Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Master eNotices2 - kurs...

SZKOLENIA OTWARTE

Master eNotices2 kurs praktyczny

TEMAT

Master eNotices2

kurs praktyczny

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Od 25 października br. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie nowe e- formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze). Ogłoszenia przygotowane z użyciem nowych standardowych formularzy zamawiający przesyłają do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez platformę eNotices2. eNotices2 umożliwia zamawiającym klasycznym, sektorowym i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa składanie i zarządzanie ogłoszeniami o zamówieniach publicznych w formacie eForms, zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 2019/1780.

Kurs przeznaczony jest dla zamawiających, którzy udzielają (planują udzielać) zamówień tzw. unijnych, czyli zamówień o wartości równej lub wyższej od tzw. progów unijnych, których wszczęcie następuje przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji UE.

W ramach kursu omówiona zostanie kompleksowo terminologia wykorzystywana w nowych standardowych formularzach, nawigacja po e-formularzach i szereg ogólnych funkcjonalności platformy eNotices2. Prowadząca omawiać będzie krok po kroku tworzenie ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym w oparciu o przepisy dyrektywy 2014/24/UE (zamówienie publiczne klasyczne) jako reprezentatywnego. Co prawda z uwagi na ograniczone ramy czasowe kursu inne ogłoszenia o zamówieniu nie będą prezentowane, tym niemniej sposób tworzenia ogłoszeń, uzupełnienia w nich informacji, ID i opisy pól są na gruncie Rozporządzenia 2019/1780 analogiczne w ramach zamówień sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa do zamówień klasycznych, stąd informacje przedstawione w ramach kursu okażą się pomocne również dla zamawiających sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Każdy uczestnik Kursu uzyska:

-  kompleksową wiedzę na temat regulacji prawnych w obszarze ogłoszeń unijnych, dzięki czemu będzie w stanie samodzielnie ustalić, jakie informacje mogą, a jakie musza być ujęte w ramach nowych e-formularzy, a w konsekwencji, czy jego działania są zgodne z prawem;

- zapozna się terminologią stosowaną na gruncie regulacji unijnych i pozyska informacje o tym, jak definicje te należy odczytywać i rozumieć na gruncie ustawy Pzp;

- uzyska szczegółową wiedze na temat interfejsu eNotices2, jego funkcjonalności i technicznych możliwości ułatwienia codziennej pracy;

- pozyska wiedzę (krok po kroku) jak utworzyć ogłoszenie o zamówieniu klasycznym i jak poruszać się po platformie eNotices2.

Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikowi samodzielnie przygotowywać i przekazywać ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i zmityguje ryzyko błędów i problemów.

UWAGA! Kurs uwzględnia informacje ujęte w Instrukcji UZP, jak również informacje z webinarów organizowanych przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej nt. nowych e-formularzy.

OTRZYMUJESZ AŻ 60 DNI DOSTĘPU DO NAGRANIA!

KURS TRWA 6 GODZIN

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 103
Liczba opinii o trenerze: 54

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

Moduł I - Część teoretyczna

1. Mapa ważnych regulacji prawnych unijnych i krajowych – jak się po nich poruszać i jaki mają na siebie wpływ, czyli jak zapewnić by nasze działania były zgodne z prawem;

2. O ogłoszeniach unijnych – co powinny zawierać? Z czego to wynika?

3. O nowych standardowych formularzach – jakie są, co obejmują i jak je odczytywać, które pola są obligatoryjne, a które fakultatywne i jak to skutecznie sprawdzić, by nie popełnić błędu?

4. Terminologia ogłoszeń – odkodujemy obco brzmiące pojęcia z ogłoszeń/rozporządzenia 2019/1780 i przełożymy je na język ustawy Pzp – wyjaśnienie pojęć takich jak: organizacja, CPV, NUTS, wznowienie, procedura przyspieszona, kryteria kwalifikacji, podstawy wykluczenia, zastrzeżony udział, zastrzeżone wykonanie, kryteria udzielenia, techniki, zabezpieczenie, zamówienia strategiczne, organizacja przeglądu;

5. Wymogi Pzp w zakresie ogłoszeń unijnych – obowiązki w zakresie dokumentowania;

6. Komunikaty Prezesa UZP w zakresie e-Notices2, co z postępowaniami wszczętymi na eNotices, co do których istnieje potrzeba zmiany ogłoszenia lub przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po 25.10.2023 r.

7. Kim jest e-Sender – czy można przekazywać ogłoszenia do publikacji tylko przez e-Notices2?

Moduł II - Część praktyczna – prezentowana bezpośrednio na koncie e-Notice2[1]

Moduł II.1.  Przygotowanie do tworzenia ogłoszenia o zamówieniu

1. Informacje wstępne i przygotowanie do przekazania ogłoszenia o zamówieniu

1.1. O koncie na e-Notices2; kontekst działania; ustawienia (możliwość przekazania uprawnień);

1.2. Omówienie ogólne zawartości głównych zakładek na eNotices2: „Moje ogłoszenia”, „Moje ustawienia formularzy”, „Książka adresowa”, „Moje grupy robocze”, „Utwórz ogłoszenie” – co służy czemu?  Jak działa grupa robocza? Jak ją utworzyć i zaprosić członków? Jak przenieść ogłoszenia do innego kontekstu?

1.3. Omówienie szczegółowe zakładki „Moje ustawienia formularzy” – „Ustawienia formularzy”, „Domyślne wartości pól” i „Ustawienia głównego nabywcy”;

1.4. Predefiniowanie – jak ułatwić sobie pracę przy ogłoszeniach?

1.5. Jak przygotować się do publikacji ogłoszenia?

1.6. Ważne wskazówki i porady

Moduł II.2. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu klasycznym w podziale na dwie części

1. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu klasycznym w podziale na dwie części – krok po kroku

1.1. Dane systemowe

1.2. Organizacje – czym są i jak uzupełnić pola; jak zautomatyzować uzupełnianie?

1.3. Umawiająca się strona i usługodawca

1.4. Procedura – szczegółowe omówienie zakładek (czy są obowiązkowe, czy nie; jakie informacje powinny być wskazane w poszczególnych polach):

1.4.1. Przeznaczenie

1.4.2. Warunki przetargu – jak określić podstawy wykluczenia?

1.4.3. Procedura – w tym czym jest procedura przyśpieszona?

1.4.4. Rozkład części zamówienia - czym jest LOT? Czym jest GLO?

1.5.  Uzupełnienie dalszych informacji odnoszących się do procesu składania ofert, warunków przetargu, informacji o składaniu ofert i wnoszeniu środków ochrony prawnej:

1.5.1. Podział zamówienia na części (stworzymy ogłoszenie w podziale na dwie części)

1.5.2. Szczegółowe omówienie zakładek:

 • „Proces składania ofert”,
 • „Warunki przetargu”, w tym kryteria kwalifikacji (jak poradzić sobie, gdy w postępowaniu Zamawiający nie stosuje warunków udziału w postępowaniu?); kryteria udzielenia, informacje o powtarzalności, wymogi dotyczące realizacji zamówienia
 • „Informacje o składaniu ofert” i
 • „Odwołanie”

w odniesieniu do każdej ze zdefiniowanych części zamówienia.

1.5.3. Walidacja/zatwierdzenie, błędy i przekazanie do publikacji  

1.6. Czas publikacji, statusy ogłoszeń, kopiowanie ogłoszenia, korzystanie z konwertera (z eNotices do eNotices2)

1.6.1. Publikacja „jak najszybciej” / „wybór daty publikacji” – ile czeka się na publikację ogłoszenia złożonego do eNotices2?

1.6.2. Statusy ogłoszeń – co oznaczają i jakie są? Do kiedy można anulować ogłoszenie – wstrzymać publikację? W jaki sposób doprowadzić do zmiany ogłoszenia – jak ogłoszenia są zmieniane? W jaki sposób z poziomu ogłoszenia doprowadzić do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (bez omawiania uzupełniania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)?

1.6.3. Jak skopiować ogłoszenie do innego ogłoszenia?

1.6.4. Jak skorzystać z konwertera ogłoszeń z eNotices do eNotice2 w celu dokonania zmiany ogłoszenia pierwotnie opublikowanego w starym formacie lub dania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przy pomocy Enotice2, tj. przy wykorzystaniu e-Forms.

 


[1] środowisko testowe analogiczne do wersji produkcyjnej

OPINIE

Bardzo dobre szkolenie. Wykładowca z wysoką kompetencją, odpowiada na pytania i aktywizuję grupę.

Katarzyna Knap - Dam - ZUS

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, informacje przekazywane zrozumiale i konkretnie. Ponadto atmosfera bardzo sympatyzna. Pani trener otwarta na dyskusje i pomocna w skomplikowanych kwestiach. Polecam!

Justyna Nowacka - Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
VOD, WYBIERZ SAM! Wioleta Bajda 849.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900