Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktycznie o zamówieniach...

SZKOLENIA OTWARTE

Praktycznie o zamówieniach publicznych w branży medycznej - ogłoszenie i prowadzenie postępowania z uwzględnieniem specyfiki branży na podstawie ćwiczeń i case study

TEMAT

Praktycznie o zamówieniach publicznych w branży medycznej

- ogłoszenie i prowadzenie postępowania z uwzględnieniem specyfiki branży na podstawie ćwiczeń i case study

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jesteś zamawiającym pracującym w branży medycznej? Świetnie się składa! Mamy szkolenie dedykowane Twoim potrzebom!

Szkolenie omawia krok po kroku wszystkie etapy procesu zamówień publicznych, począwszy od ustalania wartości zamówienia, poprzez opis przedmiotu zamówienia, aż po badanie ofert i zawieranie umów. Uczestnik dowie się, jak skutecznie zarządzać całym procesem zamówień, a także zdobędzie wiedzę na temat przygotowania i używania przedmiotowych środków dowodowych.

Dodatkowo uczestnicy kursu poznają prawo opcji, wznowień zamówienia oraz poszerzenia zakresu zamówienia zmianą umowy.

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Rekomendacje uczestników

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1441
Liczba opinii o trenerze: 1887

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

1)    Ustalenie wartości zamówienia.
a)    Sposoby ustalenia wartości zamówienia na leki i sprzęt medyczny;
b)    Zasady agregacji zamówień – kiedy mamy do czynienia z zamówieniem, a kiedy zamówieniami;
c)    Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
d)    Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
e)    Części zamówienia o wartości poniżej 80 000 EUR dostawy/usługi lub 1 mln EUR robót budowlanych, stanowiące jednocześnie mniej niż 20% wartości całego zamówienia – stosowanie art. 30 ust 4 w praktyce;
f)    Uzasadnienie braku podziału zamówienia na pakiety.
2)    Opis Przedmiotu Zamówienia:
a)    Co oznacza „uczciwa konkurencja” i kiedy opis przedmiotu jej nie spełnia?
b)    Specyfika opisu przedmiotu zamówienia na wyroby medyczne, sprzęt medyczny czy leki.
c)    Użycie znaków towarowych, patentów i pochodzenia konkretnego produktu – czy można użyć nazwy własnej przy opisie przedmiotu zamówienia na leki?
d)    Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia.
       -  Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
       -  Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:
•    Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
•    Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?
       - Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?
e)    Ustawa o wyrobach medycznych, a opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych.
3)    Przedmiotowe środki dowodowe:
a)    Czy karta katalogowa lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych składana w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawiona po terminie składania ofert?
b)    Wezwanie do ponownego złożenia lub uzupełnienia podmiotowego środka dowodowego – czy zamawiający może wyznaczać Wykonawcy dowolny termin na zrealizowanie wezwania, różne terminy wyznaczane różnym Wykonawcom i dopuszczalność zmiany pierwotnie wyznaczonego terminu na wniosek Wykonawcy?
c)    Przedmiotowy środek dowodowy żądany od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona lub przed zawarciem umowy;
d)    Różnice pomiędzy podmiotowymi, a przedmiotowymi środkami dowodowymi.
4)    Tryb podstawowy przy zamówieniach medycznych
a)    Na czym polega każdy z trzech wariantów trybu podstawowego?
b)    Jaką postać winny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III:
        - Forma negocjacji – czy można przeprowadzić negocjacje telefonicznie?
        - Czy można pominąć etap negocjacji w wariancie II przesyłając od razu wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej?
        - Jak i czy dokumentować przebieg negocjacji?
c)    Oferta dodatkowa w wariancie II:
        - Co musi zawierać?
        - Kiedy jest nie mniej korzystna niż podstawowa – dlaczego niższa cena ofertowa nie zawsze bywa korzystniejsza?

   - Unieważnienie postępowania ze względu na brak wystarczających środków przed rozpoczęciem negocjacji w wariancie II – co na to KIO?

d)    Ile czasu potrzeba na przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym w zależności od wybranego wariantu?
e)    Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań:
        - Różnice w zakresie zawartości tych dokumentów;
        - Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
        - Zmiany SWZ – kiedy są dopuszczalne, na co zwrócić uwagę i o czym trzeba pamiętać.

5)    Narzędzia umożliwiające zwiększenie zakresu realizowanego zamówienia bez skomplikowanego postępowania.
a)    Prawo opcji przy zamówieniach medycznych:
        - Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
        - Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
        - W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
        - Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podstawowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
        - Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
        - Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
b)    Wznowienia zamówienia:
        - Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
        - Przy jakich zamówieniach warto je przewidzieć?
        - Procedura stosowania wznowień.
c)    Zamówienia podobne udzielane w trybie z wolnej ręki.
d)    Poszerzenie zakresu zamówienia zmianą umowy:
        - Co to jest zmiana niskowartościowa?
        - Czy zamawiający musi ją przewidzieć w dokumentach zamówienia, a jej wartość doliczyć ustalając wartość szacunkową?    
        - Dlaczego w ramach określonych w przepisie wartości granicznych zmian umowy, tj. 10% i 15% wartości wynagrodzenia, należy uwzględniać zarówno zmiany umowy zwiększające, jak i zmniejszające zakres świadczenia?
        - Czy zmiana umowy na podstawie 455 ust. 2 polegająca tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy bez zmiany zakresu zamówienia lub zobowiązania wykonawcy jest zgodna z ustawą?
6)    Wybrane czynności w procedurach zamówieniowych w służbie zdrowia
a)    Stosowanie kryterium najniższej ceny przy zamówieniach w szpitalach;
b)    Ogłoszenie o wykonaniu umowy,
c)    Raport z realizacji umowy w tym:
        - Jego rola i zawartość;
        - Przypadki wymagające sporządzenia tego dokumentu przez Zamawiającego;
        - Zasady udostępniania zainteresowanym podmiotom.
d)    Poprawienie w ofercie omyłek:
        - oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe – definicja, przykłady ich korekty oraz najczęściej popełniane błędy;
        - inne omyłki powodujące niezgodność oferty z warunkami zamówienia – granica istotności omyłki, sposób poprawienia, akceptacja wykonawcy.

OPINIE

Tematyka szkolenia bardzo interesująca pod każdym względem, tematyka ważna a wiedza przekazana w praktyczny sposób. Prowadzący bardzo merytoryczny, przygotowany w sposób profesjonalny. Umiejętności komunikowania się z uczestnikami, organizacja szkolenia - perfekcyjna. Polecam :)

Agnieszka Sułkowska - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

Prowadzący szkolenie posiada ogromną wiedzę na temat ustawy Pzp, wszystkie wątpliwości wyjaśnione były na bieżąco. Bardzo dobrze oceniam wiedzę jak i przygotowanie prowadzącego. Szkolenie zrealizowane zostało rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Organizator szkolenia zadbał o każdy szczegół, aby każdy uczestnik szkolenia czuł się komfortowo.

Małgorzata Kuczyńska - SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Miejsce Termin Trener Cena
DRUGIE SZKOLENIE WIDEO 50% TANIEJ
Sprawdź co zyskasz
ONLINE, 17-18 września 2024
GWARANCJA TERMINU
Łukasz Czaban 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900