Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Master eNotices2 - kurs...

SZKOLENIA OTWARTE

Master eNotices2 kurs praktyczny

TEMAT

Master eNotices2

kurs praktyczny

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

KURS MASTER eNotices2 składa się z:

Część 1 - Ogłoszenie o zamówieniu (6 godzin)
Część 2 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia + bonusy (3 godziny) NOWOŚĆ!

Każdy uczestnik Kursu uzyska:

-  kompleksową wiedzę na temat regulacji prawnych w obszarze ogłoszeń unijnych, dzięki czemu będzie w stanie samodzielnie ustalić, jakie informacje mogą, a jakie musza być ujęte w ramach nowych e-formularzy, a w konsekwencji, czy jego działania są zgodne z prawem;

- zapozna się terminologią stosowaną na gruncie regulacji unijnych i pozyska informacje o tym, jak definicje te należy odczytywać i rozumieć na gruncie ustawy Pzp;

- uzyska szczegółową wiedze na temat interfejsu eNotices2, jego funkcjonalności i technicznych możliwości ułatwienia codziennej pracy;

- pozyska wiedzę (krok po kroku) jak utworzyć ogłoszenie o zamówieniu klasycznym i jak poruszać się po platformie eNotices2.

Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikowi samodzielnie przygotowywać i przekazywać ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i zmityguje ryzyko błędów i problemów.

UWAGA! Kurs uwzględnia informacje ujęte w Instrukcji UZP, jak również informacje z webinarów organizowanych przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej nt. nowych e-formularzy.
DOSTĘP DO NAGRANIA OTRZYMUJESZ DO KOŃCA ROKU!

KURS TRWA 9 godzin

Od 25 października br. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie nowe e- formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze). Ogłoszenia przygotowane z użyciem nowych standardowych formularzy zamawiający przesyłają do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez platformę eNotices2. eNotices2 umożliwia zamawiającym klasycznym, sektorowym i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa składanie i zarządzanie ogłoszeniami o zamówieniach publicznych w formacie eForms, zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 2019/1780.

Kurs przeznaczony jest dla zamawiających, którzy udzielają (planują udzielać) zamówień tzw. unijnych, czyli zamówień o wartości równej lub wyższej od tzw. progów unijnych, których wszczęcie następuje przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji UE.

W ramach kursu omówiona zostanie kompleksowo terminologia wykorzystywana w nowych standardowych formularzach, nawigacja po e-formularzach i szereg ogólnych funkcjonalności platformy eNotices2. Prowadząca omawiać będzie krok po kroku tworzenie ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym w oparciu o przepisy dyrektywy 2014/24/UE (zamówienie publiczne klasyczne) jako reprezentatywnego. Co prawda z uwagi na ograniczone ramy czasowe kursu inne ogłoszenia o zamówieniu nie będą prezentowane, tym niemniej sposób tworzenia ogłoszeń, uzupełnienia w nich informacji, ID i opisy pól są na gruncie Rozporządzenia 2019/1780 analogiczne w ramach zamówień sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa do zamówień klasycznych, stąd informacje przedstawione w ramach kursu okażą się pomocne również dla zamawiających sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 104
Liczba opinii o trenerze: 94

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

Moduł I - Część teoretyczna

1. Mapa ważnych regulacji prawnych unijnych i krajowych – jak się po nich poruszać i jaki mają na siebie wpływ, czyli jak zapewnić by nasze działania były zgodne z prawem;

2. O ogłoszeniach unijnych – co powinny zawierać? Z czego to wynika?

3. O nowych standardowych formularzach – jakie są, co obejmują i jak je odczytywać, które pola są obligatoryjne, a które fakultatywne i jak to skutecznie sprawdzić, by nie popełnić błędu?

4. Terminologia ogłoszeń – odkodujemy obco brzmiące pojęcia z ogłoszeń/rozporządzenia 2019/1780 i przełożymy je na język ustawy Pzp – wyjaśnienie pojęć takich jak: organizacja, CPV, NUTS, wznowienie, procedura przyspieszona, kryteria kwalifikacji, podstawy wykluczenia, zastrzeżony udział, zastrzeżone wykonanie, kryteria udzielenia, techniki, zabezpieczenie, zamówienia strategiczne, organizacja przeglądu;

5. Wymogi Pzp w zakresie ogłoszeń unijnych – obowiązki w zakresie dokumentowania;

6. Komunikaty Prezesa UZP w zakresie e-Notices2, co z postępowaniami wszczętymi na eNotices, co do których istnieje potrzeba zmiany ogłoszenia lub przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po 25.10.2023 r.

7. Kim jest e-Sender – czy można przekazywać ogłoszenia do publikacji tylko przez e-Notices2?

Moduł II - Część praktyczna – prezentowana bezpośrednio na koncie e-Notice2[1]

Moduł II.1.  Przygotowanie do tworzenia ogłoszenia o zamówieniu

1. Informacje wstępne i przygotowanie do przekazania ogłoszenia o zamówieniu

1.1. O koncie na e-Notices2; kontekst działania; ustawienia (możliwość przekazania uprawnień);

1.2. Omówienie ogólne zawartości głównych zakładek na eNotices2: „Moje ogłoszenia”, „Moje ustawienia formularzy”, „Książka adresowa”, „Moje grupy robocze”, „Utwórz ogłoszenie” – co służy czemu?  Jak działa grupa robocza? Jak ją utworzyć i zaprosić członków? Jak przenieść ogłoszenia do innego kontekstu?

1.3. Omówienie szczegółowe zakładki „Moje ustawienia formularzy” – „Ustawienia formularzy”, „Domyślne wartości pól” i „Ustawienia głównego nabywcy”;

1.4. Predefiniowanie – jak ułatwić sobie pracę przy ogłoszeniach?

1.5. Jak przygotować się do publikacji ogłoszenia?

1.6. Ważne wskazówki i porady

Moduł II.2. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu klasycznym w podziale na dwie części

1. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu klasycznym w podziale na dwie części – krok po kroku

1.1. Dane systemowe

1.2. Organizacje – czym są i jak uzupełnić pola; jak zautomatyzować uzupełnianie?

1.3. Umawiająca się strona i usługodawca

1.4. Procedura – szczegółowe omówienie zakładek (czy są obowiązkowe, czy nie; jakie informacje powinny być wskazane w poszczególnych polach):

1.4.1. Przeznaczenie

1.4.2. Warunki przetargu – jak określić podstawy wykluczenia?

1.4.3. Procedura – w tym czym jest procedura przyśpieszona?

1.4.4. Rozkład części zamówienia - czym jest LOT? Czym jest GLO?

1.5.  Uzupełnienie dalszych informacji odnoszących się do procesu składania ofert, warunków przetargu, informacji o składaniu ofert i wnoszeniu środków ochrony prawnej:

1.5.1. Podział zamówienia na części (stworzymy ogłoszenie w podziale na dwie części)

1.5.2. Szczegółowe omówienie zakładek:

 „Proces składania ofert”,

„Warunki przetargu”, w tym kryteria kwalifikacji (jak poradzić sobie, gdy w postępowaniu Zamawiający nie stosuje warunków udziału w postępowaniu?); kryteria udzielenia, informacje o powtarzalności, wymogi dotyczące realizacji zamówienia

„Informacje o składaniu ofert” i
„Odwołanie”

w odniesieniu do każdej ze zdefiniowanych części zamówienia.


1.5.3. Walidacja/zatwierdzenie, błędy i przekazanie do publikacji  

1.6. Czas publikacji, statusy ogłoszeń, kopiowanie ogłoszenia, korzystanie z konwertera (z eNotices do eNotices2)

1.6.1. Publikacja „jak najszybciej” / „wybór daty publikacji” – ile czeka się na publikację ogłoszenia złożonego do eNotices2?

1.6.2. Statusy ogłoszeń – co oznaczają i jakie są? Do kiedy można anulować ogłoszenie – wstrzymać publikację? W jaki sposób doprowadzić do zmiany ogłoszenia – jak ogłoszenia są zmieniane? W jaki sposób z poziomu ogłoszenia doprowadzić do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (bez omawiania uzupełniania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)?

1.6.3. Jak skopiować ogłoszenie do innego ogłoszenia?

1.6.4. Jak skorzystać z konwertera ogłoszeń z eNotices do eNotice2 w celu dokonania zmiany ogłoszenia pierwotnie opublikowanego w starym formacie lub dania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przy pomocy Enotice2, tj. przy wykorzystaniu e-Forms.

Część 2 – dotycząca ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z podziałem na 6 części
Moduł I - Część teoretyczna

1. Wiążące regulacje prawne w zakresie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2. Jakie informacje według przepisów zamawiający powinien zamieścić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia? Jak ustalić, co może, a co powinno być wpisane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia i w jaki sposób to sprawdzić?
Zwracamy uwagę na legalność działań zamawiającego, a nie jedynie na techniczne aspekty aplikacji.

3. Kwestia beneficjentów rzeczywistych i rynku regulowanego – szczegółowe omówienie

4. Sekwencja działań przy wypełnianiu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Moduł 2 - Część praktyczna – wypełnienie ogłoszenia krok po kroku z podziałem na 6 części przy uwzględnieniu jako zwycięzców pojedynczego wykonawcy, konsorcjum wykonawców, sytuacji braku ofert, kontynuowania procedury co do niektórych części
1. Jak utworzyć ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w eNotices2?

2. Organizacje w ogłoszeniu – jak je zdefiniować, dodać, zaimportować z książki adresowej, jakie informacje powinny znaleźć się w ich opisie, przypisywanie organizacji do ról; czy muszę wskazywać wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę, czy tylko wybranego?

3. Co należy wypełnić w sekcji „Wyniki” z rozbiciem na zakładki:

3.1. Wyniki (jakie pola trzeba, a jakie można wypełnić, jakie wartości netto czy brutto należy wpisywać w ogłoszeniu?);

3.2. Uczestnicy przetargu – jak uzupełnić te dane w przypadku pojedynczego wykonawcy, a jak w przypadku konsorcjów, kim jest strona składająca ofertę, czy jest obowiązek wpisywania znanych podwykonawców?

3.3. Zamówienia – identyfikator zamówienia, które daty trzeba, a które można wpisać, które pola mają charakter obowiązkowy, a które można pominąć; co to oferta prowadząca do umowy i sygnatariusz umowy, środki UE; jak stworzyć wiele zamówień – umów w przypadku postępowań podzielonych na części;

3.4. Oferty – jakie pola minimalnie trzeba zaznaczyć, aby formularz nie generował błędów, identyfikator oferty, wartość wyniku, jak prawidłowo wskazać ofertę dla danej części, jak uzupełnić pola odnoszące się do podwykonawstwa (jaką sekwencję działań należy przyjąć), oferty z uwzględnieniem podziału zamówienia na części;

3.5. Wyniki części zamówienia – czyli jak to wszystko powiązać (powiązanie odpowiednich pól w wynik); omówienie pól odnoszących się do zwycięzcy i różnych statusów, powodów niewyłonienia zwycięzcy; wynik 2, informacje dotyczące Dyrektywy CVC, strony – organizacja finansująca, płacąca; wartość oferty – najniższej/najwyższej dopuszczonej – co to jest oferta dopuszczona; statystyki dotyczące odwołań, wnioski o dokonanie przeglądu – co trzeba, a co można wypełniać; omówienie jakie dane statystyczne zamawiający powinien minimalnie ująć w ogłoszeniu – jak powielić pola do wskazywania statystyk; jak stworzyć kilka wyników przy zamówieniach podzielonych na części.

4. Walidacja, usuwanie błędów, przesłanie ogłoszenia do publikacji.

2 BONUSOWE NAGRANIA " Z serii krótkie wskazówki o eNotices 2" przedstawiające:

• Sposób wyszukiwania odpowiedniego kodu NUTS3, czyli odpowiedniej jednostki podziału statystycznego, w której mieści się miasto/wieś/miejsce stanowiące siedzibę organizacji, czy miejsce realizacji dostaw, robót budowlanych czy usług. Przy uzupełnianiu ogłoszeń w eNotices2 każdy zamawiający musi wpisać tą informację (wybrać z rozwijanej listy odpowiedni podregion NUTS3),a opisany w filmiku sposób pozwala to bezproblemowo i szybko ustalić.

• "Jak szukać pomocy?" - jaki sposób zwrócić się do pomocy technicznej eNotices2 - praktyczne wskazówki.

[1] środowisko testowe analogiczne do wersji produkcyjnej

OPINIE

Bardzo dobre szkolenie. Wykładowca z wysoką kompetencją, odpowiada na pytania i aktywizuję grupę.

Katarzyna Knap - Dam - ZUS

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, informacje przekazywane zrozumiale i konkretnie. Ponadto atmosfera bardzo sympatyzna. Pani trener otwarta na dyskusje i pomocna w skomplikowanych kwestiach. Polecam!

Justyna Nowacka - Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
VOD, WYBIERZ SAM! Wioleta Bajda 1099.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900