Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Kompleksowy kurs przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego z uwzględnieniem specyfiki branży

TEMAT

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury.

Kompleksowy kurs przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego z uwzględnieniem specyfiki branży

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na kompleksowy kurs przeznaczony dla pracowników instytucji związanych z branżą kulturową.

Podczas szkolenia ekspert omówi najważniejsze aktualne problemy występujące w tej branży i pokaże sposoby ich rozwiązywania oraz przedstawi zgodnie z najnowszymi przepisami i specyfiką branży, jak prowadzić postępowania i realizować umowy o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się min. o:

 • zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł
 • czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania od A do Z,
 • wyborze trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury,
 • zasady konstruowania treści SWZ
 • i wiele wiecęj.

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

I. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy – zasady i reguły udzielania zamówień

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł:

2. Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

II. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.

1. Zamieszczenie zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówienia – kto musi sporządzić plan i czy można wszcząć postępowanie na zamówienie nieuwzględnione w planie?

2. Ustalenie wartości zamówienia

4. Zamówienia podobne

5. Opcje i wznowienia

6. Sporządzenie dokumentów zamówienia:

7. Warunki podmiotowe:

8. Opis przedmiotu zamówienia:

9. Przedmiotowe środki dowodowe a oferta wykonawcy

10. Zawartość oferty a jej ocena w ramach kryteriów – zasady konstruowania treści SWZ

11. Kryteria oceny ofert

 

III. Wybór trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury

1. Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne:

2. Przetarg nieograniczony

3. Zamówienie z wolnej ręki

4. umowa ramowa

5. dynamiczny system zakupów

IV. Umowy w zamówieniach publicznych

1. Obowiązkowe klauzule umowne

2. Co to są zmiany istotne?

3. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;

 

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło