Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > Kwalifikowalność wydatków...

SZKOLENIA OTWARTE

Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy

TEMAT

Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027

oraz Krajowego Planu Odbudowy

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przygotowanie do tworzenia i realizacji nowych projektów, jak również ich oceny. Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków, wnoszenia i dokumentowania wkładu własnego do projektów, wyboru wykonawców jest niezbędna dla efektywnej realizacji i rozliczania projektów unijnych. Pozyskana wiedza pozwoli zabezpieczyć ryzyka, które się wiążą z realizacją projektów unijnych. Uczestniczki i uczestnicy zauważą najważniejsze różnice w kwalifikowalności wydatków wobec perspektywy 2014-2020, co pozwoli lepiej wykorzystać szanse jakie daje nowe rozdanie i nie popełnić kosztownego błędu.

Szkolenie dedykowane:

•pracownikom administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego (w tym ministerstw, urzędów centralnych, marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych) oraz przedsiębiorstw zamierzający korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST)
•pracownickom instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających odpowiedzialnych za przygotowanie, rozliczanie i kontrolę projektów w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

 

Rekomendacje uczestników

TRENER

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 222
Liczba opinii o trenerze: 42

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

PROGRAM

1.Nowe zasady finansowania projektów
–Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu
oraz Beneficjenta
–Wkład własny – jak sprawić by był mniej dotkliwy?
–Zaliczka czy refundacja – jak można finansować projekty?
2.Aplikacje systemu CST2021 wspierające realizację i rozliczanie projektów
–WOD2021, SOWA EFS, LSI
–Baza Konkurencyjności
–System Monitorowania EFS
–SL2021
3.Realizacja projektu w partnerstwie – zmiany wprowadzone przez Ustawę wdrożeniową na lata 2021-2027
–Co koniecznie musi znaleźć się w Umowie partnerskiej?
–Jakie obszary wspólnej realizacji projektu są do indywidualnego ustalenia?
–O czym nie wolno zapomnieć?
–Jak rozliczać się w aplikacji SL2021?
4.Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027
5.Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027

 

6.Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027
–Matryca kwalifikowalności
–Zakup nieruchomości
–Wkład niepieniężny
–VAT – nadchodzi rewolucja?
–Cross-financing w EFRR/FS a EFS
–Zakupy środków trwałych i amortyzacja
–Trwałość projektów i przedsięwzięć
–Wynagrodzenia personelu projektu (dokumenty zaangażowania, „oddelegowanie”, premie, dodatki, rozliczanie czasu pracy) – nowe zasady
–Koszty pośrednie – czyli jak rozliczać koszty personelu zarządzającego?
–Inne uproszczone formy rozliczania wydatków – stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe
7.Różnice w kwalifikowalności w ramach projektów i przedsięwzięć dofinasowanych z FE 2021-2027 a Krajowego Planu Odbudowy
8.Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektowa
9.Kontrola projektów unijnych w ramach FE2021-2027
–Kto może nas kontrolować?
–Co jest przedmiotem kontroli?
–Jak przebiega kontrola?
10.Dyskusja i konsultacje z trenerką

OPINIE

Część merytoryczna szkolenia była b\na bardzo wysokim poziomie. Prowadząca szkolenie jest osoba bardzo komunikatywną, a co ważne - również bardzo wykwalifikowaną z ogromną wiedza praktyczną.

Wiktoria Karska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Profesjonalizm osoby prowadzącej, wiedza poparta własnym doświadczeniem i bardzo dobrą wartość merytoryczną.

Anna Przybysz - Ośrodek Rozwoju Edukacji

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • Roczny dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ONLINE, 19-20 września 2024
GWARANCJA TERMINU
Ingrid Szrajer 1099.00 zł netto + 23% VAT