Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż próg unijny | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż próg unijny

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego ekspert omówi najważniejsze kwestie związane z zamówieniami publicznymi poniżej progu unijnego. Trener poruszy kwestię specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także opowie o czynnościach po terminie składania ofert.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. Zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący SIWZ
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

1. Postępowanie do progu unijnego po 18 października 2018 roku.
a. Zmiany w procedurze obowiązujące od 18 października.
b. Składanie ofert.
c. Komunikowanie się z Zamawiającym – czy wciąż możliwe jest korzystanie z faksu?
d. Wymagania odnośnie składanych dokumentów – w jakich sytuacjach wykonawca mógłby złożyć dokument elektronicznie.
e. Możliwość składania oświadczeń w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.


2. Przepisy o charakterze fakultatywnym w procedurze krajowej
a. Wzywanie wykonawcy do złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
b. Żądanie wadium,
c. Złożenie oferty i dokumentów elektronicznie.


3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a. Opis przedmiotu zamówienia:
• wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane,
• decyzja o wszczęciu postępowania na cały zakres, w częściach stanowiących odrębne postępowanie lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych,
b. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia z postępowania:
• warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
• obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania,
• wymagania w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
• zakres informacji wymaganych w oświadczeniu składanym w procedurze krajowej.


4. Czynności po terminie składania ofert:
a. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia:
• zakaz żądania złożenia dokumentów z art. 25 (podmiotowych i przedmiotowych) wraz z ofertą lub wnioskiem,
• obowiązek akceptacji dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia – wyjaśnienie pojęć dokument aktualny i dokument ważny,
• możliwość wykorzystania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych wyłącznie jeśli zostały wskazane przez wykonawcę,
• obowiązki i możliwości wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
• co zrobić jeśli oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zostanie złożone wraz z ofertą, a nie po otwarciu ofert?
b. Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich,
c. Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców,
d. Procedura odwrócona:
• na czym polega i kiedy może być stosowana?
• czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
• czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
e. Badanie ofert:
• poprawianie omyłek,
• przesłanki odrzucenia oferty.


5. Najczęściej popełniane błędy w postępowaniach krajowych
a. Niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części,
b. Żądanie dokumentów od wszystkich wykonawców na etapie składania oferty lub wniosku,
c. Honorowanie wyłącznie dokumentów wystawionych przed terminem składania ofert,
d. Nieprzestrzeganie wymogu §10 rozporządzenia w sprawie dokumentów w sytuacji dołączenia przez wykonawcę samodzielnie dokumentów i oświadczeń do oferty,
e. Błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
f. Data złożenia i katalog osób zobligowanych do złożenia oświadczenia o bezstronności i obiektywizmie,
g. Niedozwolona modyfikacja treści SIWZ,
h. Uchybienia w zakresie badania i oceny ofert.

Opinie

Warunek wiedzy i doświadczenia oraz potencjał w przypadku ApexNet są spełnione w najdrobniejszym szczególe. Jedynym problemem w przypadku Państwa szkoleń jest brak czasu... czasu aby tę ogromną wiedzę nam przekazać, tak potrzebną i przydatną w codzienności.

Jacek Kłopotowski - Gmina Stare Babice

Ze szkolenia jestem bardzo zadowolona. Program szkolenia rozjaśnił mi wiele niejasności, „język” trenera bardzo zrozumiały dla początkującego pracownika, obrazowo przedstawił specyfikę zamówień publicznych. Na pewno będę stała się korzystać z innych szkoleń organizowanych przez Państwa firmę.

Marzena Jasińska - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.