Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktyczne Zamówienia...

SZKOLENIA OTWARTE

Praktyczne Zamówienia Publiczne - ćwiczenia, case study, orzecznictwo na podstawie błędów z wyników kontroli i z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych

TEMAT

Praktyczne Zamówienia Publiczne

- ćwiczenia, case study, orzecznictwo na podstawie błędów z wyników kontroli i z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

NOWOŚĆ!

Chcesz być nabieżąco w ważnych zmianach, które obejmują Prawo zamówień publicznych? Świetnie się składa, bo nasza najnowasza propozycja kursu jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą wdrażać praktyczną i najnowszą  wiedzę z zamówień publicznych. To na tym szkoleniu otrzymasz wyjątkową ekspercką wiedzę z najwyższej póki!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study, orzecznictwo na podstawie błędów z wyników kontroli i z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych.

 

Kurs kierowany do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Wykonawców
 • Kontrolerów

PROGRAM

 1. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.
 1. Doświadczenie w realizacji zamówienia:
 1. Czy można przyjąć, że ma się do czynienia z jednym zamówieniem, pomimo zawarcia odrębnych umów?
 2. Treść dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia – czy Zamawiający może podważać treści referencji jako niekompletnych?
 3. Doświadczenie zdobyte u Zamawiającego przeprowadzającego postępowanie – czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia?
 1. Zdolność techniczna lub zawodowa wykonawcy zaangażowana w inne przedsięwzięcia gospodarcze - kiedy i jak podważać dostępność wykazanego przez wykonawcę potencjału jeśli są wątpliwości Zamawiającego czy będzie on mógł być faktycznie wykorzystany w realizację zamówienia publicznego?
 2.  Przesłanki wykluczenia:
 1. Czym są wiarygodne przesłanki o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP;
 2. Czy autor dokumentacji projektowej może być kierownikiem robót?
 3. Czy małżonkowie prowadzący odrębną działalność gospodarczą jako osoby fizyczne mogą składać odrębne oferty w tym samym postępowaniu?
 4. Czy wcześniejsze wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10, pozwala ubiegać się mu o następne zamówienia i składać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu?
 5. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż progi UE;
 6. Ogólnounijny zakaz dalszego wykonywania umów przez rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 – dlaczego art. 5k rozporządzenia sankcyjnego nie może być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania
 1. Poleganie na zasobie podmiotu trzeciego.
 1. Jak zweryfikować, czy podmiot ten rzeczywiście udostępnia deklarowanym zasób?
 2. Jaki zakres robót, podmiot trzeci musi wykonywać w ramach umowy o podwykonawstwo oddając do dyspozycji zamawiającego zasób doświadczenia.
 3. Czy wykonawca może skorzystać z doświadczenia podmiotu trzeciego jeżeli zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane lub usługi?
 4. Dlaczego weryfikując podmiot trzeci pod kątem braku podstaw do wykluczenia należy żądać oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej?
 1. Badanie ofert i pojawiające się przy tym błędy umykające uwadze Zamawiających.
 1. Kiedy upływa wyznaczony termin na złożenie dokumentów wyznaczony do godziny 12:00 – czy dokument dostarczony o godzinie 12:00 i 48 sekund jest złożony w terminie?
 2. Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:
 1. Co to jest rażąco niska cena?
 2. Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
 3. Czym są istotne części składowe i dlaczego nie tylko cena całkowita oferty podlega badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny?
 4. Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
 5. Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?
 1. Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia.
 1. Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
 2. Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:
 • Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
 • Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?
 1. Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?

 1. Obowiązek odrzucenia oferty, złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
 2. Jak traktować manipulacje cenowe dokonywane przez wykonawcę polegające na celowym przerzucaniu część kosztów np. z prawa opcji, do podstawowego zakresu zamówienia?
 3. Składanie ofert „na słupa”.
 1. Poprawianie omyłek.
 1. Inna omyłka – kiedy istotnie nie zmienia treści oferty?
 2. Kiedy mamy do czynienia z omyłką, a kiedy błędem w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty?
 3. Czym jest oczywistość omyłki?
 4. Jak rozumieć zapis „z uwzględnieniem konsekwencji dokonywanych poprawek”?
 1. Wybrane elementy związane z umowami o zamówienie publiczne.
 1. Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne:
 1. Różnica pomiędzy waloryzacją wynikającą z przepisu art. 436 i art. 439.
 2. Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie cena świadczenia jest zmienna (np. dostawa paliwa, energii elektrycznej czy gazu)? 
 3. Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 4. Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać waloryzację?
 5. Jak ustalić poziom zmiany cen uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia?
 6. Metody zmiany waloryzacji:
 • Uproszczona;
 • Szczegółowa;
 • Koszykowa;
 1. Klauzule i wskaźniki waloryzacyjne;
 1. Fakultatywne klauzule waloryzacyjne:
 1. Jak konstruować klauzule umożliwiające zmianę umowy?
 2. Czy można przewidzieć zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy?
 1. Zmiany umowy w sprawie zamówienia w tym nowe wymagania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
 1. Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?
 2. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 3. Zmiany niskowartościowe;
 4. Relacja pomiędzy art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r., a art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – czy powołanie się na art. 48 wymaga publikacji w BZP lub przekazania UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?
 1. Kontrowersje przy zapisach w umowach o zamówienie publiczne:
 1. Klauzula umożliwiająca dowolne rozwiązywanie umowy przez jej strony;
 2. Czy zmiana elementu będącego przedmiotem oceny w kryteriach oceny ofert jest dopuszczalna?
 3. Kiedy zmiana umowy jest nieistotna?
 4. Narzędzia umożliwiające zwiększenie zakresu realizowanego zamówienia:
 • Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
 • Prawo opcji; Wznowienia zamówienia;
 • Zamówienie podobne udzielane w ramach procedury z wolnej ręki.
 1. Nowe standardowe formularze ogłoszeń unijnych

• Jakie ogłoszenia przewidziane w Pzp mieszczą się w pojęciach: „Plan zakupu”, „Procedura konkurencyjna”, „Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia”, „Wyniki”, „Modyfikacja umowy”, „Zmiana”.
• obowiązek informowania w ogłoszeniu o zamówieniu o obowiązku zgłoszeniowym w sprawie zagranicznych wkładów finansowych - jakich zamówień dotyczy, jak realizować w/w obowiązek, od kiedy obowiązuje?
• Najważniejsze zmiany dotyczące obowiązkowych informacji zamieszczanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia
• Jak przekazywać ogłoszenia UPUE od 25.10.2023 r.

OPINIE

W szkoleniach firmy ApexNet biorę udział od ok. 20 lat, zawsze gwarantują wysoki poziom merytoryczny, kulturę osobistą wykładowcy. Gdyby było inaczej nie korzystałbym z waszej oferty szkoleniowej

Opinia anonimowa

Szkolenie zostało zrealizowane rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia prowadzone były przejrzyście, a wszystkie wątpliwości wyjaśniane na bieżąco. Wysoka wiedza i przygotowanie wykładowcy

Paulina Zych - Zespół Opieki Zdrowotnej

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Szkolenie prowadzone na żywo poprzez platformę szkoleń online