SZKOLENIA VOD

Od oferty do umowy - zamówienia publiczne z perspektywy wykonawcy Ważne orzecznictwo, przykłady błędów, praktyczne rozwiązania

TEMAT

Od oferty do umowy -

zamówienia publiczne z perspektywy wykonawcy. Ważne orzecznictwo, przykłady błędów, praktyczne rozwiązania.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Składasz swoje oferty w przetargach? Zapewne więc chcesz, żeby to właśnie Twoja oferta została wybrana jako zwycięska! W takim razie świetnie trafiłeś - podczas tego szkolenia wejdziesz na kolejny poziom wiedzy o zamówieniach publicznych z perspektywy wykonawców.

Waloryzacja umów, wadium, wspólne ubieganie się o zamówienie, błędy i nieprawidłowości w ofertach, a to wszystko na podstawie najnowszych przepisów i aktualnego orzecznictwa, bo przecież nikt nie chce popełnić błędów poprzedników!

Ucz się na przykładach, praktycznych przypadkach i ... bez wychodzenia z domu!

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1913
Liczba opinii o trenerze: 1979

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

CZĘŚĆ I: ZMIANY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Waloryzacja umowna i inne zmiany umowy:
 1. Jakie klauzule waloryzacyjne i w jakich przypadkach Zamawiający zobowiązany jest wprowadzić do umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 2. Na czym polega zasada współdziałania?
 3. Zmiany umów w sprawie zamówień publicznych
 • Co to jest zmiana istotna?
 • Przykłady zmiany charakteru Umowy
 • Zmiana Umowy w drodze klauzul przeglądowych - elementy prawidłowej klauzuli przeglądowej
 • Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane - kiedy może je zlecić w ramach aneksu do Umowy, a kiedy wymagana jest nowa Umowa?
 • Zmiany konieczne - np. spowodowane okolicznościami konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wysoką inflacją itp.
 • Zmiany niskowartościowe (nieprzekraczające progów UE oraz 15% lub 10% wartości Umowy) - dlaczego zmiana niskowartościowa jest najkorzystniejsza dla Wykonawcy?
 • Zmiana umowy dokonywana na podstawie autonomicznej przesłanki określonej w art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
 1. Jak prawidłowo składać wnioski o waloryzację wynagrodzenia?
 • Wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą wykonawca występuje z wnioskiem o waloryzację
 • okres realizacji umowy, którego dotyczy wniosek o waloryzację
 • wartość oczekiwanej przez wykonawcę zmiany wynagrodzenia
 • Dowody potwierdzające zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem umowy
 • Proponowany przez wykonawcę sposób dokonania zmiany: waloryzacja jednorazowa, czy cykliczna (wprowadzenie lub zmiana klauzuli waloryzacyjnej).
 1. Dlaczego w przypadku sporu z Zamawiającym warto rozważyć skorzystanie z pozasądowych instrumentów rozwiązywania sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacji, koncyliacji)?

CZĘŚĆ II: PRZETARGI

1. Warunki zamówienia w orzecznictwie

a) Co to znaczy warunek proporcjonalny?

 • Na co należy zwracać uwagę kwestionując warunki udziału w postępowaniu?
 1. Poleganie na zasobach i zdolnościach podmiotów trzecich - jak to jest z udostępnianiem polisy oc? W jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby winien zrealizować usługi i roboty budowlane? Czy leasing i najem urządzeń/maszyn/pojazdów to poleganie na zasobach podmiotów trzecich? Kto to jest podmiot udostępniający zasoby? Czy wykonawca musi posiadać wymagany potencjał techniczny (pojazdy, maszyny, sprzęt itp) już na dzień składania ofert?

 

 1. Wspólne ubieganie się o zamówienie
 • Czy można sumować doświadczenie?
 • Kiedy wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?
 • Jaki zakres zamówienia winien wykonać Wykonawca posiadający referencje?
 • W jaki sposób wykazywać spełnianie warunku dotyczącego doświadczenia, gdy wykonawca nabył je realizując zamówienie z innym Wykonawcą?
 • Czy można sumować kwoty z różnych rachunków bankowych posiadanych przez tego samego Wykonawcę?
 • Czy można sumować kwoty z zaświadczeń różnych banków o zdolności kredytowej tej samej firmy?
 • Czy można sumować przychody, sumy z polis oc różnych Wykonawców?
 1. Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia
 • Warunki, które muszą być spełnione, aby Zamawiający mógł opisać przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych
 • Jak kwestionować warunki zamówienia dotyczące przedmiotu zamówienia?
 • Dlaczego na pytania sugerujące zmianę SWZ Zamawiający nie musi odpowiadać?
 1. Wadium w zamówieniach publicznych
 • Forma i sposób wniesienia wadium
 • Najczęściej popełniane błędy skutkujące odrzuceniem oferty
 • Zwrot wadium - co robić gdy Zamawiający opóźnia się ze zwrotem wadium?
 1. Wymagania techniczne i organizacyjne przygotowywania i przekazywania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Dokumenty elektroniczne - błędy popełniane podczas składania elektronicznych informacji/zaświadczeń z KRK, ZUS i US
 • Czy można używać formatu .rar, .pages przygotowując ofertę i inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty elektroniczne?
 • Najczęstsze błędy popełniane podczas składania podpisów elektronicznych
 • Co to są dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty?
 • Środki komunikacji elektronicznej służące do przekazywania ofert - na co zwrócić uwagę?
 • Czy można uzupełniać dokumenty elektroniczne z nieprawidłowym podpisem?
 1. Przygotowywanie i składanie ofert w świetle aktualnego orzecznictwa
 1. Składam ofertę, a tutaj nie działa platforma zakupowa - co robić?
 2. Oferta założona o 12:00:49 gdy w SWZ wskazano termin do 12:00 jest złożona prawidłowo?
 3. Oferta niezgodna z Pzp - wybrane casusy
 4. Oferta złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji - w tym zaoferowanie nierealnych do dotrzymania warunków w celu uzyskania wysokiej punktacji w kryteriach oceny, inżynieria cenowa
 5. Oferta niezgodna z warunkami zamówienia - jakie niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia Zamawiający zobowiązany jest poprawić?
 6. Oferta z rażąco niską ceną - na co zwrócić uwagę składać wyjaśnienia w sprawie wyliczenia ceny i o czym pamiętać sprawdzając wyjaśnienia złożone przez konkurenta?
 7. Oferta z błędną stawką podatku VAT - czy zawsze w takim przypadku oferta musi zostać odrzucona?
 8. Oferta, której termin związania minął - jaki jest jej status w postępowaniu, jak powinien zachować się wykonawca w takiej sytuacji?
 9. Czy w trybie podstawowym można złożyć ofertę dodatkową z niższą ceną całkowitą ale zawierającą niektóre ceny jednostkowe wyższe niż zaoferowane w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu?

 

OPINIE

Trener prowadzący szkolenie posiada szeroką wiedzę i potrafi w sposób przystępny ją przekazać. Materiały szkoleniowe bardzo dobrej jakości merytorycznej jak i funkcjonalnej. Dostęp do EduStrefy - super uzupełnienie szkolenia.

Agnieszka Zadrożyńska - Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

Po raz kolejny uczestniczyłem w szkoleniu organizowanym przez ApexNet i po raz kolejny się nie zawiodłem. Przekazywana wiedza jest merytoryczna i zwięzła dzięki czemu nie ma problemu z jej wykorzystaniem w praktyce. Sposób prowadzenia samego szkolenia jest ciekawy i prowokujący do aktywnego udziału w nim.

Sławomir Kłos - Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900