęściej popełniane błędy zamawiających związane z otrzymaną odpowiedzią?
 4. Oferta dodatkowa w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami – czy oferta jest mniej korzystna niż podstawowa, jeżeli zmienione elementy pozwalają uzyskać lepszy bilans punktów we wszystkich kryteriach pomimo pogorszenia propozycji w jednym z nich oraz czy poprawiając ofertę w kryterium cena wykonawca może zarówno podnieść jak i obniżyć ceny niektórych pozycji z kosztorysu o ile cena razem będzie korzystniejsza?
 5. Rola informacji o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i proponowanych podwykonawców – przypadki kiedy odrzucenie oferty staje się konieczne i dopuszczalność zmiany przedstawionych informacji przez Wykonawcę;
 6. Znaczenie kryterium poza cenowego – czy zamawiający może dowolnie kształtować wagę kryteriów jakościowych?
 7. Prawo opcji w orzecznictwie:
 • Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 • Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 • W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 • Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
 • Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 • Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
 1. Wznowienia zamówienia:
 • Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 • W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w domu netach zamówienia?
 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach:
 1. Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu;
 2. Jak złożyć sprawozdanie do Prezesa Urzędu?
 3. Kto sporządza sprawozdania o zamówieniach publicznych?
 4. Jak i kiedy aktualizować sprawozdanie?
 5. Wspólne udzielanie zamówień przez kilku zamawiających;
 6. Najczęściej popełniane błędy.

 


 

 

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło