Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne dla początkujących

TEMAT

Zamówienia publiczne

dla początkujących

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!

Szkolenie kierowane jest do osób rozpoczynających pracę oraz początkujących o małym doświadczeniu w zamówieniach publicznych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami obowiązującymi przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne zastosowanie tych zasad.

 Omówienie zasad w oparciu o przykłady występujące w praktyce, powoduje, że przepisy prawa zamówień publicznych stają się jasne i zrozumiałe.

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez trenera, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówień publicznych nabytą  podczas pracy po stronie wykonawcy, zamawiającego ale również jako wieloletniego arbitra zamówień publicznych. Uczestnictwo w szkoleniu z pewnością nie będzie czasem straconym.

 

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1428
Liczba opinii o trenerze: 1866

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. PRZEPISY REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • Ustawa z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Rozporządzenia wykonawcze
 • Przepisy Kodeksu Cywilnego stosowane w sprawach nieuregulowanych ustawą.
 1. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • Jawność postępowania
 • Równe traktowanie wykonawców
 • Zapewnienie uczciwej konkurencji
 • Przejrzystość postępowania
 • Efektywność zamówień
 • Bezstronność osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania
 1. STRONY POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • ZAMAWIAJĄCY
 • Bezstronność osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna osób
 • WYKONAWCA,
 • Określenie warunków wymaganych od wykonawców
 • Wykluczenie wykonawców ustawowe  w tym również wynikające z przepisów „restrykcyjnych” 
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
 • WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE,
 • Reprezentacja wykonawców
 • Wspólne wykazanie spełnienia warunków
 • Podział zakresu obowiązków poszczególnych wykonawców
 • Odpowiedzialność solidarna wykonawców
 • POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH WYKONYNAWCÓW
 • obowiązku podmiotu udostępniającego zasoby
 • odpowiedzialność udostępniającego zasoby
 1. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ
 • Plan finansowy jednostki
 • Planowanie zamówień
 • Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia

 

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • Sporządzenie analizy potrzeb i wymagań
 • Opisanie przedmiotu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • Opracowanie dokumentów zamówienia (w zależności od wybranego trybu - Specyfikacja warunków zamówienia, Opis potrzeb i wymagań)
 • Wymagania dotyczące wadium
 • Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu w zależności od wybranego trybu.
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH TRYBACH
 • ZASADY WYBORU TRYBU POSTĘPOWANIA
 • ZAMÓWIENIA PODPROGOWE:
 • Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
 • Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
 • Tryb podstawowy z zastosowaniem negocjacji
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • ZAMÓWIENIA NADPROGOWE
 • Przetarg nieograniczony
 • Przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Dialog konkurencyjny
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Zamówienie z wolnej ręki
 1. SKŁADANIE I OCENA OFERT
 • czynności podczas otwarcia ofert
 • badanie i wyjaśnianie treści ofert
 • wybór oferty najkorzystniejszej
 1. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
 • UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 • Termin zawarcia umowy
 • Wprowadzanie zmian do zawartej umowy
 • Zasady waloryzacji umów wynikająca ze zmiany warunków niezależnych od stron umowy
 • Zatrudnienie podwykonawców
 • Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Raport z wykonania umowy
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 • Okoliczności unieważnienia postępowania

 

OPINIE

Drodzy Państwo! Szkolenie prowadzone na najwyższym poziomie. Niewiarygodna znajomość ustawy Pzp, płynne przechodzenie z tematu na temat, zabawne konkluzje, co powoduje, że wiedza zostaje na dłużej. Bardzo przydatne przykłady "z życia wzięte" oraz ćwiczenia, które mobilizują do rozwinięcia tematu.

Ewelina Pniok - Stadion Śląski

To moje drugie szkolenie z ApexNet i z pewnością nie ostatnie. Prowadzący - G.Czaban przekazuje wiedzę w sposób jasny i przejrzysty, treści są merytoryczne i co najważniejsze - poparte odpowiednimi dowodami. Bardzo polecam

Oliwia Łazarska - Zakład Komunalny Sp. z.o.o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna "2S"
Miejsce Termin Trener Cena
DOBIERZ VOD 50% TANIEJ
więcej informacji
WROCŁAW, HOTEL SCANDIC 25-26 czerwca 2024 Łukasz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT

To szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Szkolenie prowadzone na żywo poprzez platformę szkoleń online
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900