SZKOLENIA WIDEO

Prawa i obowiązki radnych nowej kadencji 2024-2029 - kompleksowy kurs prawny

TEMAT

Prawa i obowiązki radnych nowej kadencji 2024-2029

- kompleksowy kurs prawny

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie jest dedykowane nowo wybranym radnym, którzy pragną głęboko zrozumieć swoje prawa, obowiązki oraz odpowiedzialności. Uczestnicy szkolenia zyskają kompleksową wiedzę o zasadach funkcjonowania samorządów terytorialnych, zasadach ochrony danych osobowych, a także metodach prawidłowego udostępniania informacji publicznej. Program pozwala na skuteczną realizację kluczowych zadań radnych, w tym kreowania przepisów prawa miejscowego i innych uchwał.

Szkolenie obejmuje wykłady z dyskusją oraz omówienie praktycznych casusów. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończonego kursu, dostęp do filmu do końca roku, aktualizację przepisów po 6 miesiącach, a także aktualizację filmu o praktyczne nowości w trakcie trwania dostępu!

TRENER

Małgorzata Czartoryska

Prawnik, wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 510
Liczba opinii o trenerze: 3

Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie  administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

 

PROGRAM

I.
1.Podstawy prawne działania samorządów terytorialnych.
2.Radny- rola, zadania, zarys praw i obowiązków, mandat.
3.Organy stanowiące samorządów- zadania, prawa, rola uchwałodawcza, zadania kontrolne.
5.Organy wykonawcze samorządów- zadania, obowiązki, uprawnienia, korelacje pomiędzy organami.
6.Prawa i obowiązki przewodniczącego rady.
7.Sesja rady gminy, jej organizacja i przebieg, przewodniczący i jego prawa i obowiązki.
8.Komisje rady- powoływanie, kompetencje, obowiązki, dokumentacja, nadzór nad działalnością samorządów, komisja rewizyjna.
9.Radni- uprawnienia:
a) uprawnienia do pozyskiwania informacji o działaniach rady gminy, spółek i innych podmiotów z udziałem majątku samorządu.
b) uposażenie (dieta), pierwsze oświadczenie majątkowe i konsekwencje ich niezłożenia.
c) ochrona stosunku pracy oraz ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków.
d) inne prawa radnego w tym z zakresu ochrony danych osobowych.
10.Radni- obowiązki:
a) udział w pracach rady i jej komisji,
b) reprezentowanie wyborców;
11.Ograniczenia i zakazy dotyczące radnych
12.Interpelacje radnych – na czym polegają i czym są.
13.Działalność legislacyjna radnych- tworzenie aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał.
II.
1.Źródła prawa ochrony danych osobowych. Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych osobowych na gruncie RODO i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego:
a) RODO i jego podstawowe założenia oraz cele;
b) obowiązki obciążające organy gminy, powiatu wynikające z przepisów RODO;
c) zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO;
d) zasady przekazywania dokumentów i materiałów z danymi osobowymi przez organy gminy, powiatu, zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez radnych.;
e) obowiązki informacyjne wynikające RODO.
2. Pojęcie danych osobowych.
3. Administrator danych osobowych w gminie, powiecie.
4. Radny jako administrator danych osobowych, rady gmin i powiatów jako administrator danych osobowych.
5. Uprawnienia radnych w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym
 w kontekście danych osobowych;
a) radni w strukturach organizacyjnych gmin i powiatów;
b) prawo uzyskania informacji;
c) prawo wglądu w dokumenty;
d) prawo do składania interpelacji i zapytań;
e) ograniczanie uprawnień z uwagi na ochronę danych osobowych, dobra osobiste, tajemnicę prawnie chronioną.
6. Transmisje, publikacja sesji i anonimizacja nagrań. Publikacja na BIP nagrań z sesji w świetle interpretacji PUODO. Retencja danych w BIP. Publikacja uzyskanych przez radnych materiałów na mediach społecznościowych
7. Prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do uzyskiwania informacji;
b) prawo do uzyskiwania kopii danych;
c) prawo do bycia zapomnianym i prawo do sprzeciwu.
7. Konsekwencje bezprawnego ujawnienia danych osobowych na gruncie przepisów administracyjnych i przepisów prawa cywilnego o ochronie dóbr osobistych:
a) odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie RODO i ustawy o ochronie danych osobowych;
b) odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych;
c) odpowiedzialność administracyjna – kary nakładane przez UODO.
8. Jakie informacje dotyczące radnych nie podlegają ochronie w oparciu  przepisy o ochronie danych osobowych.

 

III.
1.Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej.
2.Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej, pojęcia w tym:
•Pojęcie dokumentu wewnętrznego
•Prawo jako informacja publiczna
•Analizy eksperckie jako informacja publiczna
•Wynagrodzenie osób pełniących funkcje publiczne
•Jawność umów cywilnoprawnych
•Akta postępowania administracyjnego jako informacja publiczna
•Treść skargi jako informacja publiczna
3.Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, informacja przetworzona, definicja dokumentu urzędowego - pojęcia.
4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej.
5.Uprawnienia prasy w ramach prawa do informacji publicznej.
6.Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych.
•pierwszeństwo regulacji szczególnych,
•korelacja  KPA do postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej,
•formy wniosków
•brak podpisu wnioskodawcy, brak danych osobowych wnioskodawcy
•terminy .

•BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
7.Udostępnianie informacji  na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji.
8.Wniosek radnego o udostępnianie informacji publicznej. Uprawnienia radnych w zakresie dostępu do informacji publicznej. Praktyczne omówienie procedury udostępniania informacji publicznych.
9.Uprawnienia informacyjne radnych - podstawy prawne, sposoby udostępnienia:
•Prawo wstępu do pomieszczeń.
•Prawo uzyskiwania informacji i materiałów.
•Wgląd w działalność urzędu, spółek, zakładów z udziałem majątku samorządowego.
10.Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych:
•Dobra osobiste.
•Tajemnica prawnie chroniona
11.Interpelacje radnych.
12.Centralny Rejestr Umów a udostępnianie informacji publicznej:
•Formy jawności gospodarowania środkami publicznym a dostęp do informacji publicznej.
•Informacja publiczna a ustawa o dostępie do informacji publicznej na tle rejestru umów.
•Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru umów.
•Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z art. 5 ust. 1 do 2 a kwalifikowanie umów do wpisu do rejestru.
13.Status radnych w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej: czy radny to osoba publiczna, czy radny jest funkcjonariuszem publicznym, czy radny ma immunitet, jakie dane dotyczące radnych mogą być udostępniane w ramach dostępu do informacji publicznej.

OPINIE

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, posiada wysokie kwalifikacje, bardzo dobry przekaz informacji, zrozumiały, przyjemnie się słucha.

Małgorzata Bielańska - Sąd Okręgowy Przemyśl

Szkolenie profesjonalnie zorganizowane. Prowadzący z dużą wiedzą i potrafiący ją przekazać w sposób konkretny, ale i przyjazny dla słuchacza. Ciekawe dyskusje merytoryczne.

Aleksandra Nowak - PGKiM Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

  • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

  • Roczny dostęp do Edustrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Materiały szkoleniowe

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Małgorzata Czartoryska
399.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900