Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne w dziedzinie OiB Warsztat dla zamawiających uwzględniający specyfikę branży, na podstawie wyników kontroli, opinii i orzecznictwa

TEMAT

Zamówienia publiczne w dziedzinie OiB.

Warsztat dla zamawiających uwzględniający specyfikę branży, na podstawie wyników kontroli, opinii i orzecznictwa.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo agregować zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, unikając niedozwolonego dzielenia zamówień na części oraz dowiedzą się jak prawidłowo sporządzać oświadczenia oraz podmiotowe środki dowodowe, co pozwoli im zrozumieć zawiłości procedur prawnych. Ponadto, omówione zostaną także kwestie wykluczenia z postępowania oraz wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

Szkolenie pomoże uczestnikom zdobyć umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania postępowania, włączając w to omówienie kwestii terminów związania ofertą oraz zagadnień związanych z jawnością postępowania
 

Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, w szczególności do pracowników sektora publicznego, specjalistów ds. zamówień publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowego agregowania zamówień.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ!

PROGRAM

1.    Agregowanie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i niedozwo-lone dzielenie zamówień na części
•    Co to są podobne dostawy?
•    Szacowanie wartości zamówień na usługi
•    A co z pracami remontowymi na różnych budynkach/budowlach, sumować ich wartość czy nie?
•    Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w czę-ściach
•    Co z ustaloną wartością zamówienia udzielanego w częściach, gdy pojawia się zamó-wienie nieplanowane?
2.    Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe
·    Wymagana forma oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmio-towych środków dowodowych
·    Co to znaczy, że oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzają brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia nie później niż na dzień składania ofert?
·    Jak prawidłowo wezwać do uzupełniania podmiotowych środków dowodowych?
·    Czy uzupełniane podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień składa-nia wniosków o dopuszczenie, czy na dzień ich złożenia?
3.    Wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał poprzednią umowę  
·    Czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy tylko umów o zamówienie publiczne?
·    Czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy również umów OiB zawartych z pominięciem Pzp?
·    Od jakiej daty liczyć okres wykluczenia i jak długo Wykonawca podlega wykluczeniu?
4.    Wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który w poprzednim postępowaniu oszukał Zamawiającego  
·    Jakiej treści oświadczenie dołącza do wniosku o dopuszczenie Wykonawca, który nie zgadza się z wykluczeniem go z poprzedniego postępowania?
·    Jaki jest okres wykluczenia Wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji?
 

5.    Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
·    Szczególny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
·    Kto i w jaki sposób musi wykazać spełnianie warunku udziału dotyczącego uprawni-eń do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej?
·    Kto i w jaki sposób musi wykazać spełnianie warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej?
·    Kontrowersje związane z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp - kto ma wykonywać zamówienie?
6.    Prawidłowa procedura wykluczenia Wykonawcy, którego uznano za nieposiada-jących wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
7.    Jawność postępowania i ograniczenia jawności w postępowaniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
·    Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załaczników do protokołu (w tym ofert)
·    Tajemnica przedsiębiorstwa - warunki skutecznego zastrzeżenia; zasady postępo-wania w przypadku nieskutecznego zastrzeżenia informacji.
·    Wyjątki od zasady jawności w postępowaniach o zamówienia w dziedzinach OiB
8.    Wybrane sprawy dotyczące trybów udzielania zamówień sektorowych
•    Wszczęcie postępowania OiB - gdzie i jak publikować ogłoszenia?
•    Terminy w postępowaniu o zamówienie w dziedzinach OiB
•    Udzielanie wyjaśnień do dokumentów zamówienia
•    Ważne sprawy związane z  terminem związania ofertą
a)    W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi określić termin związania ofertą?
b)    Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
c)    Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
d)    Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a ofer-ta nie została jeszcze wybrana
e)    Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
f)    Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

OPINIE

Prowadzący posiada ogromną wiedzę, bardzo przydatne szkolenie.

Michał Wesołowski - Seris Konsalnet

Szkolenie dobrze prowadzone, prowadzący bardzo dobrze przekazuje informacje. Duże doświadczenie prowadzącego z zakresu szkolenia.

Maciej Gawęda - Time Security Sp. z o. o.

CENA ZAWIERA

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń