Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktyczny trening z...

SZKOLENIA OTWARTE

Praktyczny trening z zamówień publicznych na podstawie ćwiczeń z uwzględnieniem wyników kontroli, wniosków z orzecznictwa oraz wyłapanych błędów

TEMAT

Praktyczny trening z zamówień publicznych

na podstawie ćwiczeń z uwzględnieniem wyników kontroli, wniosków z orzecznictwa oraz wyłapanych błędów

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

PRAKTYCZNY TRENING Z PZP!

Potrzebujesz konkretnej wiedzy, która zostanie wyjaśniona w najprostszy sposób? Nasza propozycja tego kursu może być rozwiązaniem Twoich codziennych problemów! To tutaj znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące i skomplikowane pytania dotyczącej Prawa Zamówień Publicznej ! To na tym szkoleniu otrzymasz wyjątkową ekspercką wiedzę z najwyższej półki!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study, orzecznictwo na podstawie błędów z wyników kontroli.

 

Kurs kierowany do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Wykonawców
 • Kontrolerów

PROGRAM

 1. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.
 1. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 1. Czy wysokość żądanego ubezpieczenia może być równa wartości zamówienia?
 2. Czy członkowie konsorcjum mogą sumować wartość posiadanych polis w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu?
 3. Czy zamawiający ma prawo zaakceptować złożoną polisę OC wystawioną po terminie składania ofert?
 4. Czy można polegać na polisie oc podmiotu udostępniającego zasoby?
 1. Zdolność finansowa wykonawcy:
 1. Czy wykonawca może przedstawić informację o posiadanych środkach finansowych z kilku rachunków w różnych bankach aby suma kwot potwierdzała stawiany warunek?
 2. Czy w ramach stawianego warunku zdolności finansowej Zamawiający może wymagać jej potwierdzenia wyłącznie zdolnością kredytową?
 3. Czy członkowie konsorcjum mogą sumować swoją zdolność kredytową aby wspólnie wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu?
 1. Przesłanki wykluczenia:
 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych - jakie podmiotowe środki dowodowe dotyczące karalności winien złożyć wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej?
 2. Czy informacja z KRK dotycząca cudzoziemca będącego wspólnikiem, komplementariuszem lub osobą pełniącą funkcje zarządcze/nadzorcze potwierdza w wystarczający sposób brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 PZP?;
 3. Wykonawca, który nie sprawdził się przy wcześniejszym zamówieniu – czyli kiedy warto przewidywać przesłankę wykluczenia z art. 109 ust 1 pkt 7 PZP?
 4. Dlaczego nie należy żądać od Wykonawcy oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dotyczącego podmiotu udostępniającego zasoby?
 1. Zwiększenie zakresu realizowanego zamówienia bez skomplikowanego postępowania.
 1. Prawo opcji w praktyce:
 1. Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 2. Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 3. W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 4. Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
 5. Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 6. Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
 1. Wznowienia zamówienia:
 1. Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 2. W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia?

 

 1. Zamówienia podobne udzielane w trybie z wolnej ręki.
 2. Poszerzenie zakresu zamówienia zmianą umowy:
 1. Co to jest zmiana niskowartościowa?
 2. Czy zamawiający musi ją przewidzieć w dokumentach zamówienia, a jej wartość doliczyć ustalając wartość szacunkową?        
 3. Dlaczego w ramach określonych w przepisie wartości granicznych zmian umowy, tj. 10% i 15% wartości wynagrodzenia, należy uwzględniać zarówno zmiany umowy zwiększające, jak i zmniejszające zakres świadczenia?
 4. Czy zmiana umowy na podstawie 455 ust. 2 polegająca tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy bez zmiany zakresu zamówienia lub zobowiązania wykonawcy jest zgodna z ustawą?
 1. Wybrane zagadnienia w najnowszym orzecznictwie KIO.
 1. Inny adres strony internetowej prowadzonego postępowania niż strona na której zamieszczane były wymagane informacje;
 2. Czy można udzielić zamówienia z wolnej ręki na modernizację posiadanego systemu IT, gdy inni Wykonawcy oferują wdrożenie równoważnego nowego systemu?
 3. Próbki w zamówieniach publicznych - można utajnić, czy nie?
 4. Wskazanie błędnej stawki podatku VAT dla zamawianych produktów w treści SWZ;
 5. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych:
 1. W jakich okolicznościach zamawiający może ograniczyć korzystanie z podwykonawstwa?
 2. Co zrobić kiedy wykonawca deklaruje powierzenie wykonania całości zamówienia podwykonawcy?
 3. Kiedy żądać w ofercie informacji o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy i nazw proponowanych podwykonawców?
 4. Czy na etapie postępowania lub realizacji zamówienia wykonawca może zmienić informację z oferty, że „nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy”?
 1. Unieważnienie postępowania:
 1. Czy upływ terminu wykonania zamówienia stanowi powód do unieważnienia postępowania?
 2. Czy można zrezygnować z przeprowadzenia zapowiedzianych negocjacji w trybie podstawowym prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2) PZP i unieważnić postępowania z uwagi na przekroczenie kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
 3. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, a możliwość unieważnienia postępowania;
 4. Czym jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publiczny?
 1. Nowe standardowe formularze ogłoszeń unijnych.
  1. Jakie ogłoszenia przewidziane w Pzp mieszczą się w pojęciach:
  2. Plan zakupu,
  3. Procedura konkurencyjna;
  4. Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia;
  5. Wyniki;
  6. Modyfikacja umowy;
  7. Zmiana.
  8. Obowiązek informowania w ogłoszeniu o zamówieniu o obowiązku zgłoszeniowym w sprawie zagranicznych wkładów finansowych:
 1. jakich zamówień dotyczy, jak realizować w/w obowiązek,
 2. od kiedy obowiązuje?
  1. Najważniejsze zmiany dotyczące obowiązkowych informacji zamieszczanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia
  2. Jak przekazywać ogłoszenia UPUE od 25.10.2023 r.

 

OPINIE

W szkoleniach firmy ApexNet biorę udział od ok. 20 lat, zawsze gwarantują wysoki poziom merytoryczny, kulturę osobistą wykładowcy. Gdyby było inaczej nie korzystałbym z waszej oferty szkoleniowej

Opinia anonimowa

Szkolenie zostało zrealizowane rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia prowadzone były przejrzyście, a wszystkie wątpliwości wyjaśniane na bieżąco. Wysoka wiedza i przygotowanie wykładowcy

Paulina Zych - Zespół Opieki Zdrowotnej

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Szkolenie prowadzone na żywo poprzez platformę szkoleń online
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło