Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > Realizacja i rozliczanie...

SZKOLENIA OTWARTE

Realizacja i rozliczanie projektów unijnych w latach 2021-2027 z wykorzystaniem aplikacji SL2021

TEMAT

Realizacja i rozliczanie projektów unijnych

w latach 2021-2027 z wykorzystaniem aplikacji SL2021

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Cel szkolenia:
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:
•    znać nowe zasady rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST2021:
•    jak zalogować się do systemu?
•    kto jest upoważniony do pracy w aplikacji SL2021
•    jak nadawać i zarządzać uprawnieniami innych osób po stronie Beneficjenta?
•    do czego służą poszczególne moduły i zakładki w aplikacji SL2021?
•    jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu poprzez system?
•    jak wygląda przygotowanie i składanie wniosków o płatność w aplikacji SL2021?
•    co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawiać we wniosku o płatność?
•    znać kluczowe zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć niekwalifikowalności wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
•    przygotowani do obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach FE 2021-2027
 

Rekomendacje uczestników

TRENER

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 147
Liczba opinii o trenerze: 41

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

PROGRAM


1.    Aplikacja SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją                  
–    Jak zarządzać uprawnieniami w aplikacji SL2021?
–    Szczegóły projektu w aplikacji SL2021
2.    Skutki wprowadzenia wniosku o dofinansowanie do aplikacji SL2021 dla rozliczania projektu
–    Powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność
–    Zakres możliwych zmian w projektach FE 2021-2027
–    Procedura wprowadzania zmian poprzez wniosek o zmianę w aplikacji SL2021
3.    Zakładki SL2021 niezbędne w rozliczeniach projektu:
–    Harmonogram płatności
–    Korespondencja – z kim i jak można wymieniać korespondencję w systemie?
–    Zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza jakie zamówienia?
–    Dokumentacja a załączniki – co jest czym i jak mądrze korzystać z zakładek?
4.    Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
–    Wymagany okres przechowywania dokumentacji projektowej
–    Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
–    Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
5.    Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach na lata 2021-2027

6.    Wniosek o płatność zaliczkową w aplikacji SL2021 – czyli szybki wniosek o zaliczkę
7.    Najważniejsze aspekty kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem zmian obowiązujących w FE 2021-2027
–    Matryca kwalifikowalności
–    VAT – różne podejście do kwalifkowalności
–    Cross-financing w EFRR/FS a EFS+
–    Zakupy środków trwałych a amortyzacja – nowe podejście
–    Trwałość projektów i przedsięwzięć
–    Wynagrodzenia personelu – część etatu, premie, dodatki
i.    Baza personelu w aplikacji SL2021
–    Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
–    Inne metody uproszczone w projektach unijnych w latach 2021-2027
8.    Rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027 w aplikacji SL2021
–    Terminy składania wniosków o płatność
–    Rodzaje wniosków o płatność w aplikacji SL2021 (wniosek o zaliczkę, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
–    Rejestracja wniosku o płatność
–    Uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego
–    Obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta
9.    Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu
10.    Dyskusja i konsultacje z trenerką
 

OPINIE

Profesjonalizm osoby prowadzącej, wiedza poparta własnym doświadczeniem i bardzo dobrą wartość merytoryczną.

Anna Przybysz - Ośrodek Rozwoju Edukacji

Część merytoryczna szkolenia była b\na bardzo wysokim poziomie. Prowadząca szkolenie jest osoba bardzo komunikatywną, a co ważne - również bardzo wykwalifikowaną z ogromną wiedza praktyczną.

Wiktoria Karska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

  • Roczny dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 6-7 marca 2024 Ingrid Szrajer 1099.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900