Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Prawidłowe czynności...

SZKOLENIA OTWARTE

Prawidłowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń, orzecznictwa i stanowiska doktryny

TEMAT

Prawidłowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń, orzecznictwa i stanowiska doktryny

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Weź udział w naszym intensywnym szkoleniu "Prawidłowe Czynności w Postępowaniu o Udzielenie Zamówienia Publicznego" i zdobądź niezbędne umiejętności do skutecznego działania w obszarze zamówień publicznych.

Nasze szkolenie pomoże uczestnikom uniknąć pułapek i błędów, na które można natrafić w trakcie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dzięki praktycznym przykładom, analizie orzecznictwa oraz omówieniu stanowiska doktryny, uczestnicy poznają kluczowe aspekty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także będą gotowi na niezapowiedziane kontrole, wyjaśnienia treści specyfikacji, jak również na samodzielną, bezbłędną organizację przetargów.

Nie czekaj dłużej, zapisz się już dziś!

 

Rekomendacje uczestników

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1920
Liczba opinii o trenerze: 1989

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

1.    Wyjaśnienia i zmiany SWZ:
a)    Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:
-    wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, a wniosek o zmianę SWZ bądź wyjaśnienie intencji Zamawiającego;
-    jak liczyć terminy nakładające obowiązek udzielenia odpowiedzi i ile czasu ma zamawiający na przygotowanie stanowiska?
-    czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
-    Prawo do udzielania wyjaśnień SWZ, a odpowiedzi wyłącznie na wybrane pytania widziane przez pryzmat zasady równego traktowania wykonawców.
b)    Zmiana SWZ:
-    czym jest „uzasadniony przypadek”?
-    do kiedy najpóźniej może być dokonana?
-    obowiązek przedłużenia terminu składania ofert – jakie sytuacje obejmuje i jak długi okres musi uwzględniać aby uznać go za właściwy?
-    dlaczego Zamawiający nie może w trakcie trwania procedury zwiększyć ilość części na które podzielił zamówienie i w jakich innych przypadkach oraz na jakiej podstawie należy unieważnić postępowanie?
2.    Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:
a)    Podstawy wykluczenia wykonawcy:
-    określone w ustawie PZP i ustawie sankcyjnej;
-    sposoby oceny występowania podstaw wykluczenia – model prosty, pośredni i unijny;
-    dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne wynikającego z rozporządzenia rady (ue) 833/2014 nie należy mylić z przesłankami wykluczenia?
b)    Warunki udziału w postępowaniu:
-    czy weryfikowanie warunków określonych przez Zamawiającego podmiotowym środkiem dowodowym jest obowiązkowe?
-    dlaczego żądanie podmiotowych środków dowodowych dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta otrzymał najwyższą ocenę?   
-    jak sprawdzić czy postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu wykonawca spełniał przez cały czas trwania postępowania?
c)    Podmiotowe środki dowodowe:
-    czym są i czym się różnią podmiotowe od przedmiotowych środków dowodowych?
-    które z podmiotowych środków dowodowych mają być złożone wraz z ofertą?
-    dlaczego podmiotowe środki dowodowe złożone bez uprzedniego wezwania Zamawiającego nie mogą być oceniane?
-    zasada „jednokrotnego wezwania w obrębie tego samego dokumentu” – z czego wynika i na czym polega?
-    przypadki rezygnacji z zapowiedzianego w SWZ wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
-    aktualność podmiotowych środków dowodowych, a aktualność oświadczenia wstępnego – kiedy dokument należy uznać za niewystarczający oraz problem z dokumentami sporządzonymi po terminie składania ofert.
d)    Procedura odwrócona:
-    na czym polega i czym się różni od „procedury nieodwróconej”?
-    kiedy może być stosowana?
-    przypadki zwalniające wykonawców ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia wstępnego;
3.    Badanie i ocena ofert
a)    Badanie ofert pod kątem występujących tam omyłek:
-    Czym są oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki powodujące niezgodność oferty z dokumentami zamówienia?
-    Jak poprawić omyłkę w ofercie?
-    Jaki to jest „odpowiedni termin” na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia?
-    Czy zakwestionowanie sposobu poprawienia omyłki uprawnia Zamawiającego do zatrzymania wadium?
b)    Przesłanki odrzucenia ofert, w tym:
-    Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny i związane z tym problemy:
·    Czym jest i jak należy rozumieć pojęcie „rażąco niska cena”?
·    Zawartość wezwania do wyjaśnień – dlaczego tzw. wezwanie blankietowe jest niewystarczające?
·    Przypadki bezprawnego wezwania – czy można skutecznie kwestionować sam fakt wezwania do wyjaśnień RNC?
·    Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
·    Ponowne wezwanie do wyjaśnień w świetle orzecznictwa;
-    Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

·    Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
·    Jak traktować manipulacje dokonywane przez wykonawcę mające zwiększyć ilość uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach?
·    Fałszowanie dokumentów i podawanie nieprawdziwych danych wprowadzających w błąd zamawiającego;
·    Składanie ofert „na słupa”.
-    Błąd w obliczeniu ceny
·    różnice pomiędzy błędem, a omyłką rachunkową;
·    nieprawidłowa stawka podatku VAT w ofercie.
-    Niezgodność oferty z przepisami ustawy w tym:
·    powierzenie całości zamówienia podwykonawcy?
·    wymóg wskazania części zamówienia powierzanej podwykonawcy, a określenie zakresu procentowego przez wykonawcę?
-    Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia:
·    dlaczego wizja lokalna to nie zawsze dobry pomysł?
·    jaka jest alternatywa dla wizji;
·    wymagania przy wizji lokalnej wynikające z przepisów ustawy.
4.    Zakończenie postępowania
a)    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia:
-    informowanie o wyborze oferty – zakres podawanych informacji i sposób przekazania;
-    klauzula standstill;
-    co w sytuacji kiedy wybrany wykonawca odmawia zawarcia umowy lub zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie?
b)    Unieważnienie postępowania w tym przypadki:
-    ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższającej kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
·    czy konieczne jest wskazanie najkorzystniejszej oferty aby unieważnić postępowanie na podstawie tej przesłanki?
·    czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi być co najmniej równa wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania?
·    czy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z żądaniem (roszczeniem) o zwiększenie kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia?  
·    czy istnieje obowiązek udokumentowania faktu, że zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty;
-    wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
·    czym jest „istotna zmiana okoliczności”?
·    jak należy definiować interes publiczny i dlaczego nie jest to to samo co interes zamawiającego?
-    postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
·    czy upłynięcie terminu realizacji zamówienia podanego datą umożliwia unieważnienie postępowania?
·    jakie są przesłanki unieważnienia umowy?
·    Czym jest „wada nieusuwalna”?
c)    Zmiana wyniku postępowania w wyniku autokontroli zamawiającego.
5.    Błędy podczas dokumentowania przebiegu postępowania
a)    Sporządzenie protokołu postępowania:
-    jego zawartość – czy ograniczenie się do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie wystarczające?
-    kto musi go podpisać i jakim podpisem?
-    protokół pisemny czy elektroniczny?
b)    Załączniki do protokołu:
-    czy wyjaśnienia oferty, rażąco niskiej ceny lub informacja o poprawieniu w ofercie omyłek może być udostępniona wnioskującym o to dopiero po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania?
-    czy raport z realizacji umowy oraz analiza potrzeb i wymagań stanowią załączniki do protokołu?
-    zwrot wykonawcom materiałów składanych wraz z ofertami;
-    udostępnianie danych osobowych, a rozporządzenie RODO?

OPINIE

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Program szkolenia został szczegółowo omówiony. Prowadzący z zaangażowaniem wyjaśniał poszczególne zagadnienia w oparciu o przykłady i opinie KIO. Możliwość skorzystania z bazy informacji zawartej w EduStrefie bardzo przydatna.

Anita K - SUM

Wybieram szkolenia w APEX net "w ciemno", bo wiem że bez względu na temat, będą poprowadzone na najwyższym poziomie. Widać ogromną dbałość przy zatrudnianiu instruktorów do prowadzenia szkoleń, tak aby wciąż utrzymywać jakość - i udaje się to od lat.

Anna Topolska - Kwidzyńskie Centrum Kultury

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna "2S"
Miejsce Termin Trener Cena
DOBIERZ VOD 50% TANIEJ
więcej informacji
ONLINE, 11-12 czerwca 2024
GWARANCJA TERMINU
Grzegorz Czaban 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

To szkolenie dostępne również w formie:

 
STACJONARNE
Szkolenie na żywo w sali konferencyjnej
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900