Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne dla wykonawców medycznych w praktyce i orzecznictwie z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych i najnowszych zmian

TEMAT

Zamówienia publiczne dla wykonawców medycznych w praktyce i orzecznictwie

z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych i najnowszych zmian

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Ekspert na szkoleniu poruszy takie zagadnienia jak przygotowanie postępowania i badanie ofert pod kątem branży medycznej z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych i najnowszych zmian.

Na specjalnym kursie, dowiesz się o:

 • Zasadach jawności w praktyce
 • Najnowszych zmianach i wyjaśnienie SWZ,
 • Nowych podstawach odrzucenia oferty,
 • Przebiegu postępowania odwoławczego
 • OPZ w zamówieniach medycznych
 • Klauzulach waloryzacyjnych w umowach dotyczących zamówień medycznych

Przyjdź i skorzystaj z profesjonalnej wiedzy trenera, która z pewnością ułatwi Ci codzienną pracę!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

1.    Zasada jawności w praktyce:
a)    Dokumentacja postępowania – czym jest protokół, a czym załączniki i jakie to ma znaczenie dla obowiązku ich udostępnienia?
b)    Zasada udostępniania dokumentów z postępowania – forma, termin i sposób;
c)    Ograniczenia jawności w tym informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa – jawność danych osobowych oraz czy zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia dowodów potwierdzających, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?
d)    Kiedy wnioskujemy o dostęp do dokumentów w oparciu o ustawę PZP, a kiedy o ustawę o dostępie do informacji publicznej?
e)    Wartość zamówienia, a kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – różnice, znaczenie i moment ich ujawnienia?

2.    Zmiana i wyjaśnienie SWZ:
a)    Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ – jak sporządzić, kiedy i do kiedy zamawiający musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożonym wnioskiem mogę domagać się zmiany parametrów opisanej PZ aparatury i czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
b)    Zmiana SWZ – kiedy najpóźniej może być dokonana, dlaczego Zamawiający nie może podzielić jednego pakietu leków na większą ilość części po wszczęciu postępowania i czy nieuwzględnienie zmiany w formularzu ofertowym stanowi podstawę do odrzucenia oferty?

3.    Środki ochrony prawnej:
a)    Kiedy warto iść do KIO;
b)    Na co zwrócić uwagę składając odwołanie;
c)    Czynności przed rozprawą;
d)    Przebieg postępowania odwoławczego.

4.    Opis Przedmiotu Zamówienia w zamówieniach medycznych:
a)    Spełniający warunek uczciwej konkurencji – czy wystarczającym byłby opis gwarantujący udział chociaż dwóm wykonawcom?
b)    Czy niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
c)    Użycie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia – kiedy jest dopuszczalne bez zastrzeżeń, a kiedy po spełnieniu określonych warunków?
d)    Udowodnienie równoważności – czym jest równoważność, jakie środki jej dowodzą, na jakim etapie postępowania muszą być złożone i czy wykonawca może powołać się na rozwiązania równoważne realizując umowę?
e)    Przedmiotowe środki dowodowe – żądanie, składanie i uzupełnianie – czy karta katalogowa lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych składane w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawione po terminie składania ofert?
f)    Zakaz ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron – czy klauzula umożliwiająca dowolne rozwiązywanie umowy przez jej strony może go zastąpić?

5.    Badanie ofert:
a)    Kiedy upływa wyznaczony termin na złożenie dokumentów/oferty wyznaczony do godziny 12:00 – czy dokument dostarczony o godzinie 12:00 i 48 sekund jest złożony w terminie?
b)    Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:

 • Co to jest rażąco niska cena?
 • Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
 • Czym są istotne części składowe i dlaczego nie tylko cena całkowita oferty podlega badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny?
 • Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
 • Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?

c)    Obowiązek odrzucenia oferty, złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
-Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
-ak traktować manipulacje cenowe dokonywane przez wykonawcę polegające na celowym przerzucaniu część kosztów np. z prawa opcji, do podstawowego zakresu zamówienia?
-Składanie ofert „na słupa”.
d)    Poprawianie omyłek.
-Inna omyłka – kiedy istotnie nie zmienia treści oferty?
-Kiedy mamy do czynienia z omyłką, a kiedy błędem w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty?
-Czym jest oczywistość omyłki?
-Jak rozumieć zapis „z uwzględnieniem konsekwencji dokonywanych poprawek”?
e)    Kontrowersje z podatkiem VAT – kiedy mamy omyłkę, a kiedy błąd w obliczeniu ceny, jakim dowodem musi dysponować Zamawiający aby odrzucić ofertę, co w sytuacji kiedy SWZ zawiera wymóg zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT?
f)    Unieważnienie postępowania zamiast negocjacji – czy Zamawiający planując wariant II trybu podstawowego może unieważnić postępowanie bez dania szansy wykonawcom na obniżenie ceny?
6.    Wybrane elementy w umowach na zamówienia medyczne:
a)    Co i kiedy można zmienić w umowie:
- Co to są zmiany istotne?
-Dodatkowe dostawy i usługi zlecane w formie aneksu do umowy;
-Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
-Zmiany niskowartościowe;
b)    Klauzule waloryzacyjne w umowach dotyczących zamówień medycznych zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy
-Różnice pomiędzy waloryzacją wymaganą przepisem art. 436, a art. 439;
-Jaki poziom zmiany cen materiałów i kosztów musi przewidzieć Zamawiający?
-Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
-Sposoby zmiany cen materiały i kosztów;
-Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?
-Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli ze względu na ich specyfikę uzna to za zbędne?  
-Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
-Wysokość maksymalnego poziomu kar umownych – czy poziom rażąco wygórowany jest dopuszczalny czy świadczy o próbie ominięcia przepisów ustawy? 

OPINIE

Korzystam po raz trzeci ze szkolenia w Państwa frmie, jesteście Państwo jedną z lepszych firm oferujących szkolenia z zakresu ZP, ogromna wiedza merytoryczna trenera.

Beata Pugawko - ProCardia Medical

Solidnie, profesjonalnie, rzeczowo! Od kilku lat uczestniczę w kolejnych szkoleniach organizowanych przez ApexNet, zawsze wracam zadowolona z nowa wiedzą, która mogę wykorzystać w codziennej pracy. Polecam.

Anna Szelest (Matosek) - Comesa Polska

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń