Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Master eNotices2 dla...

SZKOLENIA OTWARTE

Master eNotices2 dla Sektorowców - kurs praktyczny

TEMAT

Master eNotices2 dla Sektorowców

- kurs praktyczny

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Master Enotices2 dla Sektorowców dedykowany jest wyłącznie dla zamawiających sektorowych.
Jeżeli do tej pory kursy branżowe były dla Ciebie zbyt ogólne i dalej czujesz, że eNotices2 to dla Ciebie i Twojej organizacji dalej czarna magia - to nasz kurs jest właśnie dla Ciebie.
Kurs został stworzony, aby skutecznie odpowiedzieć na specyficzne potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się zamawiający w sektorach takich jak energetyka, transport, czy usługi komunalne.

Podczas kursu Master Enotices2 uczestnicy zgłębią tajniki zamówień sektorowych, ucząc się, jak sprawnie i efektywnie zarządzać całym procesem — od momentu planowania przez składanie zamówień, aż po finalizację zamówienia.
W efekcie, zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom samodzielnie przygotowywać i przekazywać ogłoszenia sektorowe do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, a z uzyskaną bazą merytoryczną, znacząco zminimalizują ryzyko błędów i problemów.

CZAS TRWANIA KURSU TO 7 GODZIN!

DOSTĘP DO NAGRANIA OTRZYMUJESZ DO KOŃCA ROKU!

UWAGA! Kurs uwzględnia informacje ujęte w Instrukcjach UZP, jak również informacje z webinarów organizowanych przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej nt. nowych e-formularzy, w których uczestniczyła Trenerka.

W ramach kursu poznasz:

- terminologię wykorzystywana w nowych standardowych formularzach – kompleksowo omówioną prostym, konkretnym językiem,
- nawigację po e-formularzach i szereg ogólnych funkcjonalności platformy eNotices2,
- tworzenie ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w przetargu nieograniczonym z podziałem na dwie części w oparciu o przepisy dyrektywy 2014/25/UE (zamówienie publiczne sektorowe) jako reprezentatywnego,
- przygotowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu sektorowym,
- przebieg powstawania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego z podziałem na dwie części.

Wszystko to pokazane krok po kroku, przejrzyście i zrozumiale dla każdego, przez ekspertkę, która na co dzień współpracuje z zamawiającymi sektorowymi i naprawdę zna specyfikę ich  działania.

Przekonaj się, że zamówienia sektorowe, proces ich składania i przebieg zamówienia, to tak naprawdę nic trudnego!

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 124
Liczba opinii o trenerze: 95

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

Moduł I - Regulacje prawne w obszarze ogłoszeń unijnych dla zamawiających sektorowych z uwzględnieniem najnowszych zmian - część teoretyczna

1. Mapa ważnych regulacji prawnych unijnych i krajowych odnoszących się ogłoszeń unijnych dla zamawiających sektorowych – jak się po nich poruszać i jaki mają na siebie wpływ, czyli jak zapewnić by nasze działania były zgodne z prawem. Omówienie:
- dyrektywy sektorowej (2014/25/UE) w zakresie ogłoszeń unijnych,
- rozporządzenia wykonawczego (KE) 2019/1780 o e-formularzach i
- rozporządzeń wykonawczych zmieniających rozporządzenie 2019/1780, w tym najnowszego rozporządzenia (KE) 2023/2884 wprowadzającego istotne zmiany w e-formularzach – omówienie tych zmian:
•Co się zmienia i co od kiedy obowiązuje?
•Pola i ich oznaczenia - (EM), (CM), (M), (O) – co to oznacza, jak to odczytywać?
•Dodanie nowych e-formularzy nieobowiązkowych
•Dodatkowe pola w e-formularzach w związku z rozporządzeniami PEiR (UE) 2022/1031w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich
•Dodatkowe pola w e-formularzach w związku z rozporządzeniem PEiR (UE) 2022/2560 w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny
•Dodatkowe pola związane z dyrektywą PEiR (UE) sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955
 (Trenerka wyjaśni co obejmują e-formularze do publikacji ogłoszeń i jak je odczytywać, które pola są obligatoryjne, a które fakultatywne i jak to skutecznie sprawdzić, by nie popełnić błędu?);
- ustawy Pzp i projektu jej zmian w zakresie ogłoszeń unijnych w Dz.U. UE (co planuje ustawodawca w perspektywie kolejnych miesięcy? Jakich zmian należy oczekiwać?);
- wyjaśnienie jak regulacje prawne przekładają się na eNotices2 w praktyce.

