Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

Udzielanie zamówień publicznych w instytutach badawczych i uczelniach Najnowsze orzecznictwo i sprawdzone rozwiązania

TEMAT

Udzielanie zamówień publicznych w instytutach badawczych i uczelniach.

Najnowsze orzecznictwo i sprawdzone rozwiązania.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Potrzebujesz fachowej wiedzy i wsparcia eksperta w udzielaniu zamówień publicznych w Twojej branży? Świetnie się składa, ponieważ na tym szkoleniu zdobędziesz najaktualniejszą wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami w odniesieniu do najnowszego orzecznictwa oraz najważniejszych zmian w  2023 roku. Program został tak przygotowany, abyś miał poczucie, że po szkoleniu będziesz czuł się pewniej w swoich codziennych obowiązkach.

W programie szkolenia, ekspert będzie chciał poruszyć  min. takie aspekty jak:

 • najciekawsze sprawy orzecznicze z udziałem uczelni i instytutów
 • na czym polega usunięcie czynności z obrotu prawnego?
 •  
 • udzielanie zamówień z wolnej ręki z uwagi na możliwość wykonania zamówienia tylko przez jednego wykonawcę
 • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp
 • udzielanie zamówień z dziedziny nauki z uwzględnieniem art. 469 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • prawo opcji w orzecznictwie
 • wznowienia zamówienia

Podsumowując, ten kurs jest dla Ciebie, jeśli potrzebujesz konkretnej i wysokojakościowej wiedzy!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

NAJCIEKAWSZE SPRAWY ORZECZNICZE Z UDZIAŁEM UCZELNI I INSTYTUTÓW

 • Zamówienia na systemy informatyczne i sprzęt komputerowy
 1. Kiedy system nie spełnia wymaganych funkcjonalności?
 2. Czym skutkuje przekroczenie czasu na prezentację systemu
 3. OPZ wskazujący na konkretnego producenta komputerów
 • Na czym polega usunięcie czynności z obrotu prawnego?
 • Wybrane aspekty rażąco niskiej ceny
 1. Czy Zamawiający może żądać wyjaśnień w sprawie kalkulacji ceny tych części zamówienia, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem podwykonawców?
 2. Czy załączniki do wyjaśnień rażąco niskiej ceny muszą być podpisane?
 3. Kiedy należy wraz z wyjaśnieniami składać dowody, a kiedy wyjaśnienia są ogólnikowe?
 • Wybrane aspekty warunków udziału w postępowaniu
 1. Czy można doprecyzować warunek udziału po terminie składania ofert?
 2. Kiedy warunek udziału dotyczący doświadczenia w tłumaczeniu tekstu jest proporcjonalny?
 3. Uzupełnienie, a wyjaśnianie dokumentów - różnice
 • Wybrane aspekty kryteriów oceny ofert
 1. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie jako kryterium oceny ofert
 2. Czy można uzupełnić dokumenty, które służą ocenie ofert?
 3. Pomyłka w opisie kryteriów oceny - czy może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
 • Udzielanie zamówień z wolnej ręki z uwagi na możliwość wykonania zamówienia tylko przez jednego wykonawcę - na co zwrócić uwagę? Czy producent może sam potwierdzać, że jest jedynym wykonawcą zamówienia?
 • Udzielanie zamówień z wolnej ręki w kontekście dostępu do zagranicznych baz danych i informacji bibliotecznej
 • Zakup sprzętu komputerowego z 0% stawką VAT
 1. Jak postępować w sytuacji otrzymania ofert z różną stawką podatku VAT?
 2. Czy 0% stawkę VAT można stosować do zakupu oprogramowania, jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę zestawów komputerowych?
 3. Przykładowe zapisy SWZ w sytuacji gdy zamawiający planuje skorzystać ze stawki preferencyjnej VAT.

ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI?

 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp
 1. Pojęcie prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych i rozwojowych
 2. Co to są zamówienia przedkomercyjne (PCP)?
 3. Co to są innowacje w świetle nowej ustawy PZP?
 4. Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 5. Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
 6. Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
 • Zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
 • Udzielanie zamówień z dziedziny nauki z uwzględnieniem art. 469 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (czy należy stosować przepisy Pzp do udzielania zamówień z dziedziny nauki pow. progów UE?)

CO UCZELNIA LUB INSTYTUT MOŻE ZROBIĆ Z OPCJĄ LUB WZNOWIENIEM?

 • Prawo opcji w orzecznictwie - co musisz wiedzieć?
 1. Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 2. Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 3. W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 4. Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
 5. Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 6. Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
 • Wznowienia zamówienia - czy warto stosować?
 1. Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 2. W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia?

ZAWARTA UMOWA I CO DALEJ?

 • Co to są zmiany istotne?
 • Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia - najczęstsze błędy
 • Kiedy warto skorzystać z mediacji oraz postępowania koncyliacyjnego w przypadku wystąpienia sporu podczas realizacji umowy?
 •  Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 • Zmiany niskowartościowe
 • Wymagane klauzule waloryzacyjne materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
  1. Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
  2. Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
  3. Sposoby zmiany cen materiały i kosztów
  4. Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?

OPINIE

Szkolenia Apexnet to niezbędny drogowskaz na krętej drodze jaką jest praca w zamówieniach publicznych, nie uchroni ona nas sama z siebie od nieprzyjemności ale umiejętnie wykorzystywana pozwoli na w miarę bezpieczne podróżowanie. Mając do dyspozycji wykwalifikowanych trenerów firma Apexnet zawsze staje na wysokości zadania. Oferując ponadprzeciętne szkolenia. O każdym z trenerów można wyrażać się w zasadzie w samych superlatywach. Ja ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Pana Grzegorza Czabana, jest to już któreś szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza w którym uczestniczyłem

Piot Wideł - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Prowadzący szkolenie posiada obszerną wiedzę z zakresu zamówień publicznych, co najważniejsze potrafi tę wiedzę przekazać słuchaczom. Na szkoleniu zostało przygotowana obszerna prezentacja. Polecam serdecznie

Agnieszka Górecka - Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń