SZKOLENIA VOD

Specjalista ds zamówień publicznych w 2024 r Praktyczne zagadnienia i najnowsze zmiany z uwzględnieniem orzecznictwa, wyników kontroli i opinii UZP

TEMAT

Specjalista ds. zamówień publicznych w 2024 r.

Praktyczne zagadnienia i najnowsze zmiany z uwzględnieniem orzecznictwa, wyników kontroli i opinii UZP.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Potrzebujesz konkretnej wiedzy, która zostanie wyjaśniona w najprostszy sposób? Nasza propozycja tego kursu może być rozwiązaniem Twoich codziennych problemów! To tutaj znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące i skomplikowane pytania dotyczącej Prawa zamówień publicznych! To na tym szkoleniu otrzymasz wyjątkową ekspercką wiedzę z najwyższej półki!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study, orzecznictwo na podstawie błędów

Kurs kierowany do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • wykonawców
 • kontrolerów

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1417
Liczba opinii o trenerze: 1824

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

1.    Nowe progi obowiązujące w procedurach zamówień publicznych od 1 stycznia 2024 roku.

2.    Tajemnica przedsiębiorstwa w tym:
a)    Czy badanie skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga udokumentowania przez Zamawiającego?
b)    Czy w sytuacji niepełnego wykazania, iż zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy wezwać wykonawcę do jej uzupełnienie?
c)     Czy uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa może również stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
d)    Czy cała oferta i załączone do niej dokumenty mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
e)    Czy dane personalne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
f)    Czy uprawnienie do zastrzeżenia określonych informacji może służyć jako narzędzie uniemożliwiające konkurencyjnym wykonawcom ocenę ofert i dokumentów składanych w postępowaniu?

3.    Ratowanie wykonawców i ich ofert w sytuacjach niezłożenia, złożenia niekompletnych lub zawierających błędy dokumentów i oświadczeń oraz popełnienia omyłek w tym:
a)    Różnica pomiędzy wezwaniem dotyczącym podmiotowych, a przedmiotowych środków dowodowych;
b)    Samodzielne uzupełnienie dokumentów w przypadku dostrzeżenia przez Wykonawcę uchybienia w dokonanej wcześniej czynności;
c)    Przypadki rezygnacji z zapowiedzianego w SWZ wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
d)    Poprawienie w ofercie omyłek:
- oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe – definicja, przykłady ich korekty oraz najczęściej popełniane błędy;
- inne omyłki powodujące niezgodność oferty z warunkami zamówienia – granica istotności omyłki, sposób poprawienia, akceptacja wykonawcy.

4.    Poleganie na zasobach/sytuacji podmiotu trzeciego w tym:
a)    Czy podmiot udostępniający zasób doświadczenia w zamówieniu na dostawy musi realizować część zamówienia jako podwykonawca?
b)    Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całego zamówienia podmiotowi udostępniający zasób doświadczenia w zamówieniu na roboty budowlane?
c)    Czym jest „stosowana sytuacja”, o której mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP?

d)    Jak realnie udostępnić zasób dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzany informacją z banku lub SKOKu czy też polisą OC?
e)    Konsultacje, doradztwo, czy podwykonawstwo- jak prawidłowo udostępniać doświadczenie Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu?
f)    Zamiana podmiotu udostępniającego zasoby - kiedy to jest możliwe?

g)    Czy można zmienić oświadczenie woli Wykonawcy zawarte w formularzu oferty o samodzielnym wykonaniu zamówienia, na przewidujące powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, gdy wykonawca polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego?

5.    Unieważnienie postępowania ze względu na błędy w opisie przedmiotu zamówienia – kiedy jest dopuszczalne, jaką podstawę prawną należy przywołać i na co zwrócić uwagę w uzasadnieniu faktycznym?

6.    Warunek dotyczący doświadczenia w tym:
a)    Doświadczenie wykonawcy, a osoby wykonującej zamówienie;
b)    Czy wykazywane doświadczenie osoby, którą dysponuje wykonawca może być potwierdzane dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie powierzonych jej zadań?
c)    Wymagane doświadczenie - kiedy jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia;
d)    Doświadczenie oceniane w pozacenowym kryterium oceny ofert;
e)    Doświadczenie w przypadku konsorcjum, w tym:
-    Czy wykonanie zadania przez konsorcjum może oznaczać, że zadanie zostało faktycznie wykonane w całości przez każdego z członków konsorcjum?
-    Czy konsorcjanci mogą powierzyć wykonanie całego zamówienia swoim podwykonawcom?
-    Rola i przypadki wymagające złożenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia o podziale prac wykonywanych podczas realizacji zamówienia.
7.     Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym:
a)    Jak należy postąpić w sytuacji zgłaszanej przez Wykonawców awarii platformy zakupowej uniemożliwiającej w konsekwencji złożenie oferty?
b)    Czy przesłanie prawidłowo podpisanego oświadczenia woli na formularzu ofertowym ze wszystkimi wymaganymi w SWZ dokumentami ale mailem na skrzynkę zamawiającego należy traktować jako ofertę i uwzględniać w zestawieniu z ich otwarcia?
c)    Czy oferta złożona na wzorze formularza ofertowego przygotowanym przez Zamawiającego, a jednocześnie niekorelująca z ustalonym w SWZ zakresem informacji niezbędnych do wskazania w tym formularzu podlega odrzuceniu?
8.    Termin realizacji przez wskazanie daty kalendarzowej
a)    Czym jest „obiektywna przyczyna” i czy musi być przywołana w dokumentach zamówienia?
b)    Czy niezgodne z przepisami odstąpienie od zasady ustalania terminu zakończenia zamówienia ilością dni, tygodni, miesięcy lub lat stanowi podstawę do unieważnienia postępowania?
9.    Raport z realizacji umowy w tym:
a)    Jego rola i zawartość;
b)    Przypadki wymagające sporządzenia tego dokumentu przez Zamawiającego;
c)    Zasady udostępniania raportu zainteresowanym podmiotom,
d)    Kiedy umowę uznaje się za wykonaną, gdy przewiduje ona prawo opcji lub wznowienia?

OPINIE

Szkolenie jest prowadzone w przejrzysty sposób, zagadnienia są dobrze omawiane, a wątpliwości w jasny sposób przedstawione i wyjaśnione. Ze przeprowadzonego szkolenia jestem bardzo zadowolona.

Ewa Konopka - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH

Szkolenie przeprowadzone zostało z pełnym profesjonalizmem. Konkretne, rzeczowe i wyczerpujące. Kompetentny prowadzący z bardzo dużą wiedzą, odpowiadający na wszystkie pytania. Polecam szkolenie

Marta Wodzińska-Oniszko - Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900