Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż próg unijny | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż próg unijny

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. Zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - wymagana zawartość, ogłoszenia obowiązkowe i fakultatywne, kolejność publikacji
 2. Przepisy o charakterze fakultatywnym w procedurze krajowej
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na  usługi i roboty budowlane,
 • decyzja o wszczęciu postępowania na cały zakres, w częściach stanowiących odrębne postępowanie lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych,
 1. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia z postępowania:
 • warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania,
 • wymagania w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 • zakres informacji wymaganych w oświadczeniu składanym w procedurze krajowej.
 1. Kryteria oceny ofert:
 • promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną,
 • zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych,
 • kryterium kosztu,
 • oferta która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała.
 1. Czynności po terminie składania ofert:
 1. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia:
 • Zakaz żądania złożenia dokumentów z art. 25 (podmiotowych i przedmiotowych) wraz z ofertą lub wnioskiem,
 • Obowiązek akceptacji dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia,
 • Możliwość wykorzystania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych wyłącznie jeśli zostały wskazane przez wykonawcę,
 • obowiązki i możliwości wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
 • Co zrobić jeśli oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zostanie złożone wraz z ofertą, a nie po otwarciu ofert?
 1. Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich,
 2. Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców,
 3. Procedura odwrócona:
 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 • Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Badanie ofert:
 • przesłanki odrzucenia oferty.
 1. Obowiązek upubliczniania informacji dotyczących czynności podjętych przez Zamawiającego w świetle brzmienia art. 92 ustawy PZP:
 1. Czy o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy i wyborze oferty trzeba wciąż informować jednocześnie?
 2. Czy uchylenie po „zamawiający informuję wszystkich wykonawców” dopisku „którzy złożyli ofertę” oznacza obowiązek przesłania stosownych informacji również wykonawcom, którzy nie złożyli oferty ale ujawniali się na niektórych etapach postępowania np. składając wniosek o wyjaśnienie SIWZ?
 3. Czy należy informować, która oferta została oceniona najwyżej?
 1. Środki ochrony prawnej:
 1. Rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej – co wchodzi w czynność wyboru najkorzystniejszej oferty?
 2. Nowe zasady obliczania terminów na wniesienie środka ochrony prawnej.
 3. Nowe zasady orzekania w sytuacji uwzględnienia w części zarzutów przez zamawiającego

Opinie

Warunek wiedzy i doświadczenia oraz potencjał w przypadku ApexNet są spełnione w najdrobniejszym szczególe. Jedynym problemem w przypadku Państwa szkoleń jest brak czasu... czasu aby tę ogromną wiedzę nam przekazać, tak potrzebną i przydatną w codzienności.

Jacek Kłopotowski - Gmina Stare Babice

Ze szkolenia jestem bardzo zadowolona. Program szkolenia rozjaśnił mi wiele niejasności, „język” trenera bardzo zrozumiały dla początkującego pracownika, obrazowo przedstawił specyfikę zamówień publicznych. Na pewno będę stała się korzystać z innych szkoleń organizowanych przez Państwa firmę.

Marzena Jasińska - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.