Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne w urzędach pracy Praktyka prowadzenia postępowań w 2023 r z uwzględnieniem specyfiki i zagrożeń branży

TEMAT

Zamówienia publiczne w urzędach pracy

Praktyka prowadzenia postępowań w 2023 r. z uwzględnieniem specyfiki i zagrożeń branży.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pracujesz w urzędzie pracy? Ten kurs jest stworzony dla Ciebie! Nasz ekspert przygotował specjalny program, aby ułatwić Twoją codzienną pracę oraz pomóc bezbłędnie przejść prowadzenie postępowań w 2023 roku włączać specyfikę i zagrożenia w tej branży.
Na szkoleniu trener poruszy tematy związane z:

 • Zasadami kwalifikowania zamówień obejmujących łącznie usługi społeczne
 • Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 • Zamówieniami publicznymi o wartości pon. 130 000 zł
 • Prowadzenie postępowania w trybie podstawowym
 • Waloryzacją umów w zp
 • Wymaganymi klauzulami materiałowo-kosztowymi w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów zajmujących realizacją zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, jak również kierowników instytucji.

 

 

 

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

1.    USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USLUGI
a)    Co to są usługi społeczne i inne szczególne usługi?
b)    Zasady kwalifikowania zamówień obejmujących łącznie usługi społeczne (lub inne szczególne usługi) oraz inne zamówienia
c)    Kiedy ustawa Pzp ma zastosowanie do udzielania zamówień na usługi społeczne?


2.    PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
a)    Plan postępowań o udzielenie zamówienia (co musi zawierać?; kiedy i gdzie publikować? Na czym pole-ga aktualizacja planu postępowań?)
b)    Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na usługi szkoleniowe, usługi sprzątania, usługi ochrony i roboty budowlane remontowe
•    Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
•    Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług (usługi dla osób bezrobotnych - sumować wszystkie, czy wg tematów szkoleń?)
•    Podział zamówienia na części podczas kontroli - trzeba, czy nie trzeba dzielić w celu wsparcia MŚP?
•    Jak prawidłowo napisać uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części?
•    Zasady postępowania w przypadku zamówień nieplanowanych.
c)    Prawo opcji - co musisz o nim wiedzieć?
•    Co to jest opcja?
•    W jaki sposób określić warunki skorzystania z opcji?
•    W jakim terminie i w jaki sposób winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzy-stania z prawa opcji?
•    Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
d)    Wznowienia zamówienia - jak i kiedy warto je stosować?
•    Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
•    W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia i jak z niego skorzystać po zawarciu umowy w sprawie zamówienia?
e)    Jak prawidłowo opisać kryteria oceny ofert na usługi społeczne?
•    Jednoznaczność i zrozumiałość kryteriów oceny ofert
•    Dlaczego zamawiający musi umieć uzasadnić wagi kryteriów oceny ofert?
•    Dlaczego nie warto przyjmować kryteriów oceny ofert na siłę - mit o zakazie stosowania najniżej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert?
•    Obowiązek uwzględniania przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń, kryteriów opisanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Poli-tyki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i spo-sobów prowadzenia usług rynku pracy - Na czym polega w/w obowiązek? Dlaczego nie wyklucza on możliwości stosowania jako jedynego kryterium wyboru oferty najniższej ceny?

f)    Warunki udziału w postępowaniu - wybrane zagadnienia
•    Zakres ustalania warunków udziału w postępowaniu
•    Cechy prawidłowego warunku, czyli jak prawidłowo konstruować warunki udziału w postępowaniu:
-    przejrzysty
-    proporcjonalny - na czym polega test proporcjonalności?
-    umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania umowy
•    Jak prawidłowo interpretować warunek dysponowania osobami - wyjaśnienie różnicy pomiędzy dyspo-nowaniem pośrednim, a bezpośrednim?
•    Konsorcjum: Lider spełnia warunek udziału dotyczący doświadczenia, partner oświadcza, że wykona zamówienie - czy to jest możliwe?
•    Co musisz wiedzieć o oświadczeniu o podziale zadań (art. 117 ust. 4 Pzp)?

3.    PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM
a)    Wybór wariantu trybu podstawowego:
•    Bez negocjacji
•    Z możliwością negocjacji
•    Z negocjacjami
b)    Wszczęcie postępowania
c)    Dopuszczalne zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ (OPiW-u), w tym kolejność zamieszcza-nia/przekazywania ogłoszeń/zmian SWZ (OPiW-u),
d)    Udzielanie wyjaśnień dotyczących SWZ (OPiW-u)
e)    Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
f)    Zawiadamianie Prezesa UZP o złożonych ofertach,
g)    Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzec-znictwo,
h)    Badanie i ocena ofert, w tym symulacja przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rażąco niskiej ceny - jak prawidłowo wezwać do wyjaśnień i o co pytać? Ile razy można powtarzać wezwanie do złożenia wyjaśnień?
i)    Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
j)    Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchy-lenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykona-nia umowy,
k)    Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
l)    Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu pro-wadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno?

OPINIE

Szkolenie świetnie przegotowane pod względem merytorycznym jak również technicznym. Ogromna wiedza trenera, ze szkolenia wyniosłam mnóstwo przydatnych informacji.

Lidia Adamczak - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

Kompetentny i komunikatywny prowadzący. Zrozumiały, poparty przykładami sposób przekazywania wiedzy. Ciekawa propozycja zapewniająca cały dostęp do wiedzy w postaci EduStrefy.

Grażyna Lis - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń