Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne na systemy i sprzęt IT w praktyce kontrolnej, rekomendacjach UZP i aktualnym orzecznictwie

TEMAT

Zamówienia publiczne na systemy i sprzęt IT

w praktyce kontrolnej, rekomendacjach UZP i aktualnym orzecznictwie

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dlaczego ten kurs jest właśnie dla Ciebie:

 1. Praktyczna wiedza: Szkolenie to skupia się na praktycznych aspektach zamówień publicznych dotyczących systemów i sprzętu IT. Dzięki temu uczestnicy mogą zdobyć rzetelną i praktyczną wiedzę, którą będą mogli od razu zastosować w swojej pracy zawodowej.

 2. Aktualność i zgodność z prawem: Szkolenie skupia się na aktualnych przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz na orzecznictwie sądowym, co jest niezwykle istotne w kontekście unikania ryzyka naruszenia prawa podczas realizacji zamówień publicznych.

 3. Kompleksowe podejście: Szkolenie obejmuje cały proces zamówień publicznych związanych z systemami i sprzętem IT - od analizy potrzeb i wymagań, przez proces przygotowania dokumentacji, po konstruowanie prawidłowych umów. Taka całościowa perspektywa pozwala lepiej zrozumieć proces i wdrożyć go w praktyce.

 4. Dobre praktyki i ćwiczenia: Podczas szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Ćwiczenia te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu zagadnień oraz w identyfikacji ewentualnych problemów, które mogą pojawić się podczas procesu zamówień publicznych.

Rekomendacje uczestników

PROGRAM


Planowanie zamówień, podział na części
·Na czym polega planowanie zamówień?
·Agregacja i segregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego i aktualnego orzecznictwa, w odniesieniu do sprzętu komputerowego, zakupu licencji, systemów informatycznych
·Metody ustalania szacunkowej wartości zamówienia
·Wstępne konsultacje rynkowe - dlaczego warto je prowadzić?
·Zarzut niedopuszczalnego podziału zamówienia bądź zaniżania jego wartości  w praktyce
·Zamówienia planowane i nieplanowane

Kryterium najniższej ceny (cena - 100%) w zamówieniach IT - czy jest to możliwe?

Tryby udzielania zamówień - przypomnienie przebiegu postępowania od A do Z
·tryb podstawowy
·tryb przetargu nieograniczonego
·Zamówienie z wolnej ręki - przykłady z branży IT akceptowane i nie akceptowane podczas kontroli
·Jak stosować procedurę odwróconą?

Zakup Oprogramowania, w tym:
·zakup licencji, sublicencji, subskrypcji (różnice)
·prawa autorskie - na co zwrócić uwagę?
·pola eksploatacji - jakie?

Umowa w sprawie zamówienia IT:
·Waloryzacja wynagrodzenia – przykłady klauzul do umowy na zakup licencji i systemów IT
·Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego - w ramach klauzul przeglądowych, niskowartościowa, konieczna i nieprzewidywalna.
·Dopuszczalność zmiana sprzętu IT przed zawarciem umowy

 

·Zasady określania terminu zakończenia dostaw i usług
·Limit kar umownych – na jakim poziomie go określić? Jak wyglądać powinien prawidłowy zapis w umowie?
·Niedozwolone klauzule umowne - omówienie
·Odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie - różnica pomiędzy opóźnieniem a zwłoką
·Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Wspólne ubieganie się o zamówienie
·Czy można sumować doświadczenie?
·Kiedy wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?
·Jaki zakres zamówienia winien wykonać Wykonawca posiadający referencje?
·W jaki sposób wykazywać spełnianie warunku dotyczącego doświadczenia, gdy wykonawca nabył je realizując zamówienie z innym Wykonawcą?

Uzupełnianie środków dowodowych na podstawie art. 128 ust. 1 oraz art. 107 ust. 1 ustawy Pzp
·Jaki termin należy wyznaczyć Wykonawcy na złożenie, a jaki na uzupełnienie środków dowodowych?
·Czy Zamawiający może przedłużyć wyznaczony termin na uzupełnienie środków dowodowych?
·Czego i w jakich sytuacjach nie wolno uzupełniać w przypadku podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych?
·Z jaką datą należy uzupełniać oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, a z jaką datą środki dowodowe?
·Poświadczanie dokumentów - kto to robi, w jaki sposób i w odniesieniu do których dokumentów?
·Czy uzupełniane podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie, czy na dzień ich złożenia?
·Czy można uzupełnić przedmiotowy środek dowodowy uzyskany dopiero po upływie terminu składania ofert?
·Dokumenty elektroniczne - błędy popełniane podczas składania elektronicznych informacji/ zaświadczeń z KRK, ZUS i US
Wyjaśnianie treści oferty - granica pomiędzy wyjaśnieniem treści oferty a negocjowaniem treści oferty

Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo

OPINIE

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym. Wielką zaletą jest polemika ze szkoleniowcem. Ogromna wiedza prowadzącego szkolenie przekazywana w jasny i rzetelny sposób.

Beata Korta - 202 Bolesławiec

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie, znacznie ponad oczekiwania! Trzeba i warto rozwijać wiedzę, a z ApexNet jest to czysta przyjemność.

Wideł Piotr - Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń