Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne dla kontrolerów - jak skutecznie, zgodnie z prawem i w praktyce przeprowadzać kontrole postępowań

TEMAT

Zamówienia publiczne dla kontrolerów

- jak skutecznie, zgodnie z prawem i w praktyce przeprowadzać kontrole postępowań.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

UWAGA! SZKOLENIE DEDYKOWANE KONTROLEROM!

Program szkolenia został stworzony pod kątem weryfikowania poprawności prowadzonych postępowań krok po kroku.

Jak szczegółowo i kompleksowo prowadzić kontrolę zamówień publicznych? Na co zwrócić uwagę przede wszystkim. Które dokumenty kontrolować?

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie rozpoczniemy od formalnych kwestii związanych z kontrolowaniem i organami uprawnionymi do kontrolowania. Następnie przejdziemy do weryfikacji postępowań krok po kroku. Zwrócimy uwagę na poszczególne dokumenty przetargowe, w tym głównie dokument SWZ, kwestię nieprawidłowego ustalenia wartości zamówienia, kwestię terminów.

W dalszej części przejdziemy do obszaru badania ofert oraz oceny podmiotowej wykonawców i ważnych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę na tym etapie postępowania. Ostatnim punktem programu jest kontrola umów sporządzanych pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami.

 

 

Rekomendacje uczestników

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1441
Liczba opinii o trenerze: 1887

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

 1. Kontrola udzielania zamówień w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Organy kontroli, zobligowane do stosowane przepisów Działu XI ustawy PZP podczas kontroli udzielania zamówień publicznych;
 2. Wymagana współpraca pomiędzy organami kontroli:
 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. Zwracanie się z wnioskiem o udostępnienie informacji o wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli przez inny organ;
 3. Konieczność uwzględnienia wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu.
 1. Konieczność dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia;
 2. Zasady dokonywania kontroli na podstawie kwestionariusza kontrolnego zawierającego szczegółowy opis zagadnień, podlegających sprawdzeniu;
 3. Rola Prezesa UZP służąca harmonizacji rezultatów pokontrolnych i rodzaje kontroli realizowane przez Prezesa.
 1. Weryfikacja przeprowadzonego postępowania krok po kroku.
 1. Kompletność dokumentacji przeprowadzonego postępowania:
 1. Protokół postępowania – czym jest, jego forma i zawartość;
 2. Załączniki do protokołu – czym są oraz które z dokumentów tworzonych przez zamawiającego nie stanowią załączników do protokołu;
 3. Realizacja zasady jawności w praktyce – czy zamawiający prawidłowo ją realizował;
 4. Analiza potrzeb i wymagań – kiedy jest konieczna i jak ma wyglądać.
 1. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
 1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zmiana zasady agregacji zamówień w przypadku usług i robót budowlanych;
 2. Postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
 3. Sposoby ustalenia wartości zamówienia.
 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia:
 1. Kiedy zamawiający zobligowany jest przygotować Specyfikację, a kiedy Opis Potrzeb i Wymagań?
 2. Zasady wyjaśnień SWZ – terminy ustawowe, sposób ich liczenia, obowiązek przedłużenia terminu składania ofert, odpowiedź wyłącznie na wybrane pytania „po terminie”, czym jest wniosek o wyjaśnienie i czy wnioski o zmianę SWZ lub wyjaśnienie intencji zamawiającego wymagają reakcji?
 3. Zasady zmiany SWZ – zmiany dezaktualizujące ogłoszenie, kolejność działań i czy zawsze jest możliwość zmiany SWZ przed terminem składania ofert?
 4. Miejsce udostępnienia i okres – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i co zrobić z SWZ w przypadku unieważnienia postępowania.
 1. Termin związania ofertą i jego przedłużenie:
 1. Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą – jakie czynności Zamawiający ma wykonać w sytuacji kiedy termin związania ofertą upływa, a jakie kiedy upłynął;
 2. Obowiązek wskazania terminu związania ofertą datą kalendarzową – sposób liczenia terminu, maksymalny okres, czy zmiana terminu składania i otwarcia ofert ma wpływ na termin związania ofertą?
 3. Niedopuszczalne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
 4. Termin związania ofertą, a obowiązek zabezpieczenia oferty wadium. 

 

 1. Badanie ofert:
 1. Przedmiotowe środki dowodowe – definicja, termin złożenia, możliwość uzupełnienia;
 2. Konieczność poprawienia omyłek – czym jest niezgodność treści oferty z dokumentami zamówienia, możliwość zakwestionowania poprawienia innej omyłki przez Wykonawcę, terminy;
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – zmiany w zakresie obowiązku zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy i wymagań dotyczących zawartości wyjaśnień, dlaczego cena oferty niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert nie zawsze wymaga zwrócenia się o wyjaśnienia;
 1. Ocena podmiotowa Wykonawcy:
 1. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz źródła ich ocen;
 2. Zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego;
 3. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
 4. Przesłanki wykluczenia w ustawie sankcyjnej;
 5. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia – wariant minimalny, pośredni i unijny;
 6. Dodatkowe warunki zakazujące udzielania zamówień wynikające z rozporządzenia rady (ue) 833/2014 - dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne nie należy mylić z przesłankami wykluczenia i czy rozporządzenie dotyczy również zamówień prowadzonych w procedurze krajowej, a współfinansowanych ze środków unijnych?
 1. Zmiany przy opisie przedmiotu zamówienia:
 1. Kiedy opis przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych nie utrudnia uczciwej konkurencji.
 2. Obowiązek podania kryteriów równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu w opisie przedmiotu zamówienia;
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 2. Kryteria podmiotowe – czy przy usługach społecznych wciąż mogą być stosowane?
 1. Tryb przetargu nieograniczonego i tryb podstawowy krok po kroku:
  1. Procedura odwrócona – czym jest i jak powinna wyglądać;
  2. Na czym polega każdy z trzech wariantów stosowania trybu podstawowego?
  3. Jaką postać powinny przybrać negocjacje z wykonawcami w wariancie II i III?
  4. Co wykonawca może zmienić w treści swojej oferty po negocjacjach?
  5. Czy zamawiający może zrezygnować z zapowiedzianych negocjacji w wariancie II pomimo informacji od wykonawców o gotowości ulepszenia złożonej wcześniej oferty?
 1. Umowy w zamówieniach publicznych:
 1. Klauzule abuzywne (niedozwolone);
 2. Obowiązkowe postanowienia umowne;
 3. Różnice w zasadach waloryzacji wynagrodzenia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy i 12 miesięcy;
 4. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  1. Przesłanki dopuszczające zmianę umowy:
  2. Zmiany nieistotne;Zmiany istotne nieobjęte zakazem zmiany;
  3. Czy zamawiający może podnieść wynagrodzenie wykonawcy domagającego się zmiany umowy ze względu na występującą inflację czy też agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę? 

 

OPINIE

Bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia pozwolił mi na utrwalenie i uporządkowanie informacji. Prowadzący szkolenie – p. Łukasz Czaban posiada bowiem duże doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i bardzo przystępny zawsze przekazuje uczestnikom. Należy też zwrócić uwagę na dobrą koordynację szkolenia ze strony firmy ApexNet

Marta Wiśniewska - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Podczas szkolenia poszerzyłam swoją wiedzę/ Trener zwrócił uwagę na ważne aspekty. Szkolenia ApexNet sprawiają, że czuję się pewniej pracując z ustawą i wpływają na moją pracę pozytywnie

Karolina Pluta - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Miejsce Termin Trener Cena
DRUGIE SZKOLENIE WIDEO 50% TANIEJ
Sprawdź co zyskasz
ONLINE, 3-4 września 2024
GWARANCJA TERMINU
Łukasz Czaban 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900