Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Wykonawca w branży obronność...

SZKOLENIA OTWARTE

Wykonawca w branży obronność i bezpieczeństwo 10 kluczowych obszarów zamówień publicznych, które musisz znać, by wygrywać postępowania

TEMAT

Wykonawca w branży obronność i bezpieczeństwo.

10 kluczowych obszarów zamówień publicznych, które musisz znać, by wygrywać postępowania.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa dla Wykonawców!

2 dniowy praktyczny kurs z ekspertem !!!

Przyjdź na szkolenie z praktykiem i zdobądź konkretną wiedzę, którą będziesz mógł wdrożyć w codzienną pracę.

 

Na szkoleniu trener omówi min.:

 • Zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Prawidłowa procedura wykluczenia Wykonawcy
 • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
 • Wadium
 • Zasady dokonywania zmian umów w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1913
Liczba opinii o trenerze: 1979

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

1.Na co zwrócić szczególną uwagę składając wniosek o dopuszczenie do udziału oraz ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?
a)Forma oferty oraz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu OiB
b)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowe środki dowo-dowe składane wraz z ofertą:

 • Kiedy można i jaki sposób składać dokumenty elektroniczne w postępowaniu OiB?
 • Co to znaczy, że oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzają brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia nie później niż na dzień składania ofert?
 • Poświadczanie dokumentów - kto to robi, w jaki sposób i w odniesieniu do któ-rych dokumentów?
 • Co to są dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty?

c)Przedmiotowe środki dowodowe

 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Co w sytuacji, gdy Wykonawca nie ma dostępu do oryginału przedmiotowego środka dowodowego?

2.Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu OiB
a)Ogólne zasady składania i uzupełniania środków dowodowych”

 • Jaki termin należy wyznaczyć Wykonawcy na złożenie, a jaki na uzupełnienie środków dowodowych?
 • Czy Zamawiający może przedłużyć wyznaczony termin na uzupełnienie środków dowodowych?
 • Czego i w jakich sytuacjach nie wolno uzupełniać w przypadku podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych?
 • Z jaką datą należy uzupełniać oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, a z jaką datą środki dowodowe?
 • Poświadczanie dokumentów - kto to robi, w jaki sposób i w odniesieniu do któ-rych dokumentów?

b)Czy uzupełniane podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie, czy na dzień ich złożenia?
c)Czy można uzupełnić przedmiotowy środek dowodowy uzyskany dopiero po upływie terminu składania ofert?

3.Najczęstsze powody odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?
a)Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia
b)Niezłożenie lub nieuzupełnienie wymaganych oświadczeń i dokumentów
c)Nieprawidłowe wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania za zdolnościach/sytuacji podmiotów trzecich oraz w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
d)Oferta z błędną stawką podatku VAT - czy zawsze w takim przypadku oferta musi zostać odrzucona?
e)Oferta, której termin związania minął - jaki jest jej status w postępowaniu, jak po-winien zachować się wykonawca w takiej sytuacji?

2.Opis przedmiotu zamówienia  
a)Wstępne konsultacje rynkowe -jakie ryzyko niesie za sobą dla Wykonawców udział w konsultacjach?
b)Opis przedmiotu zamówienia dokonany za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę

3.Prawidłowa procedura wykluczenia Wykonawcy, którego uznano za nieposiada-jących wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
4.Zmiany dotyczące sposobu wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym uczestnikiem postępowania
5.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe
a)Wymagana forma oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych
b)Co to znaczy, że oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzają brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia nie później niż na dzień składania ofert?
c)Jak prawidłowo powinno się wzywać do uzupełniania podmiotowych środków dowodowych?

6.Wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał poprzednią umowę  
a)Czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy tylko umów o zamówienie pub-liczne?
b)Czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy również umów OiB zawartych z pominięciem Pzp?
c)Od jakiej daty liczyć okres wykluczenia i jak długo Wykonawca podlega wykluczeniu?

7.Wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który w poprzednim postępowaniu oszukał Zamawiającego  
a)Jakiej treści oświadczenie dołącza do wniosku o dopuszczenie Wykonawca, który nie zgadza się z wykluczeniem go z poprzedniego postępowania?
b)Jaki jest okres wykluczenia Wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji?

8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
a)Szczególny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
b)Kto i w jaki sposób musi wykazać spełnianie warunku udziału dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej?
c)Kto i w jaki sposób musi wykazać spełnianie warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej?
d)Kontrowersje związane z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp - kto ma wykonywać zamówienie?

9.Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców na podstawie kryteriów selekcji
a)Co to są kryteria selekcji?
b)Zmiany zasad ograniczania liczby Wykonawców
c)Podstawy odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.Wadium - najważniejsze sprawy
a)Wysokość wadium
b)Dopuszczalne formy wadium
c)Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
d)Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
e)Wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
f)Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium

OPINIE

Prowadzący posiada ogromną wiedzę, bardzo przydatne szkolenie.

Michał Wesołowski - Seris Konsalnet

Szkolenie dobrze prowadzone, prowadzący bardzo dobrze przekazuje informacje. Duże doświadczenie prowadzącego z zakresu szkolenia.

Maciej Gawęda - Time Security Sp. z o. o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna "2S"
Miejsce Termin Trener Cena
DOBIERZ VOD 50% TANIEJ
więcej informacji
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR BUD. MARRIOTT 9-10 maja 2024 Grzegorz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz wiktor.wlaz@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)7656593