Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne w branży sektorowej z uwzględnieniem zamówień regulaminowych - na podstawie najnowszych zmian w umowach i orzecznictwa KIO

TEMAT

Zamówienia publiczne w branży sektorowej

z uwzględnieniem zamówień regulaminowych - na podstawie najnowszych zmian w umowach i orzecznictwa KIO.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Praktyczny kurs  -  zamówienia sektorowe z uwzględnieniem zamówień regulaminowych. Na szkoleniu dowiesz się jak prowadzić postępowania i konstruować poprawnie umowy  na podstawowie orzecznictwa KIO.

Ekspert przedstawi m.in.:

 • Zamówienia sektorowe o wartości niższej niż progi UE (regulaminowe)

 • Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w 2024 roku.

 • Jak dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego nie narażając się na zarzutu kontrolera (z uwzględnieniem wymagań ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców)
 • Prawo opcji w orzecznictwie
 • Krok po kroku przez przetarg nieograniczony

Pracujesz w branży sektorowej? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

1. Zamówienia sektorowe o wartości niższej niż progi UE (regulaminowe)

 • Obowiązek wykluczenia wykonawców objętych sankcjami z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego nie stosuje się przepisów Pzp: jak stosować w praktyce?
 • Kiedy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pon. progów UE należy stosować art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014?
 • Kluczowe przepisy kodeksu cywilnego obowiązujące w zamówieniach regulaminowych
 • Zasady udzielania regulaminowych zamówień sektorowych wynikające z komunikatu KE (2006/C 179/02)
 • Czy w regulaminowych zamówieniach sektorowych można używać znaków towarowych do opisu przedmiotu zamówienia?

2. Jak dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego nie narażając się na zarzutu kontrolera (z uwzględnieniem wymagań ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców)?

 • Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja?
 • Co to są zmiany istotne?
 • Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia - najczęstsze błędy
 • Kiedy warto skorzystać z mediacji oraz postępowania koncyliacyjnego w przypadku wystąpienia sporu podczas realizacji umowy?
 •  Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 • Zmiany niskowartościowe
 • Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
  1. Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
  2. Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
  3. Sposoby zmiany cen materiały i kosztów
  4. Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?

3. Prawo opcji w orzecznictwie - co musisz wiedzieć?

 • Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 • Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 • W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 • Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
 • Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 • Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?

4. Wznowienia zamówienia - czy warto stosować?

 • Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 • W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia?

 

5. Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia sektorowego

 • Cykl zakupowy - omówienie etapów
 • Szacuję wartość zamówienia na dostawy: co to są podobne dostawy?
 • Szacuję wartość zamówienia na usługi: czy usługi projektowania różnych robót budowlanych podlegają agregacji? Czy usługi nadzoru inwestorskiego podlegają sumowaniu?
 • Szacuję wartość zamówienia na roboty budowlane: czy wartość zamówienia na remontu osobnych budynków należy sumować?
 • Kiedy osobne szacowanie wartości zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami?
 • Czy prowadzenie postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenie zamówienia w częściach, wymaga podania uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia na części?

6. Krok po kroku przez przetarg nieograniczony

 • Przetarg nieograniczony:
 1. Procedura odwrócona - podstawowa i rozszerzona - jak stosować przepisy sankcyjne w procedurze odwróconej?
 2. Terminy składania ofert - Jak wyznaczać? Kiedy można skrócić? Kiedy należy wydłużyć?
 • Czy trzeba odpowiadać na pytania, które są polemiką z treścią SWZ i naciskają na zmianę treści SWZ?
 • Czy można zamieścić zmianę SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed publikacją ogłoszenia zmian w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej?
 • Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
 • Informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach
 • Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
 • Czy można zawiadomić o odrzuceniu ofert przed wyborem oferty najkorzystniejszej?
 • Ocena prawidłowości wniesienia wadium - wadium w pieniądzu, wadium w gwarancjach lub poręczeniach, prawidłowa forma i treść; zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; czy gwarancja wadialna musi być ważna dłużej niż termin związania ofertą; co to znaczy, że Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy?
 • Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa, w tym co zrobić z dokumentacji złożonymi wraz z ofertą?
 • Czy należy ponownie zawiadamiać wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty w przypadku złożenia wniosku o zwrot wadium?
 • Zapomniany obowiązek zawiadomienia Wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania w tej samej sprawie
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu prowadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno ogłoszenie?
 • Czy w procedurze unijnej należy zamieszczać ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania?
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy - kiedy zamieścić, co zawiera, jak ustalić wykonanie umowy?

 

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Czaban okazało się wielkim, pozytywnym zaskoczeniem. Prowadzone było na wysokim poziomie merytorycznym z dużą kulturą osobistą. Informacje były przekazywane w sposób przystępny, co pozwoliło mi nie tylko poszerzyć moją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, jak również zdobyć nowe umiejętności. Polecam serdecznie.

Anna Kasprzyk-Bis - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Szkolenia przeprowadzane przez Firmę ApexNet niezmiennie cechuje profesjonalizm i rzetelność. Zarówno kompetencje i sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego, jak i techniczne aspekty przeprowadzenia szkolenia były na najwyższym poziomie. Firma ApexNet dostosowała sposób prowadzenia szkoleń do warunków, w których dziś przyszło nam funkcjonować i jak zwykle zrobiła to w perfekcyjny sposób. Dziękuję za szkolenie on line, choć nie ukrywam, że preferuję te z bezpośrednim kontaktem z prowadzącym. Więc tym bardziej jestem wdzięczna za bonus w postaci możliwości skorzystania z dodatkowego szkolenia w „lepszych czasach”.

Bożena Kolanowska-Warwas - Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń