SZKOLENIA VOD

SOS dla wykonawców medycznych - jak tworzyć oferty, wygrywać postępowania i zabezpieczyć w umowie swoje interesy

TEMAT

SOS dla wykonawców medycznych

- jak tworzyć oferty, wygrywać postępowania i zabezpieczyć w umowie swoje interesy

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej.

Uczestnicy kursu szczegółowo poznają zasady udostępniania dokumentów z postępowania oraz kryteria stosowane przy badaniu skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, a także zdobędą praktyczną wiedzę na temat sporządzania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz zasad dokonywania zmian w SWZ w trakcie postępowania.

Program obejmuje takie aspekty jak m.in: zasada jawności w praktyce, zmiana i wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach medycznych, wybrane elementy w umowach na zamówienia medyczne.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1417
Liczba opinii o trenerze: 1824

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

1.    Zasada jawności w praktyce:
a)    Dokumentacja postępowania – czym jest protokół, a czym załączniki i jakie to ma znaczenie dla obowiązku ich udostępnienia?
b)    Zasada udostępniania dokumentów z postępowania – forma, termin i sposób;
c)    Kiedy wnioskujemy o dostęp do dokumentów w oparciu o ustawę PZP, a kiedy o ustawę o dostępie do informacji publicznej?
d)    Wartość zamówienia, a kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – różnice, znaczenie i moment ich ujawnienia?
e)    Tajemnica przedsiębiorstwa w tym:
         -  Czy badanie skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga udokumentowania przez Zamawiającego?
         -  Czy w sytuacji niepełnego wykazania, iż zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy wezwać wykonawcę do jej uzupełnienie?
         -  Czy uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa może również stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
         -  Czy cała oferta i załączone do niej dokumenty mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
         -  Czy dane personalne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
         -  Czy uprawnienie do zastrzeżenia określonych informacji może służyć jako narzędzie uniemożliwiające konkurencyjnym wykonawcom ocenę ofert i dokumentów składanych w postępowaniu?
2.    Zmiana i wyjaśnienie SWZ:
a)    Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ – jak sporządzić, kiedy i do kiedy zamawiający musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożonym wnioskiem mogę domagać się zmiany parametrów opisanej PZ aparatury i czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
b)    Zmiana SWZ – kiedy najpóźniej może być dokonana, dlaczego Zamawiający nie może podzielić jednego pakietu leków na większą ilość części po wszczęciu postępowania i czy nieuwzględnienie zmiany w formularzu ofertowym stanowi podstawę do odrzucenia oferty?
3.    Ratowanie wykonawców i ich ofert w sytuacjach niezłożenia, złożenia niekompletnych lub zawierających błędy dokumentów i oświadczeń oraz popełnienia omyłek w tym:
a)    Różnica pomiędzy wezwaniem dotyczącym podmiotowych, a przedmiotowych środków dowodowych;
b)    Samodzielne uzupełnienie dokumentów w przypadku dostrzeżenia przez Wykonawcę uchybienia w dokonanej wcześniej czynności;
c)    Przypadki rezygnacji z zapowiedzianego w SWZ wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
d)    Poprawienie w ofercie omyłek:
       - oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe – definicja, przykłady ich korekty oraz najczęściej popełniane błędy;
       - inne omyłki powodujące niezgodność oferty z warunkami zamówienia – granica istotności omyłki, sposób poprawienia, akceptacja wykonawcy. 

4.    Opis Przedmiotu Zamówienia w zamówieniach medycznych:
a)    Spełniający warunek uczciwej konkurencji – czy wystarczającym byłby opis gwarantujący udział chociaż dwóm wykonawcom?
b)    Czy niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
c)    Użycie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia – kiedy jest dopuszczalne bez zastrzeżeń, a kiedy po spełnieniu określonych warunków?
d)    Udowodnienie równoważności – czym jest równoważność, jakie środki jej dowodzą, na jakim etapie postępowania muszą być złożone i czy wykonawca może powołać się na rozwiązania równoważne realizując umowę?
e)    Przedmiotowe środki dowodowe – żądanie, składanie i uzupełnianie – czy karta katalogowa lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych składane w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawione po terminie składania ofert?
f)    Zakaz ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron – czy klauzula umożliwiająca dowolne rozwiązywanie umowy przez jej strony może go zastąpić?
5.    Poleganie na zasobach/sytuacji podmiotu trzeciego w tym:
a)    Czy podmiot udostępniający zasób doświadczenia w zamówieniu na dostawy musi realizować część zamówienia jako podwykonawca?
Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całego zamówienia podmiotowi udostępniający zasób doświadczenia w zamówieniu na roboty budowlane?
b)    Czym jest „stosowana sytuacja”, o której mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP?
b)    Jak realnie udostępnić zasób dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzany informacją z banku lub SKOKu czy też polisą OC?
c)    Konsultacje, doradztwo, czy podwykonawstwo - jak prawidłowo udostępniać doświadczenie Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu?
d)    Zamiana podmiotu udostępniającego zasoby - kiedy to jest możliwe?
e)    Czy można zmienić oświadczenie woli Wykonawcy zawarte w formularzu oferty o samodzielnym wykonaniu zamówienia, na przewidujące powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, gdy wykonawca polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego?
6.    Wybrane elementy w umowach na zamówienia medyczne:
a)    Warunki dopuszczające podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie;
b)    Czym są zmiany istotne?
c)    Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
d)    Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
e)    Zmiany niskowartościowe;

OPINIE

Solidnie, profesjonalnie, rzeczowo! Od kilku lat uczestniczę w kolejnych szkoleniach organizowanych przez ApexNet, zawsze wracam zadowolona z nowa wiedzą, która mogę wykorzystać w codziennej pracy. Polecam.

Anna Szelest (Matosek) - Comesa Polska

Korzystam po raz trzeci ze szkolenia w Państwa frmie, jesteście Państwo jedną z lepszych firm oferujących szkolenia z zakresu ZP, ogromna wiedza merytoryczna trenera.

Beata Pugawko - ProCardia Medical

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900