Moduł II – Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - część praktyczna – prezentowana bezpośrednio na koncie e-Notice2[1]

W toku części praktycznej Trenerka:
- wyjaśni terminologię stosowaną w ogłoszeniach unijnych sektorowych – odkodujemy obco brzmiące pojęcia z ogłoszeń/rozporządzenia 2019/1780 i rozporządzeń je zmieniających i przełożymy je na język ustawy Pzp – wyjaśnienie pojęć takich jak: organizacja, CPV, NUTS, wznowienie, procedura przyspieszona, kryteria

kwalifikacji, podstawy wykluczenia, zastrzeżony udział, zastrzeżone wykonanie, kryteria udzielenia, techniki, zabezpieczenie, zamówienia strategiczne, organizacja przeglądu;
- zaprezentuje możliwe ścieżki radzenia sobie z błędami aplikacji;

Moduł II.1.  Przygotowanie do tworzenia ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwie części

1. Informacje wstępne i przygotowanie do przekazania ogłoszenia o zamówieniu

1.1. O koncie na e-Notices2; kontekst działania; ustawienia (możliwość przekazania uprawnień);

1.2. Omówienie ogólne zawartości głównych zakładek na eNotices2: „Moje ogłoszenia”, „Moje ustawienia formularzy”/”Moje ustawienia organizacji”, „Książka adresowa”, „Moje grupy robocze”, „Utwórz ogłoszenie” – co służy czemu?  Jak działa grupa robocza? Jak ją utworzyć i zaprosić członków? Jak przenieść ogłoszenia do innego kontekstu?

1.3. Omówienie szczegółowe zakładki „Moje ustawienia formularzy” – „Ustawienia formularzy”, „Domyślne wartości pól” i „Ustawienia głównego nabywcy”;

1.4. Predefiniowanie – jak ułatwić sobie pracę przy ogłoszeniach? Książka adresowa. Wskazówki, porady, itp.

Moduł II.2. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w podziale na dwie części

1. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w podziale na dwie części – krok po kroku

1.1. Dane systemowe

1.2. Organizacje – czym są i jak uzupełnić pola; jak zautomatyzować uzupełnianie?

1.3. Umawiająca się strona i usługodawca

1.4. Procedura – szczegółowe omówienie zakładek (czy są obowiązkowe, czy nie; jakie informacje powinny być wskazane w poszczególnych polach):

1.4.1. Przeznaczenie

1.4.2. Warunki przetargu – jak określić podstawy wykluczenia?

1.4.3. Procedura – w tym czym jest procedura przyśpieszona?

1.4.4. Rozkład części zamówienia - czym jest LOT? Czym jest GLO?

1.5.  Uzupełnienie dalszych informacji odnoszących się do procesu składania ofert, warunków przetargu, informacji o składaniu ofert i wnoszeniu środków ochrony prawnej:

1.5.1. Podział zamówienia na części (stworzymy ogłoszenie w podziale na dwie części)

1.5.2. Szczegółowe omówienie zakładek:

-  „Proces składania ofert”,

- „Warunki przetargu”, w tym kryteria kwalifikacji (jak poradzić sobie, gdy w postępowaniu Zamawiający nie stosuje warunków udziału w postępowaniu?); kryteria udzielenia, informacje o powtarzalności, wymogi dotyczące realizacji zamówienia

- „Informacje o składaniu ofert” i

 

-„Odwołanie”

w odniesieniu do każdej ze zdefiniowanych części zamówienia.
1.5.3. Walidacja/zatwierdzenie, błędy i przekazanie do publikacji  

1.6. Czas publikacji, statusy ogłoszeń, kopiowanie ogłoszenia, importowanie ogłoszeń TED;

1.6.1. Publikacja „jak najszybciej” / „wybór daty publikacji” – ile czeka się na publikację ogłoszenia złożonego do eNotices2?kiedy dokładanie zostanie opublikowane?

1.6.2. Statusy ogłoszeń – co oznaczają i jakie są? Do kiedy można anulować ogłoszenie – wstrzymać publikację?
1.6.3. Jak skopiować ogłoszenie do innego ogłoszenia?

1.6.4. Jak importować ogłoszenie z Dz.U. UE do aplikacji eNotice2 w celu np. przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego przy pomocy eNotice2
Moduł III – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu sektorowym - część praktyczna – prezentowana bezpośrednio na koncie e-Notice2[1]

Wypełnienie ogłoszenia o zmianie zamówienia sektorowego krok po kroku z podziałem na 2 części
W jaki sposób wygenerować ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu sektorowego i jak w praktyce wprowadzić zmiany w ogłoszeniu, gdzie wprowadza się zmiany?
Uzupełnianie zakładki „Zmiany” ze szczegółowym omówieniem pól obowiązkowych i opcjonalnych
Moduł IV – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sektorowego - część praktyczna – prezentowana bezpośrednio na koncie e-Notice2[1]
Wypełnienie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego krok po kroku z podziałem na 2 części przy uwzględnieniu jako zwycięzcy konsorcjum wykonawców i sytuacji braku ofert.
Omówienie prawidłowej sekwencji działań przy wypełnianiu ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia sektorowego, pól obowiązkowych/fakultatywnych przy uzupełnianiu takiego ogłoszenia – jakie informacje trzeba, a jakie można podać i w jakiej kolejności, w tym omówienie kwestii związanych z informacjami o wykonawcy (m. in. pól odnoszących się do beneficjentów rzeczywistych i rynku regulowanego), praktyczne wskazówki;
1. Jak utworzyć ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sektorowego w eNotices2?

2. Organizacje w ogłoszeniu – jak je zdefiniować, dodać, zaimportować z książki adresowej, jakie informacje powinny znaleźć się w ich opisie, przypisywanie organizacji do ról; czy muszę wskazywać wszystkich wykonawców, którzy złożył ofertę, czy tylko wybranego?

3. Co należy wypełnić w sekcji „Wyniki” z rozbiciem na zakładki:

3.1. Wyniki (jakie pola trzeba, a jakie można wypełnić, jakie wartości netto czy brutto należy wpisywać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia sektorowego ?);

3.2. Uczestnicy przetargu – jak uzupełnić te dane w przypadku pojedynczego wykonawcy, a jak w przypadku konsorcjów, kim jest strona składająca ofertę?

3.3. Zamówienia – identyfikator zamówienia, które daty trzeba, a które można wpisać, które pola mają charakter obowiązkowy, a które można pominąć; co to oferta prowadząca do umowy i sygnatariusz umowy,
środki UE; jak stworzyć wiele zamówień – umów w przypadku postępowań podzielonych na części;

3.4. Oferty – jakie pola minimalnie trzeba zaznaczyć, aby formularz nie generował błędów, identyfikator oferty, wartość wyniku, jak prawidłowo wskazać ofertę dla danej części, podwykonawstwo, oferty z uwzględnieniem podziału zamówienia na części;

3.5. Wyniki części zamówienia – czyli jak to wszystko powiązać (powiązanie odpowiednich pól w wynik); omówienie pól odnoszących się do zwycięzcy i różnych statusów, powodów niewyłonienia zwycięzcy; wynik 2, informacje dotyczące Dyrektywy CVC, strony – organizacja finansująca, płacąca; wartość oferty – najniższej/najwyższej dopuszczonej – co to jest oferta dopuszczona; statystyki dotyczące odwołań, wnioski o dokonanie przeglądu – co trzeba, a co można wypełniać; omówienie jakie dane statystyczne zamawiający powinien minimalnie ująć w ogłoszeniu – jak powielić pola do wskazywania statystyk; jak stworzyć kilka wyników przy zamówieniach podzielonych na części.

4. Walidacja, usuwanie błędów, przesłanie ogłoszenia do publikacji.

2 BONUSOWE NAGRANIA " Z serii krótkie wskazówki o eNotices 2" przedstawiające:

 • Sposób wyszukiwania odpowiedniego kodu NUTS3, czyli odpowiedniej jednostki podziału statystycznego, w której mieści się miasto/wieś/miejsce stanowiące siedzibę organizacji, czy miejsce realizacji dostaw, robót budowlanych czy usług. Przy uzupełnianiu ogłoszeń w eNotices2 każdy zamawiający musi wpisać tą informację (wybrać z rozwijanej listy odpowiedni podregion NUTS3),a opisany w filmiku sposób pozwala to bezproblemowo i szybko ustalić.

• "Jak szukać pomocy?" - jaki sposób zwrócić się do pomocy technicznej eNotices2 - praktyczne wskazówki.

[1] środowisko testowe analogiczne do wersji produkcyjnej
Dodatkowo każdy uczestnik kursu otrzyma:
- prezentację pdf Modułu I Kursu zawierającą omówienie części teoretycznej;
- rozporządzenie wykonawcze 2019/1780 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi (KE) zmieniającymi, tj. rozporządzeniem (KE) 2022/2303 i rozporządzeniem (KE) 2023/2884
- instrukcje UZP odnoszące się do uzupełnienia ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

OPINIE

Forma, jak i treść merytoryczna szkolenia - jest bardzo pomocna. Można jednocześnie oglądać nagranie oraz wypełniać ogłoszenie w eNotices2. Gorąco zachęcam wszystkich do uczestnictwa!

Wojciech Walkowiak - Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Kurs, tak jak każdy inny w ApexNet, naprawdę godny polecenia. Zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Wiedza przekazywana w bardzo merytoryczny sposób, jasno i klarownie. Godny polecenia.

Marta Gaik - Maga Trade Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
WIDEO, WYBIERZ SAM! Wioleta Bajda 799.00 zł netto
1099.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena promocyjna obowiązuje tylko do 2024-07-21

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1099.00 zł netto

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900