Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia Publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia Publiczne dla branży kulturalnej - kompendium wiedzy i najlepszych praktyk dla zamawiających

TEMAT

Zamówienia Publiczne dla branży kulturalnej

- kompendium wiedzy i najlepszych praktyk dla zamawiających

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnicy zyskają konkretną i praktyczną wiedzę, która umożliwi im skuteczne działanie w obszarze zamówień z działalności kulturalnej. Program szkoleniowy obejmuje aspekty takie jak: definicje działalności kulturalnej, wyłączenie z zakresu ustawy Pzp dla dostaw lub usług z tej dziedziny, oraz zasady prawidłowego udzielania zamówień. Dzięki temu uczestnicy będą w stanie zrozumieć kompleksową problematykę związaną z zamówieniami z zakresu działalności kulturalnej.

Podczas szkolenia omówione zostaną również praktyczne umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania postępowania, takie jak szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia oraz ocena ofert w ramach określonych kryteriów.

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

1.    ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
a)    Pojęcie działalności kulturalnej
b)    Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej wyłączone z zakresu ustawy Pzp
c)    Prawidłowe udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej na pod-stawie przepisów rozdziału 4a ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
d)    Czy i w jaki sposób stosować przepisy sankcyjne do zamówień z zakresu działalności kulturalnej?
2.    AGREGOWANIE ZAMÓWIEŃ (W TYM Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ) I NIEDOZWOLONE DZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA CZĘŚCI
a)    Planowanie postępowań - na czym polega?
b)    Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
c)    Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
d)    Kiedy osobne szacowanie wartości zamówienia jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami?
e)    Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
f)    Zasady postępowania w przypadku zamówień nieplanowanych
g)    A co z pracami remontowymi na różnych budynkach, sumować ich wartość czy nie?
3.    PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM
a)    Wybór wariantu trybu podstawowego:
•    Bez negocjacji
•    Z możliwością negocjacji
•    Z negocjacjami
b)    Wszczęcie postępowania
c)    Dopuszczalne zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ (OPiW-u), w tym kolejność zamieszcza-nia/przekazywania ogłoszeń/zmian SWZ (OPiW-u),
d)    Udzielanie wyjaśnień dotyczących SWZ (OPiW-u)
e)    Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
f)    Zawiadamianie Prezesa UZP o złożonych ofertach,
g)    Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo,
h)    Badanie i ocena ofert, w tym symulacja przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rażąco niskiej ceny - jak prawidłowo wezwać do wyjaśnień i o co pytać? Ile razy można powtarzać wezwanie do złożenia wyjaśnień?
i)    Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
j)    Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należyte-go wykonania umowy,
 

k)    Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak prze-kazywać?
l)    Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu prowadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno ogłoszenie?
4.    ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
a)    Zamówienie z wolnej ręki z uwagi na możliwość wykonania zamówienia tylko przez jednego wy-konawcę - na co zwrócić uwagę?
b)    Zamówienie z wolnej ręki w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej?
c)    Udzielanie zamówień z wolnej ręki w kontekście dostępu do zagranicznych baz danych i infor-macji bibliotecznej
d)    Przypadki upoważniające zamawiającego do nieujawniania danych osobowych oraz wysokości wynagrodzenia w sytuacji udzielenia zamówienia z wolnej ręki
5.    JAK ZAMÓWIĆ WIĘCEJ BEZ ZBĘDNEGO POSTĘPOWANIA?
a)    Prawo opcji w praktyce:
·    Wymagane postanowienia umowy przy korzystaniu z prawa opcji
·    W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
·    Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się od ceny zamówienia podsta-wowego, czy ceny łącznej za zamówienie podstawowe i opcjonalne?
·    Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podsta-wowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
·    Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
b)    Wznowienia zamówienia:
·    Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
·    W jaki sposób przewidzieć wznowienie zamówienia publicznego w dokumentach zamówienia?
c)    Poszerzenie zakresu zamówienia zmianą umowy:
·    Co to jest zmiana niskowartościowa?
·    Czy zamawiający musi ją przewidzieć w dokumentach zamówienia, a jej wartość doliczyć ustalając wartość szacunkową?    
·    Dlaczego w ramach określonych w przepisie wartości granicznych zmian umowy, tj. 10% i 15% warto-ści wynagrodzenia, należy uwzględniać zarówno zmiany umowy zwiększające, jak i zmniejszające za-kres świadczenia?
·    Czy zmiana umowy na podstawie 455 ust. 2 polegająca tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wyko-nawcy bez zmiany zakresu zamówienia lub zobowiązania wykonawcy jest zgodna z ustawą?

OPINIE

Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Program szkolenia został szczegółowo omówiony. Prowadzący z zaangażowaniem wyjaśniał poszczególne zagadnienia w oparciu o przykłady i opinie KIO. Możliwość skorzystania z bazy informacji zawartej w EduStrefie bardzo przydatna.

Anita K - SUM

Wybieram szkolenia w APEX net "w ciemno", bo wiem że bez względu na temat, będą poprowadzone na najwyższym poziomie. Widać ogromną dbałość przy zatrudnianiu instruktorów do prowadzenia szkoleń, tak aby wciąż utrzymywać jakość - i udaje się to od lat.

Anna Topolska - Kwidzyńskie Centrum Kultury

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń